Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

125

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÓÖ ¾ ½ ´ Ò µ ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ý º Ì Ù× Ø ÆÒ ×ØÖÙ ØÙÖ × ÒØ Ö Ð Ò ÓÒÐÝ º ¬Ò Ø ÓÒ ½ º Ä Ø Ä Ò «´ ʵ ÄҴʵ Ò ÌÖ Ò× «´ ʵ Ê Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ׺ ÆÓØ ÓÒÐÝ Ä Ò × ÖÓÙÔ ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ѻ Á ½ ´ µ « ´ ʵ × Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ¸ Û ÒÓØ Ý Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ä Ò Æ Ø × × Ø Ð Ò Ö Ô ÖØ Ó Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒº ÆÓØ Ø Ø Ñ × Ê ÒØÓ Ð Ø Û ÒÓØ Ý º Á Ò Ø ÓÒ ÁÑ´ µ ÄÒ´ µ¸ Ø Ò ½ ´ µ¹ÑÓ ÙÐ ¸ Û × Ð×Ó ½ ´ µ¹ÑÓ ÙÐ ¸ Ò ×Ó × Ê Ê ¸ ÛÖ ØØ Ò × Ò´Ê µ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ¬Ò Ø ÓÒ ½ º Á × Ò ÆÒ Ñ Ò ÓÐ ¸ Ø Ö × ­ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ÓÒ Ì ¸Û Ö ½ Ò Ö ÐÓ Ð ÆÒ ÓÓÖ Ò Ø ×¸ ½ ÒÖ Ö Ñ Ó ­ Ø × Ø ÓÒ× £ Ì º ÒÓØ Ý Ê Ì Ø ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ Ó ­ Ø Ó × Ø ÓÒ× Ò Ê Ì Ø Ù Ð ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ Ó ­ Ø × Ø ÓÒ× Ó Ø Ù Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ ´ÐÓ ÐÐÝ Ó Ø ÓÖÑ ½ ÓÐÓÒÓÑÝ Ó Ò µº Á ÙÖØ ÖÑÓÖ Ø Ø × Ú ÐÙ × Ò ÊÓ ÄÒ´ µ¸ Ø Ò Ø Ö Ü ×Ø× ÒØ Ö Ð ×Ù ×Ý×Ø Ñ× Ê Ò Ê ÓÑ Ò ÖÓÑ Ø Ò ÐÙ× ÓÒ× ÊÒ Êº Ò Í Í Å Å Å Å ­ ­ Ì Å ­ Ì Å Å Å ­ Å Ì Ì Å Á £ Å £ Å Å Ì £ £ Å Å Å Å Å Å Å Å Å Ý Å Å Ý Å Ý Å Ý £ £ Ý Ý Å £ £ £ Å Å Æ Æ £ ½¿ Ï ÒÓÛ ÑÓÚ ÓÒ ØÓ ØÓÖÙ× ÙÒ Ð ×º Ú Ò Ò ÆÒ Ñ Ò ÓÐ Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÓÒØ Ò Ò Ê Ó ÄÒ´ µ¸ Ø ÐÓ Ð£ ×Ý×Ø Ñ Ì × ¬Ò Ò Ì × ØÓÖÙ× ÙÒ Ð ÓÚ Ö º Ë Ñ Ð ÖÐݸ Ì × « Ö ÒØ ØÓÖÙ× ÙÒ Ð ÓÚ Ö º Ì × ØÓÖÙ× ÙÒ Ð × Ö Ù Ð Ò Ò Ó Ú ÓÙ× × Ò× ¸ Ò Ø × Ø × Ù Ð ØÝ Û Ø ËØÖÓÑ Ò Ö¹ Ù¹ ×ÐÓÛ ÔÔÖÓ Ú Û× × Ñ ÖÖÓÖ ×ÝÑÑ ØÖݺ Ä Ø Ù× Ð Ö Ö ÓÙØ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÒ Ø × ÙÒ Ð ×º Ö×Ø Ö ÐÐ Ø Ø × ÖÓÙÔ Ò × ¹ÑÓ ÙÐ ´ º º Ø Ö × Ò Ø ÓÒ Ó ÓÒ ÖÓÑ Ø Ð Øµ¸ Ø Ò ½´ µ × Ø ÖÓÙÔ ´ ½ ¾µ ½ ´ ¾ µ · ´ ½ µ Ø Ö Ü ×Ø× ¾ ×Ù Ø Ø ´ µ ÓÖ ÐÐ ¾ ÑÔ × Ø × Ý Ò ´ ½ ¾µ ½ ´ ¾µ · ´ ½µ × Ù×Ù ÐÐÝ ÐÐ ÖÓ×× ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ѻ ¬Ò Ø ÓÒ ½ º Ä Ø Ò ÆÒ Ñ Ò ÓÐ Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÓÒØ Ò Ò ÖÓ×× ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ѻ Á ÒØ Ý Ò Ê Ó ÄÒ ´ µº Ä Ø ½´ µ Ê ÌÅÊ Ò ÚÛ Ê¢ Ê Û Ø Ê¨ Ê Ê ªÊ ¸ Ø × Ø Ò ÒØ ×Ô × ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ º Ì ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ ÌÅÊ ÔÙÐÐ× ØÓ Ú ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Ì ¢ ÊÚ Ø « Ö ÒØ Ð Ó Ø Ú ÐÓÔ Ò Ñ Ô¸ Û × Ò × ØÓ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ ¢ ´ Ê µº Ä Ø ¾ ½´ µ Ø ÓÒ ¢ ´ Ê µ Ý ´ µ ´ ­ ´ µ ´ µ´ µ · ´ µµ Ì Ò Ø × Ø ÓÒ × ÓÐÓÑÓÖÔ Ò Ø ÕÙÓØ ÒØ × ØÓÖÙ× ÙÒ Ð ´µ Û Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ º Ï Û ÐÐ ÛÖ Ø ´ µ ´ ¼µ ÓÖ Ø × Û Ò ¼º ¬Ò Ø ÓÒ ½ º Ä Ø Ò ÆÒ Ñ Ò ÓÐ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online