Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

131

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ñ× £Ê Ô ÓÑ × Ê Ô ¼£ É £Ê £É Ê ´µ Ò Ô Ò Ô ¼£ Ò ´µ ¸ É £É Ì × × ÑÑ Ò× ÐÝ Ù× ÙÐ ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Ô ØÛ Ò Ø Ó Ó¹ ÑÓÐÓ Ý Ó ´ µ Ò ´ µ¸ Ù× Ò Ø Ä Ö Ý ×Ô ØÖ Ð × ÕÙ Ò º ÓÖ ÒÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ñ Ô¸ Ø Ä Ö Ý ×Ô ØÖ Ð × ÕÙ Ò × ÔÕ Ô´ Õ Éµ µ Ò Ò´ É µ £ ½ ¾ Ï ³ÐÐ ÜÔÐ Ò Ò Ø Ð Û Ø Ø × Ñ Ò׺ Ï Ò ÔÙØ Ø ÖÓÙÔ× Ô´ Õ £É µ Ò Ò ÖÖ Ý ººº ¼´ ½ ɵ ½´ ½ ɵ ¡ ¡ ¡ £ £ ¼´ ¼ ɵ ½´ ¼ ɵ ¡ ¡ ¡ £ £ Ì Ý ÔÓ ÒØ Ó ×Ô ØÖ Ð × ÕÙ Ò × Ø Ø Ø Ö Ü ×Ø Ñ Ô× Ô´ Õ Éµ Ô·¾ ´ Õ ½ É µ ¾ £ £ Ì × Ñ Ô × Þ ÖÓ ÓÖ ½ × Ò Ø Ú º ÙØ Ø Ö × Ú Ò ÑÓÖ Û × Ø Ö´ ¾ Ô´ Õ £É µ Ô·¾ ´ Õ ½ £É µµ ÔÕ ¿ ÁÑ´ ¾ Ô ¾´ Õ·½ £É µ Ô´ Õ £É µµ Ø Ò Û Ð×Ó Ó Ø Ò Ñ Ô× À Ê À À À À Ê Ê À Ê À Ô Ê À Ê Ê À Ê Õ À Ê À À Ê ¿ ÔÕ ¿ Ê À Ê Ô·¿ Õ ¾ ¿ ´Ï Ó ÒÓØ ÜÔÐ Ò Û Ö ÒÝ Ó Ø × Ñ Ô× ÓÑ ÖÓÑ Ø × × Ô ÖØ Ó Ø Ñ Ó ×Ô ØÖ ÕÐ × ÕÙ Ò ×ºµ Ï Ò ÖÖÝ ÓÒ Ð Ø × Ø Ø Ø ×Ø Ô¸ Û Ô Ú ÖÓÙÔ× Ò ÐÓÒ Û Ø Ñ Ô× Ò Ò ÔÕ Ò Ô·Ò Õ Ò·½ Ò ½¾ Ò Ô Ô Ö´ Ò Ò Õ Ò·Ò Õ Ò·½ Ô Ô ÁÑ´ Ò Ò Ò Õ·Ò ½ Ò Õ Ô Ë Ò Ò Õ ¼ ÓÖ ¼ ÓÖ Ô ¼¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÓÖ Ô ÚÕ Ò Ø Ö × ÔÕ ×ÙÆ ÒØÐÝ Ð Ö ×Ù Ø Ø Ò Õ Ò·½ ¡ ¡ ¡ º Ë Ø ½ ØÓ Ø × ¬Ü ÖÓÙÔ¸ Ò Ô Ò ÒØ Ó ÓÖ Ð Ö º Ì Ò Ø Ñ Ó ×Ô ØÖ Ð × ÕÙ Ò × × Ý× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖ ¸ Ø Ö × ¬ÐØÖ Ø ÓÒ Ò´ É µ ¼ Ò¼ ¡¡¡ ×Ù Ø Ø Ô Ô·½ Ô Ò Ô ÔÕ Ò·½ Ô Õ ÔÕ Ò Ò Ò Ò À ½ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø Ä Ö Ý ×Ô ØÖ Ð × ÕÙ Ò × ÓÙÐ Ú Û × Ñ Ò Û Ø × × ÒÔÙØ Ø Ó ÓÑÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ× Ó ÖØ Ò × Ú × ÓÒ ¸ Ò Ø Ö ØÙÖÒ Ò Ö Ò ¸ Û Ó Ø Ò Ø Ö Ô × Ó ¬ÐØÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ó ÓÑÓÐÓ Ý Óº Ì Æ ÙÐØÝ Ò Ò Ö Ð × Ø Ø Û Ó ÒÓØ ÒÓÛ Û Ø Ø × Ñ Ô× Ò Ö ¸ Ò Ú Ò Ø ÖÓÙÔ× Û Ò Û Ø Ñ Ý Ö ØÓ ÓÑÔÙØ º Ä Ø³× × Û Ø¼Ø × Ú × Ù× ÓÖ Ø Ñ Ô× ´µ ¸ ´µ × ÓÚ º Ö×ظ ¼£É ¼£É É ¸ Ò Û¿ ××ÙÑ Ø Ø ¿ ¼£É É Ð×Ó¸ ×Ó Ø Ø Û Ò ÓÓ× ÐÓ Ð × Ø ÓÒ Ó ¼£É º Ì Ò Ý × ÑÔÐ Øݸ Ê Ê Ê Ê Ô £É £Ê Ô ¼£ É £É É ÓÖ ¼ ¿º ´ÆÓØ Ø Ø £É É ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø Ø Ø Ø Ò ¼ ¿× Ó ¹ Ñ Ò ×ÓÒ ØÛÓ µ Á ÛÕ ÙÖØ Ö ××ÙÑ × × ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø ´× Ý µ¸ Ø Ò Û ÒÓÛ Ô´ ¼ ¿º Ì × Ú × Ù× Ø ¾ Ø ÖÑ× Ò Ø Ä Ö Ý £ É µ ÓÖ ×Ô ØÖ Ð × ÕÙ Ò ÓÖ Ò É ¼¾ ¼¾ É ¼´ ¾ ɵ ½´ ¾´ ¿´ ¾ ɵ £ £Éµ £É µ £ ¼´ ½ ɵ ½´ ½ ɵ ¾´ ½ ɵ ¿´ ½ ɵ £ £ £ £ É ¼ ¼ É Ò É ¼¾ ¼¾ É ¼´ ¾ ɵ ½´ ¾´ ¿´ ¾ ɵ £ £Éµ £É µ £ ¼´ ½ É...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online