{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

15

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÂÊ Â Ê Þ Þ Í Å Í Ñ Þ Þ Þ Þ Í Ã £ Ì Å Å Å Ã Ã Ã À à ŠŠŠŠÀ Å Â º Ð ß Ù Ñ Ò ÓÐ × À Ö × ÓÙÖ ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ð ß Ù Ñ Ò ÓÐ º ¬Ò Ø ÓÒ º¿ Ä Ø ¾º Ð ß Ù ¹ ÓÐ × ÕÙ ÖÙÔÐ ´ µ ×Ù Ø Ø ´ µ × ÓÑÔ Ø ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ¸ Ã Ð Ö Ñ ØÖ ÓÒ ´ µ Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ ÀÓд µ ËÍ´ µ¸ Ò ÒÓÒÞ ÖÓ ÓÒ×Ø ÒØ ´ ¼µ¹ ÓÖÑ ÓÒ ÐÐ Ø ÓÐÓÑÓÖÔ ÚÓÐÙÑ ÓÖѸ Û × Ø¹ ׬ × Ñ ´ ½µÑ´Ñ ½µ ¾´ ¾µÑ ´½½µ Û Ö × Ø Ã Ð Ö ÓÖÑ Ó º Ì ÓÒ×Ø ÒØ ØÓÖ Ò ´½½µ × Ó× Ò ØÓ ÑÊ Ð Ö Ø ÓÒº Ñ Ñ Å ÅÂ Ñ ÅÂ Ñ Ñ Å Ñ ª ª ª ª ª ½ Ê Ö× Ö Û ÖÒ Ø Ø Ø Ö Ö × Ú Ö Ð « Ö ÒØ ¬Ò Ø ÓÒ× Ó Ð ß Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò Ù× Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ º ÇÙÖ× × ÙÒÙ×Ù Ð Ò Ö Ö Ò × Ô ÖØ Ó Ø Ú Ò ×ØÖÙ ØÙÖ º ËÓÑ ÙØ ÓÖ× ¬Ò Ð ß Ù ¹ ÓÐ ØÓ ÓÑÔ Ø Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ ´ µ Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ËÍ´ µº Ï × ÐÐ × ÓÛ Ø Ø ÓÒ Ò ××Ó Ø ÓÐÓÑÓÖÔ ÚÓÐÙÑ ÓÖÑ ØÓ ×Ù ´ µ ØÓ Ñ Ø Ð ß Ù Ò ÓÙÖ × Ò× ¸ Ò × ÙÒ ÕÙ ÙÔ ØÓ Ô × º Ä ÑÑ º Ä Ø ´ µ ÓÑÔ Ø Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ Û Ø ÀÓд µ ËÍ´ µº Ì Ò Ñ Ø× ÓÐÓÑÓÖÔ ÚÓÐÙÑ ÓÖÑ ¸ ÙÒ ÕÙ ÙÔ ØÓ Ò ÓÔ × ¸ ×Ù Ø Ø ´ µ × Ð ß Ù Ñ Ò ÓÐ º ª Ñ ÅÂ Ñ ª Å ª ÅÂ Ñ Å ª ª ª Å ª ÈÖÓÓ º Ä Ø ´ µ ÓÑÔ Ø Ò Ã Ð Ö Û Ø ÀÓд µ ËÍ´ µº ÆÓÛ Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ ËÍ´ µ ÔÖ × ÖÚ × Ø ×Ø Ò Ö Ñ ØÖ ¼ Ò Ã Ð Ö ÓÖÑ Ñ ¸ Ò Ò ´ ¼µ¹ ÓÖÑ ¼ ÓÒ ¼ ÚÒ Ý ÅÂ Ñ Ñ Ñ ¼ Þ½ ¾ ª ·¡¡¡· Ñ Þ ¾ ¼ Ò ª¼ ¾´ Þ½ Þ½ Þ½ ¡¡¡ ·¡¡¡· Ñ Ñ Þ Þ µ Ñ Þ Ì Ù׸ Ý Ì ÓÖ Ñ ¾º¿ Ø Ö Ü ×Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÓÒ×Ø ÒØ Ø Ò×ÓÖ× ¸ ´Ø Ã Ð Ö ÓÖѵ¸ Ò ÓÒ ´ µº Ë Ò ¼ Ò ¼ × Ø × Ý Ñ ´ ½µÑ´Ñ ½µ ¾´ ¾µÑ ¼ ¼ ¼ ÓÒ Ñ ¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ò × Ø × Ý ´½½µ Ø ÔÓ Òظ ×Ó ´ µ× Ð ß Ùº ÁØ × ×Ý ØÓ × Ø Ø × ÙÒ ÕÙ ÙÔ ØÓ Ò Ó Ô × º £ ËÙÔÔÓ× ´ µ × Ð ß Ù ¹ ÓÐ º Ì Ò × ÓÒ×Ø ÒØ × Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ Ð ÙÒ Ð Å º × × ÓÒ×Ø Òظ Ø × ÓÐÓÑÓÖÔ º Ì Ù× Ø ÒÓÒ Ð ÙÒ Ð Å Ñ Ø× ÒÓÒÚ Ò × Ò ÓÐÓÑÓÖÔ × Ø ÓÒ¸ ×Ó ´ µ × ØÖ Ú Ð ÒÓÒ Ð ÙÒ Ð ¸ Û ÑÔÐ × Ø Ø Ø ¬Ö×Ø ÖÒ Ð ×× ½´ µ ¼º ÙÖØ Ö¸ Ø Ã ÓÒÒ Ø ÓÒ Öà ÓÒ Å ÑÙ×Ø ­ غ ÀÓÛ Ú Ö¸ ÖÓÑ Ü º Ø ÙÖÚ ØÙÖ Ó Ö × Ø Ê ÓÖÑ º Ì Ö ÓÖ ¼¸ Ò × Ê ¹­ غ Ì Ø ×¸ Ð ß Ù ¹ ÓÐ × Ö ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ê ¹­ غ ÅÓÖ Ò Ö ÐÐݸ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ÜÔÐ Ò× Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Ô ØÛ Ò Ø Ê ÙÖÚ ØÙÖ Ò ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ Ó Ã Ð Ö Ñ ØÖ º µ Ã Ð Ö ¹ ÓÐ Û Ø ÀÓд µ ËÍ´ µº ÈÖÓ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online