{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

156

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ò « ÁÁ µÒ ½ ´ Ã Ô Ò µº À Ò ¸ Ô ¾Ò ¾ Ô ÁÁ ¼Ò ÓÖ¡´ Á Á µÒÒ ºÒ Ò ¾ ¾ ½ Á Á ½ « « Ô ¾Ò ¾ Ô ÁÁ £ ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾¿º Á × ´½ ½µÁ  ¹ ÓÖѸ º º Ø × Ó ØÝÔ ´½ ½µ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ ÓØ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × Ò ¸ Ø Ò ¾Ò ¾ ¾Ò ¾ ¾Ò ¾ ¾¾ ¾Ò ¾ ½¾ ´ Á Á µÒ ½ Á  à « Á « «  « Ò Ò « ½¾ Ò ÒÒ Ò ÈÖÓÓ º Á × ´½ ½¾µÂ ¹ ÓÖѸÒØ ¾ Ò ´   ¾ ·  ¾  µ ¼º Ý ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾Ò ¾ ¾¿º Û Ú Ã Ò ÓÑ Ò Û Ø ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¿º Ø × Á Ý Ð × Ø ×× ÖØ ÓÒº £ ÆÓØ ¸ Ø Ø ´½ ½µÁ  ¹ ÓÖÑ × Ó ØÝÔ ´½ ½µ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ ÒÝ º Ì ÓÚ Ð ÙÐ Ø ÓÒ× × ÓÛ Ø Ø ÓÒ Ø ×Ô Ó ØÛÓ¹ ÓÖÑ× Û Ö Ó ØÝÔ ´½ ½µ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ò ´ Ò ØÓ Ò ¸ Ò Ø¸ ØÓ ÐÐ µ Ø ÀÓ ¹Ê Ñ ÒÒ Ô Ö Ò × Ò Ô Ò ÒØ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Á Ø× Ð × ´½ ½µÁ Ò ´¾ ¼µÂ ·´¼ ¾µÂ º ÓÖ ¹Ê Ñ ÒÒ Ô Ö Ò × ÓÑÔ Ö Á Ø ÀÓ × ÓÐÐÓÛ× ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾¿º ÍÒ Ö Ø × Ñ ××ÙÑÔØ ÓÒ× × ÓÚ ÓÒ × ¾Ò ¾ ´¾ ½µ Á ¾Ò ¾ ´¾ ½µ Á ¾Ò ¾ ¾½ ¾Ò ¾ Á ´ Á Á µÒ ½ Á « « « Á «  à « Á Â Ò Ã Ò Ò Ò Ò ÈÖÓÓ º ÔÔÐÝ Ò Ø ×Ø Ò Ö ÓÖÑÙÐ ´ º ½ ¸ Ôº ¾¿ µ¸ Ø Ø ÓÑÔ Ö × Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÀÓ £¹ÓÔ Ö ØÓÖ Û Ø Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ä × ØÞ ÓÔ Ö ØÓÖ¸ ØÓ Ø Á ¹ÔÖ Ñ Ø Ú ÓÖÑ ½ ¾ ¼ £ Ý Ð × £ Á ´½ ´¾ Ò½µ¾µ Á¾Ò ½º ÔÔÐ ØÓ ¾ Ø Ã ¹ÔÖ Ñ Ø Ú ÓÖÑ Á Ø Ú × £ Á ´½ ´¾ ¾µ µ à Á º ´Ì Ö ÙÑ ÒØ Ø Ø ÒÝ ´½ ½µÁ ¹ ÓÖÑ × Ã ¹ÔÖ Ñ Ø Ú × Ú Ò Ò Ø ÔÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¿º½¼ºµ Ì ××Ò ÖØ¡ÓÒ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ ÓÑÔ Ö ×ÓÒ Ó Ø × ØÛÓ ÕÙ Ð Ø × Ò Ò Ø ÕÙ Ð ØÝ ¾Ò ½¾ ¾´¾Ò ½µ ¾ÒÒ¡º £ ÆÓØ Ø Ø ÐÖ Ý ÓÖ ¾ Ø ×Ô Ó ´½ ½µÁ ¹ ÓÖÑ× Û Ö ÔÖ Ñ Ø Ú Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Á × ÒÓØ ×Ô ÒÒ Ý ´½ ½µÁ  ¹ ÓÖÑ׺ £Î Ò Ò Ò ¾¿º¿ Ì ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ Ï ÒÓÛ Û × ØÓ ÓÑ ØÓ Ø ÓÑ ØÖ × ØÙ Ø ÓÒº Ä Ø Óѹ Ô Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ Û Ø ¬Ü ÝÔ Ö Ð Ö Ñ ØÖ º × ÓÚ ¸ ¸ ¸Ò ÒÓØ Ø Ø Ö ××Ó Ø ÒØ ÓÑÑÙØ Ò ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÒ º ̽ ½ Ã Ð Ö ÓÖÑ× Ò ½ ؽ ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔн Ø ×ØÖÙ ØÙÖ × Ö ´´ µµ¸ ¾ ¼ ¾ ´´ µµ¸ ¾ ¼Ã ¾ ½ ´´ µµ Ò Á ¾ Á¾ ¾ ¼ ´´ µµ¸  ¾ ´´ µµ¸ à ¾ ´´ µµ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ê ÐÐ Ø Ø Ø ÓÐÓÑÓÖÔ ØÛÓ¹ ÓÖÑ Á ÓÒ ´ µ × ÙÒ ÕÙ ¸ º º ¾ ¼´´ µµ ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ× ÕÙ Ò º Áº Ì × × Ø ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¿º½¼ Ä Ø Ö Ð ÖÑÓÒ ´½ ½µ¹ ÓÖÑ ÓÒ ´ µ Û × ÔÖ Ñ Ø Ú Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Á º Ì Ò × Ó ØÝÔ ´½ ½µ Û Ø Ö ×Ô Ø Ø...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}