Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

12

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ó ÁÑ Ç Ê º ËÔ Ò´ µ × ÖÓÙÔ Ó ÙØÓ¹ ÑÓÖÔ ×Ñ× Ó Ç Ê º À Ö Ö Ø Ö Û Ý× Ò Û Û Ò Ø Ö ØÓ Ø Ö Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ× ÓÒ Ö Ö³× Ð ×Ø ÒØÓ ×Ù × Ø× Û Ø ÓÑÑÓÒ ØÙÖ ×º ¯ Ì Ã Ð Ö ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ× Ö Í´ µ¸ ËÍ´ µ Ò ËÔ´ µº ÒÝ Ê Ñ Ò¹ Ò Ò Ñ Ò ÓÐ Û Ø ÓÒ Ó Ø × ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ× × Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ ¸ Ò Ø Ù× ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ º ¯Ì Ê ¹­ Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ× Ö ËÍ´ µ¸ ËÔ´ µ¸ ¾ Ò ËÔ Ò´ µº ÒÝ Ñ ØÖ Û Ø ÓÒ Ó Ø × ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ× × Ê ¹­ غ Ì × ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø « Ø Ó ÓÐÓÒÓÑÝ ÓÒ ÙÖÚ ØÙÖ × Ù×× Ò Ü¾º Ò Ü¿º × ÒÝ ÙÖÚ ØÙÖ Ø Ò×ÓÖ ÐÝ Ò Ò ÓÒ Ó Ø × ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ× Ò ¾ Ò × Ø × Ý Ò ´ µ¸ Ø Ò × Þ ÖÓ Ê ÓÑÔÓÒ Òغ ¯Ì Ü ÔØ ÓÒ Ð ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ× Ö ¾ Ò ËÔ Ò´ µº Ì Ý Ö Ø Ü¹ ÔØ ÓÒ Ð × × Ò Ö Ö³× Ð ×× ¬ Ø ÓÒ¸ Ò Ø Ý Ö Ö Ø Ö « Ö ÒØ ÖÓÑ Ø ÓØ Ö ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ׺ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Å Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ò Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ À Ê Ë ¿º Ê ÜÖ ×× ½º ÏÓÖ ÓÙØ ÝÓÙÖ ÓÛÒ ÔÖÓÓ × Ó ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¿º½ Ò ´ Ö Öµ Ì ÓÖ Ñ ¿º¾º ½ ¾º ËÙÔÔÓ× Ø Ø ´ µ × × ÑÔÐݹ ÓÒÒ Ø Ê ¹­ Ø Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ Ó ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò× ÓÒ º Ï Ø Ö Ø ÔÓ×× Ð Ø × ÓÖ ÀÓд µ ÓÙ Ñ Ý Ù× Ø Ø Ø Ø Ø ÓÒÐÝ × ÑÔÐݹ ÓÒÒ Ø Ê ¹­ Ø ×ÝÑÑ ØÖ ×Ô × Ö ÊÒ ¸ ¾ ƺ Å Ò Ã ÐÖ ÓÑ ØÖÝ Ò ÓÐÓÒÓÑÝ Ï ÒÓÛ Ó Ù× ÓÙÖ ØØ ÒØ ÓÒ ÓÒ Ã Ð Ö ÓÑ ØÖݸ Ò Ø Ê ÙÖÚ ØÙÖ Ó Ã Ð Ö Ñ Ò ÓР׺ Ì × Ð × ØÓ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ð ß Ù Ñ Ò ÓР׸ ÓÑÔ Ø Ê ¹­ Ø Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ËÍ´ µº Ö Ö Ò ÓÖ Ø × × Ø ÓÒ × ÑÝ ÓÓ ½½ ¸ º× ¸ º Ñ º½ ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ × Ï Ò Ý ¬Ò Ò ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ × º Ì Ù×Ù Ð ¬Ò Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ × ÒÚÓÐÚ × Ò ØÐ × Ó ÓÑÔÐ Ü ÓÓÖ Ò Ø Ô Ø × ÓÚ Ö Ò ¸ Û Ó× ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ× Ö ÓÐÓÑÓÖÔ º ÀÓÛ Ú Ö¸ ÓÖ ÓÙÖ ÔÙÖÔÓ× × Û Ò ÑÓÖ « Ö ÒØ Ð ÓÑ ØÖ ¬Ò Ø ÓÒ¸ ÒÚÓÐÚ Ò Ø Ò×ÓÖ ÓÒ ÐÐ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ º ÄØ Ö Ð Ñ Ò ÓÐ Ó Ñ Ò× ÓÒ ¾ º Ò ÐÑÓ×Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ × Ø Ò×ÓÖ ÓÒ × Ø × Ý Ò ¾ º ÓÖ Ú ØÓÖ ¬ Ð ÓÒ ¬Ò Ý´ µ ºÌ Ò ½¸ ×Ó Ú × Ø Ò ÒØ ×Ô Ô Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ó ÓÑÔÐ Ü Ú ØÓÖ ×Ô º Ï Ò ××Ó Ø Ø Ò×ÓÖ ØÓ ¸ ÐÐ Ø Æ Ò Ù × Ø Ò×ÓÖ¸ Û × Ø ×¬ × · · ¡ ¡ ÓÖ ÐÐ Ú ØÓÖ ¬ Ð × ÓÒ ¸ Û Ö × Ø Ä Ö Ø Ó Ú ØÓÖ ¬ Р׺ Ì ÐÑÓ×Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × ÐÐ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ¼º ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ´ µ × Ñ Ò ÓÐ Û Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ º ...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online