Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

133

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ø Ø ¾ Ø ÖѺ ÈÙØØ Ò Ø × ÐÐ ØÓ Ø Ö¸ Û × Ø Ø Û Ø Ø Ú Ö ÓÙ× ××ÙÑÔØ ÓÒ× ÓÒ Ò ¸ Û Ú ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ× ¼ ´ É µ ¼´ ´ µ ɵ ½ ´ ½ £É µ ¾´ ´ µ ɵ ¾ ´ ¾ £É µ ´ ´ µ ɵ ¿ ¿ ´ ´ ´ µ ɵ £É µ ÁÒ Ø ÓÒ¸ Û Ú ¬ÐØÖ Ø ÓÒ ¿ ´ ´ µ ɵ ¼ ½ ¾ ¿ ¼ ÛØ ¼ ½ ¼ ´ ¿ £É µ ½ ¾ ½ ´ ¾ £É µ ¾ ¿ ¾ ´ ½ £É µ ¿ ¿ ´ £É µ ÆÓÛ Ñ ¾´ ´ µ É µ Ñ ´ ´ µ É µ Ý ÈÓ Ò Ö Ù Ð Øݸ ×Ó Ò Ø Ñ½ ¾ Ѿ ¿ Ð×Óº ÈÙØØ Ò Ø × ÐÐ ØÓ Ø Ö¸ Û Ø Ì ÓÖ Ñ ½ º½ Ä Ø Ò ÆÒ Ñ Ò ÓÐ Û Ø × Ò ÙÐ Ö Ø ×¸ Ò ×ÙÔ¹ ÔÓ× Ø Ö Ü ×Ø ÓÑÔ Ø ¬ Ø ÓÒ× ´µ Ò ´µ Ó ´ ¼µ ¿ ¼ Ò ¼ ´ ¼ µ ¼ Û Ö × ÑÔÐ º ËÙÔÔÓ× ÙÖØ Ö¹ ¼ ÑÓÖ Ø Ø ¼£É ½ × ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð × Ø ÓÒ¸ Ò ÓØ Ú × Ø ÓÒ׸ Ò ½´ ´ µ É µ ´ ´ µ É µ ¼º Ì Ò Ñ ¾£´ ´ µ É µ Ñ ¿´ ´ µ É µ Ò Ñ ¾£´ ´ µ É µ Ñ ¿´ ´ µ É µ ¼¿ ½ À À Ê Ê Í À Í À À À Ê Ò À À À Ê À À Ê À À Ê À À À Ê À Ê À Ê À À À Ê À À À À À À Ê ½ À Ö ¾£ ÒÓØ × Ú Ò Ó ÓÑÓÐÓ Ýº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ´ µ Ò ´ µ Ú ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × Ñ Ò Ø Ñ Ð ¹ Ù Ø Ö ÓР׸ Ø Ò ½½ ´ ´ µµ ½ ¾´ ´ µµ ½¾ ´ ´ µµ ½ ½´ ´ µµ Ì × Ò ÐÝ× × Ó Ø Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ó ´ µ Ò ´ µ Ö × × Ò ÒØ Ö ×ع Ò ÕÙ ×Ø ÓÒ Û Ø × Ø ¬ÐØÖ Ø ÓÒ ÓÒ ¿ ÔÖÓÚ Ý Ø Ä Ö Ý ×Ô ØÖ Ð × ÕÙ Ò Ì Ò×Û Ö × ÔÖÓÚ Ý ÐÓÓ Ò Ø Ø ÑÓÒÓ ÖÓÑÝ Û Ø ¬Ð¹ ØÖ Ø ÓÒ Ò Ñ Ð × Ó ÓÑÔ Ø ¬ Ø ÓÒ׺ ËÙÔÔÓ× ¸ × Ò Ë Ø ÓÒ ½ º½¸ Û Ú ÓÒ Ê Ó ÆÒ ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÒ ¸ ¼Û Ø Ò ÒØ Ö Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ñ ÐÝ Ó Ñ Ò ÓÐ × ¼ ʺ Ó Ø Ò ´ ¼µ ´ µº ××ÙÑ Ø Ø Û Ò ÓÑÔ Ø Ý Ø × Ñ ÐÝ ¼ ´ ¼¼ µ ´ ¼µ À À ¦ Î Î Î ¦ Ý Ý ¼ ´µ ´µ ×Ó Ø Ø ¬ Ö ½´ ½ · ¾µ × × ÑÔÐ ÓÑÔ Ø ¬ Ø ÓÒ Ó Ø ØÓÖÙ× ÙÒ Ð ´ ¼ µ ¼ ÓÖ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø ÖÑ Ò Ý ½ º ÆÓÛ Û × Û Ø Ø ½ ¾ ¸ Ø Ò Ø ÑÓÒÓ ÖÓÑÝ « ÓÑÓÖÔ ×Ñ ÖÓÙÒ Ø Ö Ð Ê ½ ½ ¢ ¾ × ½ ½ ¼ ´ ¾µ ¼ ´ ¾µ ÚÒ Ý ´ µ · ´ ¼´ µµ Û Ö ¼ ½½´ ¾ µ ¼ × Ø ØÓÖÙ× ÙÒ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ ¼ ½´ ¾ µ Ò ¼ × Ø ÓÒ Ó ¼ Ø ÖÑ Ò Ý ½º ¼ ¼ ´ ¾µ × Ø Ä Ø Ù× ××ÙÑ Ø Ø ÓÙÖ ÓÑÔ Ø ¬ Ø ÓÒ ´ ¼µ Ó ´ ¼¼ µ × Ó× Ò ×Ó ØØ ½ ½ ¼ ´ ¾µ ¼ ´ ¾µ ÜØ Ò × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ØÓ ÓÑ ÓÑÓÖÔ ×Ñ ½ ´ ¾µ ½´ ¾µ Ò Ø Ø Ø × × Ø ÑÓÒÓ ÖÓÑÝ « ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó Ø Ñ ÐÝ ´ ¼µ ´ µº Ì × × Ò Ø ÒÓØ × ÓÑÔÐ Ø Ò ××ÙÑÔØ ÓÒ × Ø Ñ Ý ÔÔ Öº ÁÒ Ø¸ × ØÓÖÙ× ÙÒ Ð × ÓÚ Ö ¼¸ ÐÐ Ø ¬ Ö × Ó ¼ Ö « ÓÑÓÖÔ º ÓÓ× ×ÓÑ ¾ ¾ Ò × Ø ¼ ´ ¼µ¸ Û Ö ¼ Ø × Ø ÆÒ ×ØÖÙ Ø...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online