Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

130

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÜÔ Ø Û Ñ Ø Ú ØÓ ÓÑÔ Ø Ý Ù× Ò « Ö ÒØ × Ò ÙÐ Ö ¬ Ö × ÓÖ Ò º Ï Û ÐÐ × Ø × ÜÔÐ ØÐÝ Ò Ø Ò ÜØ × Ø ÓÒº ÓÖ Ø ÑÓÑ Òظ Ð Ø Ù× Ñ ×ÓÑ ××ÙÑÔØ ÓÒ× ÓÙØ Ø × ÓÑÔ Ø ¹ ¬ Ø ÓÒ׸ Ò Ö Û ×ÓÑ ÓÒ× ÕÙ Ò ×º Ï Ö ÒÓØ Ý Ø Ð Ñ Ò ×Ù Óѹ Ô Ø ¬ Ø ÓÒ× Ü ×ظ Ò Û ÐÐ ÓÒÐÝ Ó ×Ó Ò ÖØ Ò × × × ØÓÔÓÐÓ Ð Óѹ Ô Ø ¬ Ø ÓÒ× Û Ó ÒÓØ × Ù×× Ö Ø ÕÙ ×Ø ÓÒ Ó ×ÝÑÔÐ Ø ÓÖ ÓÑÔÐ Ü ÓÑÔ Ø ¬ Ø ÓÒ׺ Ä ½ Ø ÒÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ñ Ô Û Ø Ò ÓÔ Ò × Ø ¼ ×Ù Ø Ø ´ ¼ µ ¼ × ØÓÖÙ× ÙÒ Ð º Ï ÐÐ ×Ù Ñ Ô ØÓÖÙ× ¬ Ö Ø ÓÒº ¼ ÄØ ¼ Ø Ò ÐÙ× ÓÒº ÂÙ×Ø × Ò Ë Ø ÓÒ Ô º½¸ Û Ò ÓÒ× Ö Ø × Ú × Ô ¼£É Ò Ô £É º ½ × Ò Ë Ø ÓÒ ½ º½¸ ¼£É × ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ¸ Ò Ô¬ Ö ½´ÓÖ ×Ø Ð µ Ó Ø × ÐÓ Ð ×Ý×Ø Ñ Ø ÔÓ ÒØ ¾ ¼ Ò ÒØ ¬ Û Ø ´ ´ µ É µº ÀÓÛ Ú Ö¸ ¸ Ê Ê À Ê ½¼ Ð× ØÓ ÐÓ ÐÐÝ ÓÒ×Ø ÒØ Ø ÔÓ ÒØ× ¾ Ò ¼ ¸ ÙØ Ø × ×Ø ÐÐ ØÖÙ £É Ø Ø Ø ×Ø Ð ´ Ô £É µ Ô´ ½´ µ É µ Ì ÔÓ ÒØ × Ø Ø ½´ µ × × Ò ÙÐ Ö¸ Û Ñ Ø ÜÔ Ø Ø × Ó ÓÑÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ ØÓ « Ö ÒØ ÖÓÑ Ø Ø Ó ÒÓÒ¹× Ò ÙÐ Ö ØÓÖÙ׺ ¬Ò Ø ÓÒ ½ º½ Á × ØÓÖÙ× ¬ Ö Ø ÓÒ¸ Û × Ý × × ÑÔÐ Ê Ô Ê À £Ê Ô ¼£ É Ê Ô £É ÓÖ ÐÐ º ÆÓØ Ý ¬Ò Ø ÓÒ¸ × ÓÔ Ò¸ Ø Ò ´ £ Ô ¼£É µ ´ ¼ Ô ¼£É µ Ì Ù× × ÑÔÐ ØÝ ×× ÒØ ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö × Ø Ø ¾ Ò ¼¸ Ø Ò Ô ´ ½ ´ µ É µ ´ ¼ Ô ¼£É µ ÓÖ ×ÙÆ ÒØÐÝ ×Ñ ÐÐ ÓÔ Ò Ò ÓÙÖ ÓÓ Ó º Ì × × ÕÙ Ø ÔÓÛ Ö ÙÐ ××ÙÑÔØ ÓÒº Ä Ø³× × ÓÛ Ø × ÐÔ× Ù׺ Ö×Ø ÓÒ× Ö Ø Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ó × Ò Ð ØÓÖÙ׸ ¸ Û Ö × Ò ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ØÓÖ ×Ô ¸ Ö Ò Ð ØØ º Ì Ò µ ½´ ½ ´ µ Ô Ô´ µ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ú Û Ò × Ø Ù Ð ØÓÖÙ׸ Û Ö ¾ ´µ Û × Ô´ µ ÎÔ º Á Û ÓÓ× Ò Ö ØÓÖ Ó ÎÒ ¸Ø Ò Ø Ô ÖÒ Ô Ò Ô Ò Ô Í Ê Í À Ê Í Í Ê Í Î £ À Î £ Î £ Ò £ À Î £ Î £ Î Î £ À À £ Ò £ £ £ Ú Î Ú£ £ Ò Ù × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ £ £ ¢ £ £ Ò Ô Ô Ì Ù׸ ÙÔ ØÓ Ó Ó Ò Ö ØÓÖ Ó ÎÒ ¸ Ø Ö × ÒÓÒ Ð ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ £ £ £ ´ µ ÓÒ Ö Ð Ø Ú Ðݸ º º Ð Ø ´ ¼µ ¼¸ ¼ ´ ¼µ À Ì× Ò ÚÒ ¼ Ô Î £ À ´ µ Ò ÆÒ Ñ Ò ÓÐ Û Ø × Ò ÙÐ Ö Ø ×¸ ´ ¼µ Ì ¸ ´ ¼µ ¼º À Ö Ò Ô Î £ £ ½½ ¸ Ò ¬ Ö Û × Û Ö Ò Ø ÓÚ × ØÙ Ø ÓÒº Ì Ò Ø Ö Ó Ó × Ø ÓÒ Ó Ò ¼£ ´Û Ü ×Ø× Ø Ö × ÙÒ ÓÖÑ Ó Ó ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ¬ Ö ×µ¸ Û Ó Ø Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ× Ì£ £ Ê Ê Û Ô Ê Ò Ô Ê ¼£ Ò Ô ¼£ Ð×Ó ÓÐ × ÓÚ Ö É ¸ Ê Ô ¼£ É ¼£ É Á ¼ Ò ¼ Ú × ÑÔÐ ÓÑÔ Ø ¬ Ø ÓÒ× Ø Ò Ø Ò Ù ×ÓÑÓÖÔ ...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online