Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

155

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ º Ì Ö ×ÙÐØ Ò ÓÑÔÐ Ü Ú ØÓÖ ×Ô × Ö ÒÓØ Ý ´ µ¸ ´ µ¸ ´ µ¸ Ò ´ µ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ÆÓØ Ø Ø Ø Ö Ð Ñ Ò× ÓÒ Ó × Ú × Ð Ý ÓÙÖ Ò Û ÛÖ Ø ÑÊ´ µ º ÓÖ ÒÝ Ó Ø × ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × Ø ÜØ Ö ÓÖ Ð Ö£ ££ £ÄÐÐÓÛ×Ô Õ £ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ö º º º ÛÖ Ø ÓÖ Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Û Ø ÔÕ Á Ö ×Ô Ø ØÓ Ò Û × Ý Ø Ø × ´ µÁ ¹ ÓÖÑ ¾ Ô Õ £º Á Ä Ø¸ Ò Ø ÓÒ¸ Ò ÓÛ Û Ø × Ð Ö ÔÖÓ Ù Ø ¸ º º ´ µ × Ò Ù Ð Ò Ú ØÓÖ ×Ô º ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Û ××ÙÑ Ø Ø × ÓÑÔ Ø Ð Û Ø ¸ ¸ Ò ¸ º º ÐÐ Ø Ö Ö ÓÖØ ½Ó½ ÓÒ Ðº Ì ××Ó Ø Ã ½ ½Ð Ö£ ÓÖÑ× Ö Ø Ö Ð ÓÖÑ× ½ ½Á ´ µ ¾ Á £¸  ´µ ¾  ¸ Ò £ ´µ ¾ Ã Ã Æ Üظ Û ¬Ò ÓÐÓÑÓÖÔ ØÛÓ¹ ÓÖÑ× ÓÒ Ø¾ ¼ ÓÑÔÐ Ü Ú ØÓÖ ×Ô × ´ ¾ ¼ µ¸ ´ µ¸ Ò ´ µ Ý Á ¾ ¼  · à ¾ Á £¸  à · Á ¾ £¸ Ò £º Ì Ø Ø × Ö Ö ÐÐÝ ÓÖÑ× Ó Ø Ã Á·  ¾ à  ×× ÖØ ØÝÔ × × × ÓÛÒ£ Ý Ò ÜÔÐ Ø Ð ÙÐ Ø ÓÒº ´ ÓÓ× Ò ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð × × ´ È µ Ó Û Ø ´ µ ¸ ´ µ ¸ÈÒ ´ µ º Ì Ò¸ ´´ µ· ´ · µµ ´ · µ ´ · µºµ · à ÓÖ ÒÝ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ · · Ø ××Ó Ø Ã Ð Ö ÓÖÑ ¬Ò × ÀÓ ¹Ê Ñ ÒÒ Ô Ö Ò ÓÒ Ø ×Ô Ó ØÛÓ¹ ÓÖÑ× Õ Î Á  à Á  ΠÁ   Á à à ΠΠÎÁ ÎÃ Î Î Ò Î £Î £Î Á £ « Î ÔÕ « £ Î Î Á  Πà Á à ÎÁ £ Π£ £ Î Â £ Î Î Îà £ Î £ Î Á  Á ¾ £Î ´ « £¢ ¾ £Î ¬ µ Î Î Â £ £ « ¬ à à ÒÎ £ ¾Ò ¾ Ê ÓÖ Ø Ð ×Ø ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Û Ù× Ø ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ò Ý ÒÝ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × º Ä Ø Ù× ØÖÝ ØÓ Ð Ö Ý Ø Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ÐÐ Ø × « Ö ÒØ ÀÓ ¹Ê Ñ ÒÒ Ô Ö Ò ×º ½½ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¿º ÓÖ ¾ ¾ ´ Ò Ò ½ ÓÒ Ò Ò Ò ¾  · × Ò ¾ Ò Â Â µ ¾¾Ò ¿´ ¾Ò ¾ ¾ Á Ò ¾ à µ ÈÖÓÓ º Ì ¬Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Â Ý Ð × Â ·  ¾ Ã Ò Â Â ¾ Á º ÀÒ ¸ ¾ ¾¾Ò ¾´ ÃÒ ¾ Á¾Ò ¾µ ´  ·  µ¾Ò ¾ ´ ½µÒ ½´   µ¾Ò ¾ Ë Ò Â Â ¼ ÓÖ ¸ ÓÒ ¬Ò × Ò ÒÒ Ò ´  ·  µ¾Ò ¾ ¾ ¾ ´   ¾ ·  ¾  µ · ¾ ½¾ ´   µÒ ½ Ò Ò ÒÒ Ò ´   µ¾Ò ¾ ¾ ¾ ´   ¾ ·  ¾  µ · ¾ ½¾ ´   µÒ ½ Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ì Ö ÓÖ ¸ ¾¾Ò ¾´ ¾Ò ¾ ¾ Á Ò ¾ à µ ¾ ¾ ¾ ´ Ò Ò Ò Ò ¾  · Ò ¾ Ò Â Â µ £ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¿º Á « ¾Ò ¾  ÈÖÓÓ º Ì × Ø Ñ Û Ù× ¾¾Ò ¾ ¾Ò ¾ à « × ´½ ½µÁ ¹ ÓÖѸ Ø Ò ¾Ò ¾ ¾¾ ¾Ò ¾ ½¾ ´ Ã Ò « ØÓ ÓÒ ÐÙ ¾ ¾Ò ¾ ´ ½µÒ ½ ´ ½µÔ ¾ ¾ Á  · Ô Ô¼ « Ô Ã Ò Á × ´½ ½µÁ ¹ ÓÖѸ Ø ¾ÒÒ ¾ ÁÔ ¾Ò ¾ ¼ ÓÖ ½º Ì Ù׸ ¾ à « « Ò Ô Á «...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online