Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

144

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ö Ò × Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ È º Ì ×ÝÑÔÐ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Ö ×ØÖ Ø ØÓ Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ò Ø Ò ÜØ Ò Ò ØÓ ¼ ¬Ò × ÓÐÓÑÓÖÔ ØÛÓ¹ ÓÖÑ ¼ ÓÒ ¼º ÁØ × ÖØ ÒÐÝ Ú ÖÝÛ Ö ÒÓÒ¹ Ò Ö Ø ¸ ÓÖ Ø Ò£ÖÓ ÐÓ ¼Ù× Ó ¼ ¾Ò ¾ ¼´ ¼ ¼ µ¸ Û Þ × Ú ×ÓÖ¸ ÛÓÙÐ ÓÒØ Ò Ò È º ÙØ Ø Ð ØØ Ö × Ó Ñ Ò× ÓÒ × ÙÒ ÕÙ ¸ º º ؼ Ð ×Ø ¾ØÛÓº À Ò ¸ ¼ × Ò ×ÝÑÔÐ Ø º ¼ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ ´ µ ½¸ Ø Ò Ø ¼ × Ñ ÓÐ × ØÖÙ ÓÖ º ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ × × ÑÔÐݹ ÓÒÒ Ø ¸ Ø Ò Ð×Ó × × ÑÔÐݹ ÓÒÒ Ø º ÆÓØ Ø Ø Ø ÅÙ ­ÓÔ Ó ÔÖÓ Ø Ú ÓÖ Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ Ò ÒÓØ ÔÖÓ Ø Ú Ö ×Ôº Ã Ð Ö Òº ËÓÑ Ø Ñ × Ø ÅÙ ­ÓÔ Ó Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ¹ ÓÐ Ò ÔÖÓ Ø Ú ×Ô ÈÒ × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ º Ì × ×Ø Ü ÑÔÐ Í Í Í Í À Í Í À Ò À ª È È È È ª ª ª ª È È È ª ÜÀ Ò Ã Ò Ò Ã Ü À Ã Ò È À ª à ½¼ Û × ÓÙÒ Ý ÙÚ ÐÐ Ò ½ ´ º Ü Ö × ½ µº ÆÓØ ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô Ø× Ð Ú Ò Ý ÅÙ ­ÓÔ Ò Ú Ö ÜØ Ò × ØÓ Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ѻ Ü ÑÔÐ ¾½º ÁØ × ÒÓØ ×Ý ØÓ Û Ø Ö ØÛÓ Ö Ø ÓÒ Ð ÖÖ Ù Ð ÓÐÓ¹ ÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × Ö ×ÓÑÓÖÔ º ÆÓ ÒÚ Ö ÒØ Ø Ø ÓÙÐ ×¹ Ø Ò Ù × ÒÓÒ¹ ×ÓÑÓÖÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ¹ ÓÐ × × ÒÓÛÒ Ò ÓÒÐÝ ÓÒ Ü ÑÔÐ × Ú Ö Ò ÛÓÖ ÓÙغ Ì × × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ù ØÓ ÖÖ ÄØ Ã¿ ×ÙÖ ×Ù Ø Ø È ´ µ × ¾Ò Ö¹ Ø Ý Ç´¾ µ¸ Û ¾Ö × ×ÑÓÓØ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ º Ì ¾ Ò ÀÐ ´ µ ÓÒØ Ò× È ¼ À Ð ´ µ Ò Ø ÅÙ ­ÓÔ Ó Ò Ø × È Ý Ð × ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ Û Ø ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º Ì Ò ÖÖ Ö Ù × × ÓÐÐÓÛ×¼ µ Á Û Ö ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ¸ Ø Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô ¼ ¼ à ÛÓÙÐ ÜØ Ò ØÓ Ò ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ Û × ×ÙÖ º ÁÒ ¸ Û Ö ×ÓÑÓÖÔ ØÓ Ø Ò ÓÒ ÛÓÙÐ Ó Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ð ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó º ÁØ Ò × ÓÛÒ Ø Ø ÙÒ ¾Ö ÒÝ Ö ¾Ø ÓÒ Ð ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ Ø Ü ÔØ ÓÒ Ð Ú ×ÓÖ Ó Ø ÓÒØÖ Ø ÓÒ À Ð ´ µ ´ µ × Ñ ÔÔ ØÓ Ø× Ð º Ì × ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø Ø Ø Ø ÓÒØ Ò× ÓÒÐÝ ÓÒ ÙÖÚ º Ò Ö Ð Ö ÙÑ ÒØ × ÓÛ× Ø Ø ÒÝ Ö Ø ÓÒ Ð ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó À Ð ÖØ × Ñ Ø Ø Ñ Ô× Ø Ü ÔØ ÓÒ Ð Ú ×ÓÖ ØÓ Ø× Ð × Ò Ù Ý Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô Ó Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ã¿ ×ÙÖ º ÙØ Ø Ð ØØ Ö Ò ÖØ ÒÐÝ ÜØ Ò ØÓ Ò ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó Ø Ã¿ ×ÙÖ Ò Ø Ù× Ð×Ó Ø Ò Ù Ñ Ô Ó Ø À Ð ÖØ × Ñ ¼Ò ÜØ Ò º µ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÓÒ×ØÖÙ Ø Ü ÑÔÐ × Û Ö × Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ Û Ú ØÓ × Ö × ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ¼ × Ã Ð Öº Ì × Ò ÓÒ Ý ÓÓ× Ò ÐÓ× ØÓ...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online