Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

106

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÞÆ ´¼µ Ç´ µ ÆÓØ Ø Ø ÞÆ ´¼µ Ç´ · ½µ Ç´ µ £º Ï Ø Ò Ç× ÐÐ Ø Ò ÐÔÓØ ÒØ ÓÖ Ø Ó Ø Ñ ÐÝ ÚØ Ò ÐÔÓØ ÒØ ÓÖ Ø Ø ÓÖ Ñ Ì ÓÖ Ñ ½ º¾¿ Ì Ò ÐÔÓØ ÒØ ÓÖ Ø Ó× ÙÐ Ø × Ø Ô Ö Ó ¿ Ñ Ô ØÓ Ú ÖÝ ÓÖ Öº ÅÓÖ ÔÖ × Ðݸ Û Ø Ö ×ÓÒ Ð Ñ ØÖ ÓÒ È´ ´ µµ¸ Ø Ö Ö ÓÒ×Ø ÒØ× Ò ×Ù Ø Ø ÓÖ ÁÑÁÑ Þ ¼¸ Ø ×Ø Ò ØÛ Ò Ç´ µ Ò È ´ µ × ÓÙÒ Ý ´ÁÑ µ ¾ º ÈÖÓÓ º Ë ½ ¼ º £ À Þ Þ Ì Ì Þ ¡ À Þ Þ Þ Þ Ó Ò ÓÒ ØÓ Ø ÑÙÐØ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð × ¸ Û Ô ×× ØÓ Ñ Ð × ´ £ µ× ¸ Ò Ó Ø ÖÓÙ Ø × Ñ ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ׺ Ì × × ÑÙ Ø × Ñ ¸ ÙØ Ø Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ñ Ø ÛÓÖØ Ó Ò Ø ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö × ¬Ö×غ Ì ÙÒ Ú¾ Ö×Þ Ð ÓÚ Ö Ò ×Ô Ó ´£ £µ× × À× ¸ Û Ø ÓÓÖ Ò Ø × ´ ½ × ×µ ÓÓÖ Ò Ø × ÓÒ º Ï Ú Ô Ö Ó Ñ Ô È À Ò È´ ¿´ µµº ÒÓØ Ý ½ ÓÙÒØ Ö ÐÓ Û × ÐÓÓÔ× ÖÓÙÒ Ø ÓÖ ¹ ×Ø ÒÓ ÓÔÝ Ó £ ½ Ò Ö Ø ½´´ £ µ× µ ׺ Ä Ø ½ × ×¹ ÒÓØ Ø ÑÓÒÓ ÖÓÑÝ ÓÙØ ½ º ××ÙÑ Ø Ø ÑÓÒÓ ÖÓÑÝ ØÖ Ò×¹ × ÓÖÑ Ø ÓÒ £ ×× ÙÒ ÔÓØ Òظ Ò × Ø ÐÓ º Ù× Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÖÓÙÔ Ó ´ µ × Ð Ò¸ ¼¸ ×Ó ¼º Á Û Û × ØÓ ¬Ò Û Ø ¬ÐØÖ Ø ÓÒ¸ Ø ¬Ö×Ø ÕÙ ×Ø ÓÒ × Û × ÓÙÐ Û Ù× º Ì ÓÖÖ Ø Ò×Û Ö × ÔÖÓÚ Ý Ø ÓÖ Ñ Ó ØØ Ò Ò Ã ÔÐ Ò ¡ ¡ Þ Þ ¡ Ø À ­ ¡ ­ ­ ­ ­ Ì ¡ ¡ ­ Æ Ì Ì Ì Æ Æ Æ Ì Ì ½¼ Ì ÓÖ Ñ ½ º¾ Ä Ø Ò ¦ ¾ Æ Ó ¼ Ê × ÐÐ Ø ÑÓÒÓ ÖÓÑÝ ÓÒ º Ì Ò Ó ÖÓÑÝ Û Ø ¬ÐØÖ Ø ÓÒ ÓÒ ¿´ É µº ¦ ¾ Æ ¬Ò × Ø × Ñ ÑÓÒ¹ ¦ À ÈÖÓÓ º Ë ¿ ¸ ÔØ Ö Î¸ Ë Ø ÓÒ ¾º £ Ì Ù× Û Ò Ù× ÒÝ ¾ ØÓ ¬Ò Ø Û Ø ¬ÐØÖ Ø ÓÒº Ì × × ÓÙÐ Ö Ñ Ò ÝÓÙ Ó Ø ÓÒ Ò Ø Ã Ð Ö × ÒØÖÓ Ù Ë Ø ÓÒ ½ º½º Ì ÒÓØ Ø Ø × Ò Ø ÓÙÒ ÖÝ Ó Ø ÐÓ×ÙÖ ¸ Ñ Ý ÒÓØ ¬Ò Ø × Ñ Û Ø ¬ÐØÖ Ø ÓÒº Æ ÜØ Û Ò ¬Ò Ñ Ô À× È´ ¿´ É µµ Ý È ´ ½ ×µ Þ Æ È ´ ½ ×µ × ÓÖ ¸ È ´½ · ½ ×µ Þ Æ ½ È ´ ½ ×µ ´ ½ ×µ Ò Û Ò Ø Ù× × Ò ØÓ Ñ Ô ´ ×£µ× È´ ¿ ¿´ É µµº Ì ÓÖ Ñ ½ º½ È´ ´ É µµ ØÓ Ø Ð Ñ Ø Ò Ò Ö Ð × ×¸ Ò Û Ò ÜØ Ò ØÓ ¿ ´¼µº Ò ÐÐݸ Ø Ò ÐÔÓØ ÒØ ÓÖ Ø Ø ÓÖ Ñ Ð×Ó Ò Ö Ð × × Ò Ø ÐÐ× Ù× ½ ØØ ÈÞ Æ Ç´ ½ ´¼µ ×µ × ÓÓ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ô Ö Ó Ñ Ô È º Æ ¦ ¦ Æ ¦ Æ À Þ Þ Þ Þ Þ Þ Ì Þ Ì Þ Þ ¡ Þ À ¡ Þ Þ À Þ Ï ÒÓÛ ÓÑ ØÓ Ø ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÔØ Ö ¬Ò Ø ÓÒ ½ º¾ Ä Ø ´ £ µ× × ¸ ½ ¾ ´ µ Ñ ÐÝ Ó Ð ¹ ٠أ Ö× ÓÐ × Û Ø Ø ×ÃÓ Ö ¹ËÔ Ò Ö Ñ Ô Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ø ÔÓ ÒØ Ò ´ µ º Ï × Ý ¼ ¾ × Ð Ö ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ Ð Ñ Ø...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online