Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

152

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ö Ø ¼ º ÓÖ × Ò Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ º £ Ï Ò ÜØ Û ÒØ ØÓ × Ö ×Ñ ÐÐ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖ¹ Ô ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø× Ô Ö Ó º Ä Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò £ ÓÐ º£ Á × ÓÒ¹ ¼ ØÖ Ø Ð ¸ Ø Ò Ø Ö × Ò ØÙÖ Ð ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ´ Ø µ ´ µ ÓÖ ÐÐ ¾ º ÓÖ ÒÝ ¾ Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Ø ¬ Ö Ø Ý Ð × Ø ÀÓ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ¾´ µ ¾´ Ø µ ¾ ¼´ Ø µ ¨¾ ½ ½´ Ø µ ¨ ¼ ¾´ ص¸ Û × ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ø ÖÑ Ò Ý Ø Ð Ò Ø ´ µ¸ Û Ö Ø × ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ØÛÓ¹ ÓÖÑ ÓÒ Ø º ¬Ò Ø ÓÒ ¾¾º½¼ Ä Ø Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ Ò ÐØ ÓÐÓÑÓÖÔ ¾ ØÛÓ¹ ÓÖÑ ×Ù Ø Ø Ê ´ µÒ ½º Ì ÙÚ ÐÐ ¹ Ó¾ ÓÑÓÐÓÚ ÓÖÑ ÓÒ½ ½ ´ µ × ¬Ò × ÓÐÐÓÛ׺ Á ·· ¾ ´ µ¸ Û Ø ¾ ´ µ Û Ð Ø ´µ · ¾ ¾ ´ µÒ ½ Ë Ø Ë Ë Ë À Ø Ë Ø À Ë À À À À À À Õ À ¬ À « Õ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ð Ø ¬ À Ò « ¬ È´À ¾´ µµ Ø × Ø ´µ ¼ ´ · µ ¼ Ä ÑÑ ¾¾º½½ ÓÖ ÒÝ ÐÓ× ØÓ ¼ ¾ ÓÒ × ´ Ø µ ¼º É É « Õ « Õ Ø « Ë « Õ ÈÖÓÓ º ÁÒ ¸ Ò·½ × ´¾Ò¼µ¹ ÓÖÑ ÓÒ Ø ¸ Û × Ó Ê Ò·½ Ò ½Ò× ÓÒ ¾ ¸ ÓÑÔÐ Ü Ø Ø Ò Ø Ð ×× Ø ¾ ¾´ ·½µ´ µ × ØÖ Ú Ðº À Ò ¸ Ø ¼º Ä Ø ·· Ø ÀÓ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø × Ð ×× ÓÒ º Ì Ò Ø Ø ´¾ ¾µ¹ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó ØÒ·½ ÓÒ × ´ · ½µ Ò Ò · Ò·½¡ Ò ½ Ò ½ ¾ º ¾ ÀÒ ¸ Ò À « Ò ¼ Ò Ò·½ Ò ½ Ø ´ · ½µ ´ · ½µ Ò Ò ´ « µ Ò·½ Ò ½ ´¾Ò ¾µ Ø ´ µÒ · Ò ¡ Ò ·½ ¾ ´ µÒ ½ ¾ ¾ µ ´ · ½µ Ò ½ ´ Ø µ ½ ´ · ¾ ´ µÒ ½ ËÒ ¼ ÓÖ ÐÓ× ØÓ ¼¸ Ø × Ý Ð × ´ Ø µ ¼º ´ Ø · ص ¼ Ò Ò ÓÒ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ø Õ Ò ½ Ò « Õ « Ò Õ £ Ð ÖÐݸ ½ ¬Ò Ø ÓÒ ¾¾º½¾ Ä Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ÓÚ º Ì ¼× Ñ ÔÈ È´ ¾ ´ µ µ Ø × ÐÐ Ø ÐÓ Ð Ô Ö Ó Ñ Ôº Ì Ô Ö Ó Ñ Ô È × ÓÐÓÑÓÖÔ º Ì × × Ù ØÓ Ø Ø Ø Ø £ ¾ Ë × ÓÐÓÑÓÖÔ ×Ù ÙÒ Ð Ó ¾ £ ª ÇË ÊÇËËÊ ØÓ ÖÓ×× º Ë Ò ´ Ø µ ¼¸ Ø Ñ Ó È × ÓÒØ Ò Ò ´ ¼ µº ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¾º½¿ ´ÄÓ Ð ÌÓÖ ÐÐ µ ÓÒ× Ö Ø ÙÒ Ú Ö× Ð Ñ ÐÝ ´ µº Ì Ò Ù Ô ÖÓ Ñ ÔÈ ´µ × ÐÓ Ð ×ÓÑÓÖÔ ×Ѻ ½¼ ÈÖÓÓ º Ì « Ö ÒØ Ð È Ó Ø Ô Ö Ó Ñ Ô Ø Ø ÔÓ ÒØ ¼ ¾ ´ µ × Ø ÓÒØÖ Ø ÓÒ ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ ´ µ ½´ Ì µ ÀÓÑ´ ¾ ¼´ µ ¾´ µ ¾ ¼ ´ µµ ¼ ´ ½º ½ ¼ µº Ë Ò ¾ ¾ ¼´ µ ¾ ¼ Ò Ø ÓÒØÖ Ø ÓÒ ½´ Ì µ ½´ µ ´ µ ´ µ ´ µ × Ò Ù Ý Ø ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ì ¸ Ø ½ ½ « Ö ÒØ Ð È × Ò Ø Ú º ÓØ ×Ô × ´ µ Ò Ö Ó Ñ Ò× ÓÒ ´ µ Ò Ø Ñ Ó È × ÓÒØ Ò Ò º À Ò ¸ È ´µ × ÐÓ Ð ×Ó...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online