Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

157

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÒÝ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × ··º ¾¼· ÈÖÓÓ º Áؽ×ÙÆ × ØÓ × ÓÛ Ø Ø × Ó ØÝÔ ´½ ½µ ÓÒ ´ µº Ä Ø ¼¾ · ½ Ø× Ö ¾ ¼ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ º Ì Ù׸ ½ ½ × Ö Ð ´½ ½µÂ ¹ ÓÖÑ Ò · ¼ ¾ × Ö Ð ´´¾ ¼µÂ · ´¼ ¾µÂ µ¹ ÓÖѺ Ö×Ø ÒÓØ Ø Ø ÒÝ ´½ ½µÂ ¹ ÓÖÑ × ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Á ¹ÔÖ Ñ Ø Ú º ÁÒ ¸ ½ ½ Á¾Ò ½ Å Á  à ŠÀ À ÅÁ À ÅÁ À Å Å À À Åà Åà ÅÁ À « ÅÁ ÅÁ « Á  à « « « Å «  « « « « « ½¿ Ô Ô ´½ ¾ µ¾Ò ½ ½ ½´   µ¾Ò ½ ¼¸¾×¼Ò ¼½¾½  ½ ½  ¼ ÓÖ º À Ò ¸ × Á ¹ÔÖ Ñ Ø Ú Ò ÓÒÐÝ · × Á ¹ÔÖ Ñ Ø Ú º Æ Üظ ÀÓ Ø ÓÖÝ × Ý× Ø Ø Û Ø ¾ ¼ Ð×Ó ¼ ¾¾ ¼¸ ¼ ¾¸ Ò ½ ½ Ö ÖÑÓÒ º Ì Ö Ð ÖÑÓÒ ´¾ ¼µ·´¼ ¾µ¹ ÓÖÑ · ÓÒ ´ µ × Ó Ø ¾ÓÖÑ Á · ¼ ´´ ¾ ʸ × Ò µµ à ´ ¾ µ´  ·  µ · ´ ¾µ´  ·  µ Û Ø ¾¼ · ¼¾ × × ÓÒ ¹½ Ñ Ò× ÓÒ¾Òк ½Ë Ò × ¾Ò ½ ¼º½ Ë Ò Á ¹ÔÖ Ñ Ø Ú ¸ ÓÒ ¾Ò ½¾ ´½ ¾ µ ´ Á Á µ¾Ò ½¼ ¼ ¼ Ò ¾½Ò ½ ÃÒ ½ ¾Ò´½ ¾µ ½ ´  à ¾Ò ½ ¾· ¾µ ¼¸ ÓÒ Ó Ø Ò× ¼ ´ ¼º Ì Ù׸ µ ø º º ¾¼· ¼¾ ¼¸ º º × ´½ ½µÂ ¹ ÓÖѺ à £ ÄØ Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ Ó ÊÓÑÔÐ ÜÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ ¾ Ò Ð Ø ÓÐÓÑÓÖÔ ØÛÓ¹ ÓÖÑ ÓÒ ×Ù Ø Ø ´ µ ½º Ê ÐÐ Ø Ø Ø ÙÚ ÐÐ ¹ Ó ÓÑÓÐÓÚ ÓÖÑ ÓÒ ¾´ ʵ Û × ¬Ò Ý ´× ¬Ò Ø ÓÒ ¾¾º½¼µ ´ µ ´ ¾µ ¾ ´ µÒ ½ · ´½ µ´ Ò ½ Òµ´ Ò Ò ½ µ « « « « « Ô Ò « « « « « « « Å À « « « « « « « Å « « « « Ò Õ Õ « Ò « Ò À « « Ä Ø Ö Û × ÐÐ ÒÓØ Ý × Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ Û × ÔÖ Ñ Ø Ú Ò ÒØ Ö Ðº Ì Ø ×Ù Ö × Ð Ò × ÔÓ×× Ð Û ÐÐ × ÓÛÒ Ò ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¿º½ º ÇÒ Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ´ µ¸ Ø ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ø Ó Ó ÝÔ Ö Ð Ö Ñ ØÖ ÓÖ Ú Ò ÓÒ Ó Ó Ã Ð Ö Ð ×׺ ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ´ ¾ ¼ ¨ ¼ ¾µ´ µ ¨ ½ ½´ µ ¾´ µ × ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ò ÓÒ ½ ½´ µ Ø × Ó Ø ÓÖÑ Ê ¾ ´ µÒ ½ ´ÙÔ ØÓ × Ð Ö ØÓÖµº Ä Ø Ù× ¬Ö×Ø ÓÑÔÙØ Ø Ò Ü Ó º Ì × × Ò ÑÑ Ø ÓÒ× ÕÙ Ò Ó Ø Ð ×Ø ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒº ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾¿º½½ Ì ÙÚ ÐÐ ¹ Ó ÓÑÓÐÓÚ ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ ÓÒ Ø × ÓÒ Ó ÓÑÓÐÓ Ý ¾´ ʵ Ó Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ½ ½×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × Ò Ü ´¿ ¾´ µ ¿µº ÅÓÖ ÔÖ ¾×¼Ðݸ ¼ ¾ ¾ ´ µ × Ã Ð Ö Ð ×׸ × ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒ Ê ¨ ´ ¨ µ´ µÊ Ò Ò Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒ Ø ÔÖ Ñ Ø Ú ´½ ½µ¹Ô ÖØ ½ ½´ µ º Õ Á À À À Õ À À « Õ Õ À À Õ À À À ÈÖÓÓ º ÓÖ Ú Ò Ø Ö × ÙÒ ÕÙ ÝÔ Ö Ð Ö Ñ ØÖ ×Ù Ø...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online