Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

154

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÓÐ Û Ø ÖØ Ò ÔÖÓÔ ÖØ ×¸ ÝÔ Ö Ð Ö × ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ê Ñ ÒÒ Ò Ñ ØÖ ÓÒ Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ö Ð Ñ Ò ÓÐ º Ä Ø Ù× Ñ Ø × ÑÓÖ ÔÖ × º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¿º¿ Á ´ µ × ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ º Ì Ò Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ × ´ µ¸ ´ µ¸ Ò ´ µ Ö ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓР׺ ½¼ º ÈÖÓÓ º ÁØ ×ÙÆ × ØÓ ÔÖÓÚ Ø ×× ÖØ ÓÒ ÓÖ ´ µº Ð ÖÐݸ × ÓÑÔ ¼Ø à Р¾Ö Ñ Ò ÓÐ º ÁØ Ö Ñ Ò× ØÓ × ÓÛ Ø Ø × × ÑÔÐݹ ÓÒÒ Ø Ò Ø Ø ´ ¼µ × ¾Ò Ö Ø Ý Ò Ú ÖÝÛ Ö ÒÓÒ¹ Ò Ö Ø ØÛÓ¹ ÓÖѺ ÒÝ ÓÖÑ Ò ´ µ × Ô Ö ÐРк Ë Ò Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ × ËÔ´ µ¸ Ø Ö × ÓÒÐÝ ÓÒ Ô Ö ÐÐ Ð × Ø ÓÒ Ó ¾ ¼ ´£Å Á µ Ò Ø × ÓÒ ¬Ò × ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º Ò ÐÓ ÓÙ×Ðݸ ÓÒ × ÓÛ× Ø Ø ¼´ µ × ØÖ Ú Ð ÓÖ Ó ½ Ò Ò Ö Ø Ý ¾ ÓÖ Ú Òº Ì Ö ÓÖ ¸ ´ Ç µ · ½º Ë Ò ´ Ç µ ¼¸ Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ ÊÇËËÊ ØÓ ÖÓ×× × ÓÛ× Ø Ø Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÖÓÙÔ Ó × ¬Ò Ø º Ä Ø ¼ ¬Ò Ø ÙÒÖ Ñ ¬ ÓÚ¼ Öº Ì ÓÐÓÒÓÑÝ Ó Ø ÔÙÐй Ñ ØÖ ×¼ Ò ËÔ´ µ Ò ¸ Ø Ö ÓÖ ¸ ´ Ç ¼ µ · ½º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ ´ Ç ¼ µ ´ µ¡ ´ Ç µº À Ò ¸ ´ µ ½º Ì Ù׸ × × ÑÔÐݹ ÓÒÒ Ø º £ Ì Ù× ÒÝ ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö ÓÖÑ × Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×Ýѹ ÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ Ò Ñ ÒÝ Û Ý׺ Ì ÓÒÚ Ö× × Ð×Ó ØÖÙ ¸ ÙØ ÑÙ Ö Ö ØÓ ÔÖÓÚ º ¬Ò Ø ÓÒ ¾¿º Ä Ø ÓÑÔ Ø Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ º Ì Ã Ð Ö ÓÒ ½ ½´ à ʵ × Ø ÓÔ Ò ÓÒÚ Ü ÓÒ Ó ÐÐ Ã Ð Ö Ð ×× × ÓÒ ¸ º º Ð ×× × Ø Ø Ò Ö ÔÖ × ÒØ Ý ×ÓÑ Ã Ð Ö ÓÖѺ Å Ò Ò Á  à Šà Á   Á Á  Á Ã Ò Å ÅÁ Å Åà ÅÁ À ª À ª Ò £ Ì À ª Ò Ò Ò À ½¼ ÓÖ Ø ÓÔ Ò ×× Ó Ø Ã Ð Ö ÓÒ × ÊÇËËÊ ØÓ ÖÓ×× º Ì ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ × Ò Ð Ö ×ÙÐØ ÓÒ ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ× ÕÙ Ò Ó Ø Ð Ö Ø Ø ÓÖ Ñ Ó Ð ¹ Ù ´ º ¾¼ µ Ì ÓÖ Ñ ¾¿º Ä Ø Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ º Ì Ò ÓÖ ÒÝ ¾ Ã Ø Ö Ü ×Ø× ÙÒ ÕÙ ÝÔ Ö Ð Ö Ñ ØÖ ÓÒ Ø ÙÒ Ö¹ ÐÝ Ò Ö Ð Ñ Ò ÓÐ ¸ ×Ù Ø Ø ´ µ Ò £ Áº ÓÖ ÓÑÑ ÒØ× ÓÒ Ø ÔÖÓÓ ¸ Û Ö Ö Ø Ö Ö ØÓ ÊÇËËÊ ØÓ ÂÓÝ º « Å ÅÁ ¾¿º¾ ÉÙ Ø ÖÒ ÓÒ « ÖÑ Ø Ò Ú ØÓÖ ×Ô × ÓÖ Û Ö Ó Ò ØÓ Ù× Ø Ü ×Ø Ò Ó Ø × ×Ô Ð Ñ ØÖ Ò ÓÖ Ö ØÓ ¬Ò Ø ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ Û Û ÐÐ ×ØÙ Ý Ø Ò Ù ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Ø Ò ÒØ ×Ô º ÄØ Ö Ð Ú ØÓÖ ×Ô Û Ø Ò À ¹ Ø ÓÒ¸ º º Ø Ö Ü ×Ø Ø Ö Óѹ ÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × ¸ ¸ Ò ÓÒ ×Ù ¾ Ø Ø¾ Æ ¾ Æ º ÒÝ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ · · Û Ø · · ½ Ð×Ó ¬Ò ×...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online