Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

129

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÓÒ Ó Ø ØÓÖÙ× ÙÒ Ð ½´ ¾µ × Ê × × ÐÝ ¸ Û Û ÒÓØ Ý ´ ¾ µº Ì Ò × Ú Ò Ý ¬ Ö Û × ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ý Ø × × Ø ÓÒ º º ¾ ¸ ¾ Ì ¸Ø Ò ´µ · ´µ ½ ʸ Ü ÑÔÐ ½ º½¿ Ò Û ÐÓÓ Ø Ø ÐÐ ÔØ ÙÖÚ º Ä Ø Ò Ù Ò Ò ÒØ Ö Ð ÆÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ú Ò Ý ÊØ ÒØ Øݺ Ì × Ñ Ô Ò Ö Ø × ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ô Ê Ó Ñ Ô׸ Ò Û Ø ØÓ ¬Ò Ò ÒØ Ö Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Êº Ì Ñ Ô Ò Ö Ø ½× Ö Ý Ò Êº Ï Ò Ø × × ½ÔÓ ÒØ Ò ´ ½µ Ø ÔÓ ½ÒØ ¸ ×Ó ´ µ Ê ½ º Ì Ò Ø Ò Ò Ó Ø ¬ Ö Ø ÓÒ ´ µ × ÚÒ Ý ½ Ê ¸ ¬Ò × × Ø ÓÒ ¬Ò Ý Ø Ð Ò Ó ×ÐÓÔ Ø ÖÓÙ Ø ÓÖ Ò Ò º Ö Û × ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ø Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø Ò ØÛ ×Ø Ö Ô Ø Ø Ñ ×º ´Ë Ü ÑÔÐ ½ º¿ºµ Ö Ñ Ñ Ö ­ ½ Ñ ½ ­ Ñ Ö ½ ­ Ñ Ö Ì ­ Ì Ì Ì ½ ­ Ñ Ì ½ Ö Ö Å Ì ½ ­ Å ½ Å ½ Å Ì ½ Ú ½ Ì ½Ú Ú ½ £ ½ Ë Î Î Î ¦ Ò Î ¦ Ë Ë Ò Ò Ò ½ º¾ ÓÑÔ Ø ¬ Ø ÓÒ ËÓ Ö¸ Û Ú × Ò ÓÛ Ú Ò ÓÒ Ñ Ò ÓÐ Ò ×Ù Ø Ð ÒØ Ö Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ó ÆÒ ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÒ Ñ ÐÝ Ê¸ Û Ó Ø Ò ÓØ Ê ¦ Î Î Î ½¿ Ó ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò¼ ÓÐ × ´ µ Ô Ö Ñ ØÖ Þ Ý Ò Ñ ÐÝ Ó ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ × ´ µ ´ µº Ì Ù× Ø Ø Ò Ò Ú Û ×Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ø ÓÚ ÖÒ Ò ÓØ Ø Ã Ð Ö × Ò Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × Ó Ñ ÖÖÓÖ ×ÝÑÑ ØÖݺ ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø × Ó ×Ò³Ø Ú ÒÝ Ö ÐÐÝ ÒØ Ö ×Ø Ò Ü ÑÔР׺ ÁØ ÜÔÐ Ò× Ñ ÖÖÓÖ ×ÝÑÑ ØÖÝ ×Ù ×× ÙÐÐÝ ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ØÓÖ ¸ ÙØ Ó × Ð ØØÐ Ð× º Ì × ÔÖÓ Ð Ñ × Ø Ø ØÓÖÙ× ÙÒ Ð × Ý Ø Ñ× ÐÚ × Ö ÒÓØ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ ÓÑÔÐ Ø ØÓÔÓÐÓ ÐÐݺ ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ × × ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø × Ü¹Ñ Ò ÓÐ ¸ Ø ÒÒÓØ Ö Ð × × ØÓÖÙ× ÙÒ Ð ¸ × Ò Ø Ò ÛÓÐ Ð×Ó × ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø Ò Ø Ò ÑÙ×Ø Ø ØÖ Ú Ð ÙÒ Ð ¸ ÓÒØÖ Ø Ò Ò × ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø º ËÓ Ò Ò Ö Ð¸ Û Ú ØÓ ÐÐÓÛ × Ò ÙÐ Ö ¬ Ö ×º Ï ÔÔÖÓ Ø × × ÓÐÐÓÛ× ¬Ò Ø ÓÒ ½ º½ Ò ÆÒ Ñ Ò ÓÐ Û Ø × Ò ÙÐ Ö Ø × × ¼ ´ØÓÔÓÐÓ Ðµ Ñ Ò ÓÐ ÐÓÒ Û Ø × Ø Û × ¬Ò Ø ÙÒ ÓÒ Ó ÐÓ ÐÐÝ ÐÓ× ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ó Ó Ñ Ò× ÓÒ Ø Ð ×Ø ¾¸ Ò Ò ÆÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ ¼ Ò º Ú Ò Ò ÆÒ Ñ Ò ÓÐ Û Ø × Ò ÙÐ Ö Ø × Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÓÒØ Ò Ò ÊÒ Ó ÄÒ ´ µ¸ Û Ó Ø Ò ¬ Ö Ø ÓÒ× ¼ ´ ¼ µ ´ ¼µ ¼º ¼Ò ¼ Ï ÓÔ ØÓ Ú ÓÑÔ Ø ¬ Ø ÓÒ× ´ ¼µ ´ µ ¦ ¦ ¦ ¡ ¡ Ý ¼ Ý ¼ Ò ´ ¼µ Ý ¼ ´µ Ý ¼ Ì ¬ Ö × Ó Ò Û ÐÐ ÒÓØ ÐÛ Ý× ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ó ´ µ ÓÖ ´ µ¸ ÙØ ×ÓÑ × Ò ÙÐ Ö Ó Ø׺ ÁØ × ÔÖ × ÐÝ Ø ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ó Ø × × Ò ÙÐ Ö ¬ Ö × Û Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ð Ö ÙØ ×Ø Ò Ø ÓÒ ØÛ Ò ´ µ Ò ´ µ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Û...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online