{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

145

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÕÙ ÖØ ÝÔ Ö×ÙÖ ¼ Û Ø ´ ¾µ¹ ÙÖÚ¾ º Ì Ò ¼ × ÐÓ× ØÓ Ø ÅÙ ­ÓÔ Ó À Ð ¾´ ¼ µ¸ Û × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ À Ð ´ ¼µ ´ º Ü Ö × ½ µº × Û Û ÐÐ ÜÔÐ Ò Ò Ø Ò ÜØ × Ø ÓÒ ÒÝ ×Ñ ÐÐ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Ò Ã Ð Öº Ì Ù׸ Û Ò ÓÓ× ×Ù Ø Ø ¼ × Ã Ð Ö¸ º º Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ º Ï Ó ÒÓØ ÒÓÛ ÒÝ Ü ÑÔÐ Ó ØÛÓ Ö Ø ÓÒ Ð Ò ÒÓÒ¹ ×ÓÑÓÖÔ ÖÖ ¹ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × Ø Ø Ö ÔÖÓ Ø Ú º Ü ÑÔÐ ¾½º ××ÙÑ Ø Ø × ÔÖÓ Ø Ú ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×Ýѹ ÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ Û Ø È Ö ÒÙÑ Ö ´ µ ¾¸ º º È ´ µÊ × Ó Ñ Ò× ÓÒ ØÛÓº ××ÙÑ Ø Ø ÓÒØ Ò× ØÛÓ × Ó ÒØ ÔÖÓ Ø Ú ×Ô × ½ ¾ Û Ö ÓØ ÓÒØÖ Ø Ý ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ÑÓÖÔ ×Ñ ÓÒØÓ ÔÖÓ Ø Ú Ú ¹ Ö ØÝ º Á × Ð Ò Ò Ø ÔÖÓ Ø Ú ×Ô Ø Ò È ´ µÊ È ´ µÊ × Ð Ò Ø Ø × ÒÒ Ð Ø Ý ÓØ Ð Ò Ö ÓÖÑ× ´ µ ÓÖ ½ ¾º Ì Ù׸ Ê ½ Ê ¾ Ò Ò ¾ ´ ʵº Ä Ø ¼ Ø ÅÙ ­ÓÔ Ó Ò ½º Ï Ð Ñ Ø Ø ¼ ÒÒÓØ Ò ¾Ã Ð Öº ÁÒ Ò¸ ؾ ¼ Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô ¼ à ¼ Ò Ù × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ £ ´ ʵ ´ ʵ ×Ù Ø Ø Ê ½ Ê ½ Û Ö ¼½ × Ð Ò Ò ½ º Á × Ã Ð Ö Ð ×× ÓÒ ¸ Ø Ò ¼ ÓÖ ½ ¾ Ò ¸ Ø Ö ¼ÓÖ ¸ ½ ¾ Û Ø ¼º Ò ÐÓ ÓÙ×Ðݸ ¼ Ø Ö Ü¼ ×Ø Ã Ð Ö Ð ×× ÓÒ ¸ Ø Ò ÓÒ ÓÙÐ Ò ÓÒ ÐÙ ¾ ¼½ ¼º ÇÒ Ø ÓØ Ö ¾ ÛØ Ò ¸ ÓÖ Ø Ñ Ó ÙÒ Ö ´ ʵ ¾´ ¼ ʵ ÓÒ × ¼½ ¼ Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë È È È Ü À À È Ü È À È À À ½½ Ò¾ ¼º Ì × Ý Ð × ÓÒØÖ Ø ÓÒº Ò ÜÔÐ Ø Ü ÑÔÐ Ó ¾ ×Ù × ØÙ Ø ÓÒ Û × × Ö Ý Ó× Ó Ò ¾¼ ¸ º¿ Û Ö Ø Ñ Ò ÓÐ × ÖØ Ò ÑÓ ÙÐ ×Ô Ó ×Ø Ð × Ú × ÓÒ Ò Ð Ò ×ÙÖ º ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Ó Ø × ØÝÔ Û × × Ö Ý Æ Ñ Û Ò ½ ¸ ½º ´ µ º Ì Ñ Ò¹ ÓÐ Ò × Ü ÑÔÐ × × Ö ØÓ ÓÒ×ØÖ٠ظ Ø × Ù×Ø Ø À Ð ÖØ × Ñ À Ð ¾´ µ Ó Ò ÐÐ ÔØ Ã¿ ×ÙÖ Û Ø ØÛÓ × Ò ÙÐ Ö ¬ Ö × ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ý Ð Ó Ø Ö ×ÑÓÓØ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ ×º À Ø Ò ÓÒ× Ö× ÅÙ ­ÓÔ Ò ÐÐ Ø Ö ÔÖÓ Ø Ú × ÔÐ Ò × ××Ó Ø ØÓ Ø Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ × Ó ÓÒ ¬ Ö × ÑÙй Ø Ò ÓÙ×Ðݺ ÆÓØ Ø Ø Ø × Ü ÑÔÐ × Ð×Ó × ÓÛ× Ø Ø Ø Ã Ð Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ ÒÒÓØ ÖÓÔÔ º ÇÒ Ñ Ø ÛÓÒ Ö Û Ø Ö Ø Ö Ö ÓØ Ö Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô× ØÛ Ò ÖÖ ¹ Ù Ð ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓР׺ ÁÒ Ø¸ Ø Ö × ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ × Ö ÓÚ ´ º Ü Ö × ¾¼µ¸ ÙØ Ò Ñ Ò× ÓÒ ÓÙÖ ÅÙ ­ÓÔ× Ò ÔÖÓ Ø Ú ÔÐ Ò × Ö Ø Ù Ð Ò ÐÓ × ÓÖ ÐÐ Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô׺ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÙÐØ × Ò ÒÒÓ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online