Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

134

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ö Ú Ò Ý ¾º Á Û Ú × ÑÔÐ ÓÑÔ Ø ¬ Ø ÓÒ ¼ ×Ù Ø Ø ¼ ¼ ¼ ÜØ Ò × ØÓ ÓÖ ÒÝ ¾ ¸ Ø Ò Û Ò ÓÒ×ØÖÙ Ø ´ µ × Ø ÕÙÓØ ÒØ Ó ¢ Ê ¢ Ý Ø Ø ÓÒ Ó Ú Ò Ý ¾ Ø Ò Ý ´ ½ ¾µ ´ ´ µ ½ · ¾µ ¦ ¦ Î Ì ½ Ì ½Ú Ú ½ Ú ½ Ì ½ Ì ½ ¦ ¦ Ì Ì Î Î ¦ Ü Î Ì Ü Î ½ Ì Ù׸ Û ÛÓÙм Ð ØÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø ÑÓÒÓ ÖÓÑÝ Û Ø ¬ÐØÖ Ø ÓÒ Ó Ñ ÐÝ ´ µ ´ µ¸ Û Ù×Ø Ò ØÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø Ø ÓÒ Ó Ó ÓÑÓÐÓ Ýº ÓÖ × ÑÔÐ Øݸ Û Û ÐÐ Ö ×ØÖ Ø ØÓ Ø Ø Ö ÓÐ × ¸ ÙØ × ½ ÓÖ ×ÓÑ ¹ Ø ÑÓÖ Ò Ö Ð Ö ×ÙÐØ׺ Ì ÓÖ Ñ ½ º½ Ä Ø ¸ ´ µ ¸ ´ µ × Ø × Ý Ø ÝÔÓØ ¹ × × Ó Ì ÓÖ Ñ ½ º½ ¸ Ò ×ÙÔÔÓ× ´ µ × × Ø ÓÒ Ò Ù Ò ÓÑ ÓÑÓÖÔ ×Ñ ´µ ´µ Û × ÚÒ Ý ´ µ · ´ ¼´ µµ ÓÒ ´ ¼µº Ì Ò £ ¿ ´ ´ µ É µ ¿´ ´ µ É µ × Ø ×¬ × ´ £ µ´ µ ·½ Ò Ù Ò Ñ Ô× £ ·½ ´ ¿ £É µ ·½ ·¾ ·½ ´ ¾ £É µ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ø Ö Ü ×Ø× Ò ÒØ Ö Ð Ð ×× Ò ¾´ ´ µ É µ ×Ù Ø Ø Ø ÖÑ £ ´ ¿ £É µ Ì Á ·½ ´ ¾ £É µ Ø ÓÒ Û ¦ Ì Ì Ì Ì Á Ú Ú À À Ì Ì Ú À Á Ê À Ê À Ý À Ê Ý À Ê ¡ ¾ ·¾ ´ ´ µ É µ ´ ´ µ ɵ × ÓÑÑÙØ Ø Ú ÙÔ ØÓ × Òº ÈÖÓÓ º Ë ½ ¸ Ì ÓÖ Ñ º½º £ ¿ ´ ´ µ É µº Ì × Ø ÓÖ Ñ Ø ÐÐ× Ù× ÓÛ ØÓ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø Ä Ö Ý ¬ÐØÖ Ø ÓÒ ÓÒ £ Á × × Ò Ì ÓÖ Ñ ½ º½ ¸ Ð Ø ÐÓ¯ £º Ì Ò ¾ Ø× × Ó × ÓÒ Ø Ö Ô × Ó Ø ¬ÐØÖ Ø ÓÒ º Ä Ø ¾ ´ ´¾ µ É µ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ð ×× Ú Ò Ý Ì ÓÖ Ñ ½ º½ º ËÙÔÔÓ× ¡ ´ ´ µ ɵ ´ ´ µ É µ × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ´Û ÛÓÙÐ × Û Ö Ø Ð ×× Ó Ò ÑÔÐ Ú ×ÓÖµ Ò ¿ ¼º Ì Ò Û × Ø Ø Ù× Ò Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ø ¬ÐØÖ Ø ÓÒ Ó Ë Ø ÓÒ ½ º¿¸ ÁÑ ¿ ¿ ¿´ É µ ¼ Ö¿ ½ Ï Ø Ò ØØ Ò Ù Ñ Ô À ¾ À À Ì Æ Ì Æ Ì À À À Ï Æ Ï Æ Æ ¼ Ï Ï¼ À ½ ¿ ½ ¿ Á ½ ÒØÒ ÁÑ´ ¼ µ¾ Ö´ ¼ µ¾ ¼ ×Ó ½ ¼ Ò º Ò ÐÐݸ ¾ ××ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø ¡ × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ѹ Ò ×Ó ¾ ¿ º Ì Ù׸ Ò Ø × × ¸ Û × Ï½ Ï Ï Æ Ï¼ ϼ Ï Ï Ï¼ Ï Æ Ï Ï¼ Ï Ï Ï½ Ï ÁÑ´ ¼ µ ¾ ¼ Æ Ö´ µ Æ Ï¿ Ͻ ¿ Ý Ø¿ ¾ ¸ Ï Ï¾ Ͼ ¿ ¾ Ì × Ú × Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Ô ØÛ Ò Ø Ä Ö Ý ¬ÐØÖ Ø ÓÒ Ò Ø Û Ø ¬ÐØÖ ¹ Ø ÓÒº Á Û Ö Ò Ø × ØÙ Ø ÓÒ Ó Ú Ò ÓÒ Ê Ó ÆÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ×¸ Ò Ú ÖÝ ¾ Ý Ð × × Ø ÓÒ Ò Ù Ò « ÓÑÓÖÔ ×Ñ ´µ ´ µ¸ Ø Ò Û Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ð Ñ ÒØ ¾ ¾´ ´ µ É µ Ò Ò ÑÔ ¾ ´ ´ µ ɵ ÚÒ Ý º ÇÒ Ò × ÓÛ Ø × Ñ Ô × Ò Ø Ð Ò Öº Á Ø × Ñ Ô × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ø Ö Ø Ò×ÓÖ Ò Û Ø É ¸ Û × ÓÙÐ Ú Û Ø Ò Ù Ñ ÐÝ ´ ¼µ ´ £µ × ¿ Ò ØÓÔÓÐÓ Ð ÓÖÑ Ó Ð Ö ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ Ð Ñ Øº ÆÓØ Ø£ Ø...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online