Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

140

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ä × ØÞ ÝÔ ÖÔÐ Ò Ø ÓÖ Ñ ÓÒ ÒÓÛ× Ø Ø ÒÝ ×Ù ÝÔ Ö×ÙÖ × Ú Ò × Ò ½´ Ç µ ÓÖ¸ ÑÓÖ ÔÖ ×¿Ðݸ Ø Ø Ø × × ÑÔÐݹ ÓÒÒ Ø º Ì Ù׸ ×ÑÓÓØ ÕÙ ÖØ ÝÔ Ö¹ ×ÙÖ Ò È × Ò Ü ÑÔÐ Ó ´ÔÖÓ Ø Ú µ ÿ ×ÙÖ ÊÇËËÊ ÖÓ×× º Ì ÑÓ×Ø ÔÖÓÑ Ò ÒØ Ü ÑÔÐ Ó ×Ù ÝÔ Ö×ÙÖ × Ø ×Ó ÐÐ ÖÑ Ø ÕÙ ÖØ ´ ¼ ½ ¾ ¿µ ¼ · ½ · ¾ · ¿ ¼ È¿ ÁØ ½ ½ Ò × ÓÛÒ Ø Ø ÒÝ Ã¿ ×ÙÖ ×Ù Ø Ø È ´ µ ¾´ µ ´ µ × Ò Ö ¿Ø Ý Ð ×× Û Ø ¾ × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ÕÙ ÖØ ÝÔ Ö×ÙÖ Ò È ´× ½½ µº Ü ÑÔÐ ¾¾½º ÃÙÑÑ Ö ×ÙÖ × Ý ¬Ò Ø ÓÒ Ø Ñ Ò Ñ Ð Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ ´ µ ¦ Ó Ø ÕÙÓØ ÒØ Ó ÓÑÔÐ Ü ØÓÖÙ× ¾ Ý Ø Ò ØÙÖ Ð ÒÚÓÐÙØ ÓÒ º Ë Ò Ø Ö Ö Ü ØÐÝ ½ ØÛÓ¹ Ú × ÓÒ ÔÓ ÒØ׸ ÓÒ ¬Ò × ½ ×ÑÓÓØ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ × ½ × Ü ÔØ ÓÒ Ð Ú ×ÓÖ׺ Ì ÃÙÑÑ Ö ½ ×ÙÖ Ò Ð×Ó Ó Ø Ò Ý ¬Ö×Ø ÐÓÛ Ò ¹ÙÔ Ø ½ ØÛÓ¹ Ú × ÓÒ ÔÓ ÒØ× Ò Ø Ò Ø Ò Ø ÕÙÓØ ÒØ Ý Ø Ò Ù ÒÚÓÐÙØ ÓÒº ÁØ Ò × ÓÛÒ Ø Ø ÒÝ Ã¿ ×ÙÖ Ø Ø ÓÒØ È ½ Ô ÖÛ × × Ó ÒØ ×ÑÓÓØ Ö Ø ÓÒ Ð Ò× ÙÖÚ × ½ ×Ù Ø Ø ¾ ¾´ µ × Ú × Ð Ý ØÛÓ × ½ ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ¼ ¾ÃÙÑÑ Ö ¾×ÙÖ º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ × Ã¿ ×ÙÖ ×Ù Ø Ø ´ ¾ ¼´ µ ¨ ´ µµ ´ µ × ×Ù Ð ØØ Ó Ö Ò ØÛÓ Û Ø ¾ ¼ ´ µ ÓÖ ÐÐ Ø× Ð Ñ ÒØ× ¸ Ø Ò × Ð×Ó ÃÙÑÑ Ö ×ÙÖ º Ì Ð ØØ Ö Ø × Ù× ØÓ × ÓÛ Ø Ø ÃÙÑÑ Ö ×ÙÖ × Ö Ò× Ò Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô Ó ÐРÿ ×ÙÖ × ½½¸¿ º Ü ÑÔÐ ¾½º Á × ½ ÿ ×ÙÖ ¸ Ø Ò Ø Ò Ö Ð ¬ Ö Ó ÒÝ ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ÑÓÖÔ ×Ñ È × Ò ÐÐ ÔØ ÙÖÚ º ÿ ×ÙÖ Ø Ø Ñ Ø× ×Ù ÑÓÖÔ ×Ñ × ÐÐ ¾ Ò ÐÐ ÔØ Ã¿ ×ÙÖ º Ð ÖÐݸ ÓÖ Ø Ð ×× £ ´Ç´½µµ ÓÒ × ¼º ÁÒ Ø¸ ÒÝ Ã¿ ×ÙÖ Ø Ø Ñ Ø× Ð ×× ½ ¾ ¾´ µ ½ ½´ µ Û Ø ¾ ¼ × Ò ÐÐ ÔØ Ã¿ ×ÙÖ º ÆÓØ ¸ ÓÛ¹ Ú Ö¸ Ø Ø Ø Ð ×× Ò ÒÓØ Ø ¬ Ö Ð ×× Ó Ò ÐÐ ÔØ ¬ Ö Ø ÓÒ Ò Ø × ×½ º º º Ƚ × Ò ÐÐ ÔØ ¬ Ö Ø ÓÒ Û Ø × Ø ÓÒ ¸ Ø Ò · ´ µ × Ò Ð ×× Ó × Ð ¹ ÒØ Ö× Ø ÓÒ Þ ÖÓº À Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü À À « « Ü Ü À À À À « « « « « À À « « Ø ¾½º¾ À Ö Ñ Ò× ÓÒ Ð Ü ÑÔÐ × Ü ÑÔÐ × Ò Ö Ñ Ò× ÓÒ× Ö ÜØÖ Ñ ÐÝ Ö ØÓ ÓÒ×ØÖ٠غ º º ÓÑÔÐ Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ× Ó Ñ Ò× ÓÒ ¾ Ö Ò Ú Ö ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø º À Ö × Ø Ð ×Ø Ó ÒÓÛÒ Ü ÑÔР׸ Û Ö Ñ Ò ÓÐ × Ó Ø × Ñ ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ ØÝÔ Ö ÒÓØ ×Ø Ò Ù × ´ ÓÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ× × Ø Ò ÜØ × Ø ÓÒµº ½ µ Á × Ã¿ ×ÙÖ ´ º º Ø ÖÑ Ø ÕÙ ÖØ µ¸ Ø Ò Ø À Ð ÖØ × Ñ À Ð Ò´ µ × Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐÒ ½¼ º ÁØ× Ñ...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online