Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

11

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ØÝ ØÓ ¬Ò ÓÙØ Ø ÓÙÐ ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔº Ì ÓÒÐÝ ÖÓÙÔ× Û Ô ×× ÓØ Ø ×Ø× Ö Ø Ó× Ò Ø Ì ÓÖ Ñ ¿º º Ö Ö³× Ø ×Ø× Ö Ð Ö Ò ÒÚÓÐÚ Ø ÙÖÚ ØÙÖ Ø Ò×ÓÖº ËÙÔÔÓ× × Ø Ê Ñ ÒÒ ÙÖÚ ØÙÖ Ó Ñ ØÖ Û Ø ÀÓд µ ¸ ¾Ò Ð Ø ¾ ¸ÒØ Ø Ä Ð Ö Ó º Ì Ò Ì ÓÖ Ñ ¾º × ÓÛ× Ø Ø ¬Ö×Ø Ò ÒØ ØÝ ´ µ ÔÔР׺ Á ¾ × Ð Ö Ó Ñ Ò× ÓÒ Ò ×Ó´ µ¸ Ø Ò Ø Ú ØÓÖ ×Ô ÊÀ Ó Ð Ñ ÒØ× Ó × Ø × Ý Ò ´ µ Û ÐÐ ×Ñ Ðи ÓÖ Ú Ò Þ ÖÓº ÙØ Ø Ñ ÖÓ× ßË Ò Ö ÀÓÐÓÒÓÑÝ Ì ÓÖ Ñ × ÓÛ× Ø Ø ÊÀ ÑÙ×Ø ÒÓÙ ØÓ Ò Ö Ø ¸ Ò ÖØ Ò × Ò× º ÓÖ Ñ ÒÝ Ó Ø Ò Ø ÖÓÙÔ× Ø × Ó × ÒÓØ ÓÐ ¸ Ò ×Ó ÒÒÓØ ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔº Ì × × Ø ¬Ö×Ø Ø ×غ ÆÓÛ Ö Ð × Ò ´ÊÒ µ£ ª ÊÀ ¸ Ò Ð×Ó × Ø ×¬ × Ø × ÓÒ Ò ÒØ ØÝ ´ µº Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ø × Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ× ÑÔÐÝ Ø Ø Ö ¼¸ ×Ó Ø Ø × ÐÓ ÐÐÝ ×ÝÑÑ ØÖ º Ì Ö ÓÖ Û Ñ Ý Ü ÐÙ ×Ù ¸ Ò Ø × × Ö Ö³× × ÓÒ Ø ×غ Å Ò Å À À Ò À Ò À Ê À Ê À Ë Ò Ë À À Ê Ê À ¿º Ì ÖÓÙÔ× ÓÒ Ö Ö³× Ð ×Ø À Ö Ö ×ÓÑ Ö Ö Ñ Ö × ÓÙØ ÖÓÙÔ ÓÒ Ö Ö³× Ð ×غ ´ µ ËÇ´ µ × Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ Ó Ò Ö Ê Ñ ÒÒ Ò Ñ ØÖ ×º Ò ½ ´ µ Ê Ñ ÒÒ Ò Ñ ØÖ × Û Ø ÀÓд µ Í´ µ Ö ÐÐ Ã Ð Ö Ñ ØÖ ×º Ã Ð Ö Ñ ØÖ × Ö Ò ØÙÖ Ð Ð ×× Ó Ñ ØÖ × ÓÒ ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓР׸ Ò Ò Ö Ã Ð Ö Ñ ØÖ × ÓÒ Ú Ò ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ Ú ÓÐÓÒÓÑÝ Í´ µº ´ µ Å ØÖ × Û Ø ÀÓд µ ËÍ´ µ Ö ÐÐ Ð ß Ù Ñ ØÖ ×º Ë Ò ËÍ´ µ × ×Ù ÖÓÙÔ Ó Í´ µ¸ ÐÐ Ð ß Ù Ñ ØÖ × Ö Ã Ð Öº Á × Ã Ð Ö Ò × × ÑÔÐݹ ÓÒÒ Ø ¸ Ø Ò ÀÓд µ ËÍ´ µ Ò ÓÒÐÝ × Ê ¹­ غ Ì Ù× Ð ß Ù Ñ ØÖ × Ö ÐÓ ÐÐÝ Ø × Ñ × Ê ¹­ Ø Ã Ð Ö Ñ ØÖ ×º ´ Úµ Å ØÖ × Û Ø ÀÓд µ ËÔ´ µ Ö ÐÐ ÝÔ Ö Ð Öº × ËÔ´ µ ËÍ´¾ µ Í´¾ µ¸ ÝÔ Ö Ð Ö Ñ ØÖ × Ö Ê ¹­ Ø Ò Ã Ð Öº ´Úµ Å ØÖ × Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ ËÔ´ µËÔ´½µ ÓÖ ¾ Ö ÐÐ ÕÙ Ø ÖÒ ÓÒ Ã Ð Öº ´ÆÓØ Ø Ø ÕÙ Ø ÖÒ ÓÒ Ã Ð Ö Ñ ØÖ × Ö ÒÓØ Ò Ø Ã Ð Öºµ Ì Ý Ö Ò×Ø Ò¸ ÙØ ÒÓØ Ê ¹­ غ ´Ú µ Ò ´Ú µ Ì ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ× ¾ Ò ËÔ Ò´ µ Ö ÐÐ Ø Ü ÔØ ÓÒ Ð ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ׺ Ì ÖÓÙÔ× Ò ÙÒ Ö×ØÓÓ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø ÓÙÖ Ú × ÓÒ Ð Ö × Ø Ö Ð ÒÙÑ Ö× Ê¸ Ø ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Ö× ¸ Ø ÕÙ Ø ÖÒ ÓÒ× À ¸ Ò Ø Ó ØÓÒ ÓÒ× ÓÖ ÝÐ Ý ÒÙÑ Ö× Ç º ¯ ËÇ´ µ × ÖÓÙÔ Ó ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ× Ó ÊÒ º ¯ Í´ µ Ò ËÍ´ µ Ö ÖÓÙÔ× Ó ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ× Ó Ñ ¯ ËÔ´ µ Ò ËÔ´ µËÔ´½µ Ö ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ ÖÓÙÔ× Ó À Ñ º ¯ ¾ ×Ø ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ ÖÓÙÔ...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online