Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

13

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ö × Û Ý Ø × × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø Ù×Ù Ð ¬Ò Ø ÓÒº ×ÑÓÓØ ÙÒ Ø ÓÒ × ÐÐ ÓÐÓÑÓÖÔ ´ µ ´ µ ÓÒ º Ì × Ö ÐÐ Ø Ù ÝßÊ Ñ ÒÒ ÕÙ Ø ÓÒ׺ ÁØ ØÙÖÒ× ÓÙØ Ø Ø Ø Æ Ò Ù × Ø Ò×ÓÖ × Ø Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ü ×Ø Ò Ó ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÒ Ø ÓÒ׺ Á ¼Ø Ö Ö Ñ ÒÝ ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÒ Ø ÓÒ× ÐÓ ÐÐݸ ÒÓÙ ØÓ ÓÖÑ × Ø Ó ÓÐÓÑÓÖÔ ÓÓÖ Ò Ø × ÖÓÙÒ Ú ÖÝ ÔÓ Òغ Å Å Â Å Â Å Ñ Å Â Å ÂÚ Å ÂÚ Â ÂÚ Æ Â Ú Â ÌÅ Æ Æ ÚÛ ÚÛ ÚÛ Â Æ Â ÂÚ Û Ú ÂÛ ÂÚ ÂÛ Å Â Æ ÅÂ Å Å Â Â Å Æ Æ º¾ Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Ä Ø´ µ ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ¸ Ò Ð Ø Ê Ñ ÒÒ Ò Ñ ØÖ ÓÒ º Ï ÐÐ À ÖÑ Ø Ò Ñ ØÖ ´ µ ´ µ ÓÖ ÐÐ Ú ØÓÖ ¬ Ð × ÓÒ ¸ ÓÖ Ò Ò Ü ÒÓØ Ø ÓÒº Ï Ò × À ÖÑ Ø Ò¸ ¬Ò Ø À ÖÑ Ø Ò ÓÖÑ Ó Ý ´ µ ´ µ ÓÖ ÐÐ Ú ØÓÖ ¬ Ð × ÓÒ Å ŠÚÛ Å ÂÚ ÂÛ ÚÛ Â ÚÛ ÂÚ Û ÚÛ ½ ¸ ÓÖ Ò Ò Ü ÒÓØ Ø ÓÒº Ì Ò × ´½¸½µ¹ ÓÖѸ Ò Û Ñ Ý Ö ÓÒ×ØÖÙ Ø ÖÓÑ Ý ´ µ ´ µº À ÖÑ Ø Ò Ñ ØÖ ÓÒ ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ´ µ × ÐÐ Ã Ð Ö ÓÒ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÐ × ´µ ¼¸ ´ µ Ö ¼¸ ÓÖ ´ µ Ö ¼¸ Û Ö Ö × Ø Ä Ú ¹ Ú Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó º Ï Ø Ò ÐÐ ´ µ à ÐÖ Ñ Ò ÓÐ ¸ Ò Ø Ã Ð Ö ÓÖѺ Ã Ð Ö Ñ ØÖ × Ö Ò ØÙÖ Ð Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ð ×× Ó Ñ ØÖ × ÓÒ ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓР׺ Ý Ô ÖØ× ´ µ Ò ´ µ¸ × Ã Ð Ö Ø Ò Ò Ö ÓÒ×Ø ÒØ Ø Ò×ÓÖ× ÓÒ º Ì Ù× Ý Ì ÓÖ Ñ ¾º¿¸ Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ ÀÓд µ ÑÙ×Ø ÔÖ × ÖÚ Óѹ ÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ¼ Ò ¾¹ ÓÖÑ ¼ ÓÒ Ê¾Ñ º Ì ×Ù ÖÓÙÔ Ó Ç´¾ µ ÔÖ × ÖÚ Ò Í´ µº ËÓ Û ÔÖÓÚ ¼Ò ¼ × Í´ µ¸ ×Ó ÀÓд µ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ º½ Ñ ØÖ ÓÒ ¾ ¹Ñ Ò ÓÐ × Ã Ð Ö Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ ×ÓÑ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Ò ÓÒÐÝ ÀÓд µ Í´ µ Ç´¾ µº Å Â ÚÛ Ú ÂÛ Å  ÅÂ Â Å Â Â Ñ Ñ Ñ Ñ Â Å Å Ñ Ñ º¿ Ã Ð Ö ÔÓØ ÒØ Ð× Ä Ø´ µ ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ º Ï Ú × Ò Ø Ø ØÓ Ã Ð Ö Ñ ØÖ ÓÒ Ø Ö × ××Ó Ø ÐÓ× Ö Ð ´½¸½µ¹ ÓÖÑ ¸ ÐÐ Ø Ã Ð Ö ÓÖѺ ÓÒÚ Ö× Ðݸ × ÐÓ× Ö Ð ´½¸½µ¹ ÓÖÑ ÓÒ ¸ Ø Ò × Ø Ã Ð Ö ÓÖÑ Ó Ã Ð Ö Ñ ØÖ Ò ÓÒÐÝ × ÔÓ× Ø Ú ¸ Ø Ø ×¸ ´ µ ¼ ÓÖ ÐÐ ÒÓÒÞ ÖÓ Ú ØÓÖ× º ÆÓÛ Ø Ö × Ò ×Ý Û Ý ØÓ Ñ ÒÙ ØÙÖ ÐÓ× Ö Ð ´½¸½µ¹ ÓÖÑ׸ Ù× Ò Ø Ò ÓÔ Ö ØÓÖ× ÓÒ º Á Ê × ×ÑÓÓØ ¸ Ø Ò × ÐÓ× Ö Ð ´½¸½µ¹ ÓÖѸ Ò Ú ÖÝ ÐÓ× Ö Ð ´½¸½µ¹ ÓÖÑ Ñ Ý ÐÓ ÐÐÝ ÛÖ ØØ Ò Ò Ø × Û Ýº Ì Ö ÓÖ ¸ Ú ÖÝ Ã Ð Ö Ñ ØÖ ÓÒ Ñ Ý × Ö ÐÓ ÐÐÝ Ý ÙÒ Ø ÓÒ Ê ÐÐ Ã Ð Ö ÔÓØ ÒØ Ð¸ ×Ù Ø Ø Ø Ã Ð Ö ÓÖÑ × Ø ×¬ × º ÀÓÛ Ú Ö¸...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online