{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

136

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÖÓÓ º Ë Ï Û ÐÐ ÒÓØ Ú Ñ ÒÝ Ø Ð× Ó Ø × ÓÑÔ Ø ¬ Ø ÓÒ¸ ÙØ Ñ Ö ÐÝ × Ö Ø × Ò ÙÐ Ö ¬ Ö × Ó Ò º ÇÚ Ö Ò Ó Ø Ö Ô ¸ Ø × Ò ÙÐ Ö ¬ Ö × Ó ÓØ Ò Ø Ò Ö ½ ÓÖѸ ÓÑ ÓÑÓÖÔ ØÓ ½ ½ ¢ ¸ Û Ö × Ó Ø Ò ÖÓÑ ¾¹ØÓÖÙ× ½¢ Ý ÓÒØÖ Ø Ò ¢ ØÓ ÔÓ Òغ ÆÓØ Ø Ø Ø ØÓÔÓÐÓ Ð ÙÐ Ö Ö Ø Ö ×Ø Ó ×Ù ¬ Ö × ¼º Ì Ö Ö ØÛÓ ×ÓÖØ× Ó ¬ Ö × ÔÔ Ö Ò ÓÚ Ö Ú ÖØ × Ó º Ì ¬Ö×ظ Û Ø ¾ ½¸½Û ¾ Û ÐÐ ÔÓ× Ø Ú ¬ Ö ×¸ × Ó Ø Ò Ý ÓÒ¹ ØÖ Ø Ò ¢ ÓÒ ¢ ØÓ ÔÓ Òغ Ì ¿Ò ¿ Ø Ú ¬ Ö ×¸ Û Ø¿ ½¸ Ò ×Ö × ÓÐÐÓÛ׺ ÏÖ Ø ¿ Ê ¸Ò Ú ÓÙØ ¼ Ý Ø ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ ´ ½ ¾ ¿ µ ´ ½ ¾ ¼¿µ Ò ÓÒÐÝ ¿ ¿ ÓÖ ½ ¾ ÓÖ ¾ ¾ º ÁÒ Ø × × Ø × Ò ÙÐ Ö ÐÓ Ù× Ó Ø ¬ Ö × ¬ ÙÖ º Ì ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø ÓÑÔ Ø ¬ Ø ÓÒ × Ø Ø ´µ × ÔÓ× Ø Ú ¬ Ö × ÓÚ Ö Ú ÖØ ×¸ Ò Ò Ø Ú ¬ Ö × ÓÚ Ö Ø Ú ÖØ ×¸ Û Ö × ÓÖ ´ µ Ø × × Ö Ú Ö× º Ì Ù Ð Þ Ò ÔÖÓ ×× ÒØ Ö Ò × ÔÓ× Ø Ú Ò Ò Ø Ú ¬ Ö ×¸ Ò Ø × × Ô Ö Ô× Ø Ø ÖØ Ó Ø ØÓÔÓÐÓ Ð Ò ØÛ Ò Ð ¹ Ù Ø Ö ÓÐ Ò Ø× Ñ ÖÖÓÖº ÆÓØ Ø Ø ´ ¼µ × ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ º Á ÜÔ Ø Ø × ÓÙÐ ÔÓ×× Ð ØÓ ÜØ Ò Ø × ×ÝÑÔÐ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ØÓ ´ µ¸ Ó Ø Ò Ò Ä Ö Ò Ò ¬ Ö Ø ÓÒ ´µ º Ì × Ñ Ý Ó Ò Û Ø Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ò Ò ¬ Ö Ø ÓÒ× ÔÖÓÔÓ× Ò ½ º ÀÓÛ Ú Ö¸ ÓÒ × ÓÙÐ ÒÓØ ÜÔ Ø Ò ÜØ Ò× ÓÒ Í Á ÒØ ¡ Ë Ë Ë ÔØ Ë ¡ ÔØ Ì Ü Ì Ë Ì Ì Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ½¼ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ ´ ¼µ ØÓ ´ µº Ê Ø Ö¸ ÓÒÐÝ ×ÓÑ ×Ñ ÐÐ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ ´ ¼µ × ÓÙÐ ÜØ Ò º ÁØ × ÔÖ × ÐÝ Ò Ø × ×Ñ ÐÐ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø Ø ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ¸ Ø × Ö Ø¸ Ó Ø Ù Û ÓÙÔÐ Ò × × ÓÙÐ Ð º Ë ½¿ ¸ ½ ¸ Ò ÓÖ ÙÖØ Ö × Ò Ø × Ö Ø ÓÒº ½º ÜÖ ×× Ü Ö × ½¾ Ä Ø Ò ÆÒ Ñ Ò ÓÐ Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø Ä Ò Æ Ñ Ô× ½ ´ µ ÒØÓ Ò´ µº Ë ÓÛ ØÞ Ø¡¡¡ ´ÞÒ µ × ÒÓÛ Ö Ú Ò × Ò ÓÐÓÑÓÖÔ ¹ ÓÖѸ ÐÓ ÐÐÝ Ú Ò Ý Þ ¡¡¡ÞÒ Ò Ø ÓÓÖ Ò Ø × Ó Ê Ñ Ö ½ º½¼º Ü Ö × ½¿ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ð× ÖÓÑ Ø Ø Üغ ´ µ ÁÒ ¬Ò Ø ÓÒ ½ º ¸ × ÓÛ Ø Ø ÓÒ Ó ÓÒ ¢ ´ Ê µ × Ò ÓÐÓÑÓÖÔ º ´µ Ø Ø ´ µ ´ ¼µ Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ× ½´ µ Ê ´Ê µ Ò ¼ ½´ µ Ê ´Ê µ ½´ ´ µ ´ ¬Ò Ø × Ñ Ð Ñ ÒØ Ó ½ Ê µ µº ÜÖ × ½ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÆÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ ¼ Ò Ë Ø ÓÒ ½ º¿ Ú × ÒÙ Ò ÒØ Ö Ð ×ØÖÙ ØÙÖ Ý ÒØØ ½ ´ ´ µµ Ê Ê ÚÆ × ÒØ Ö Ð Û Ò Ú Ö × Ò ÒØ Ö Ð ÔÓ ÒØ Ò º Ï Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ø ÔÓÐÝØÓÔ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online