Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

158

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ø Ø Ò¹ Ù Ã Ð Ö ÓÖÑ Á ××Ó Ø ØÓ Ø ÓÒ Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ÚÒ Ý Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ Ö ÔÖ × ÒØ× º ÇÒ Ø × ÝÔ Ö Ð Ö ×ØÖÙ ØÙÖ × Ó× Ò Û Û ÐÐ ÛÖ½Ø Á Ò×Ø Ó Ò Á Ò×Ø Ó º Á ¼ ¾ ½ ´ ʵ ¸ Ø Ò × Ó ØÝÔ ´½ ½µ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ º À Ò ¸ Ý ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾¿º Ò Ø Ù×Ù Ð ÀÓ ¹Ê Ñ ÒÒ Ð Ò Ö Ö Ð Ø ÓÒ× ´ º ¸ Ôº ½¾¿ µ ¾¾ ¾Ò ¾ ½¾ ¾ ´ µÒ ½ ¾ Á¾Ò ¾ ¼ Á « À « Ò Ò «  « ½ Ì Ù׸ ¾ ¼ × Ò¼ ¾ Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒ ½ ½´ ʵ Á º Ð ÖÐݸ × ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒ ´ ¨ µ´ µÊ ¾ ¼· ¼ ¾¾ Ò Ý ½ ½ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾¿º Û Ð×Ó Ú ´ Á µ ¼º Ç Ú ÓÙ×Ðݸ ´ ¨ µ´ µ Ò ´ µ Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ò Á × ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ ÒÝ Á ¹ÔÖ Ñ Ø Ú ÓÖÑ ´ º ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾¿º µº £ Ì ×× ÒØ Ð Ó Ø ÔÖÓÓ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ÇÒ Ø ÔÖ Ñ Ø Ú ÓÖÑ× Ò ½ ½ £ Û Ö ´½ ½µÂ Ø ÓÖÑ ¾ ´ Á Á µÒ ½ × Ò Ø Ú ¬Ò Ø ¸ × Ò Ø Ö Á Ø Ó Ò × Û Ø Ø Ù×Ù Ð ÀÓ ¹Ê Ñ ÒÒ Ô Ö Ò º ÓÖ ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ Ú ÖÝ ÖÑÓÒ ´Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ ÝÔ Ö Ð Ö Ñ ØÖ µ ÔÖ Ñ Ø Ú ´½ ½µÁ ¹ ÓÖÑ × ´½ ½µÂ ¹ ÓÖѺ Ì Ù׸ Ø ÓÚ ÔÔÖÓ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ò Ü Ó ÐÐÓÛ× ØÓ Ö ¬Ò Ø ¾ ×Ø Ø Ñ Òغ ÊÓÙ Ðݸ ÓÒ Ò × Ý Ø Ø ÓÒ Ø ×Ô Ó ÖÑÓÒ ØÛÓ¹ ÓÖÑ× À ´ µ Ø ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ × ÔÓ ÒØÛ × Ó Ò Ü ´¿ ¾´ µ ¿µº Ì Ö ×ÓÒ Û Ý Ø × ×Ø Ø Ñ ÒØ × ÒÓØ ×ÓÐÙØ ÐÝ ÓÖÖ Ø × Ø Ø Ø ×Ô Ó ÖÑÓÒ ØÛÓ¹ ÓÖÑ× Ó × Ù×Ù ÐÐÝ ÒÓØ Ñ ÒØÓ Ø ×Ô Ó ØÛÓ¹ ÓÖÑ× Ø Ú Ò ÔÓ Òظ º º Ø Ö Û ÐÐ ÐÛ Ý× ×ÓÑ ÖÑÓÒ ÓÖÑ× Ø Ø Ú Ò × Ò Ú Ò ÔÓ Òغ ¬Ò Ø ÓÒ ¾¿º½¾ Ä Ø ½ ½ Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ º Ì ÔÓ× Ø Ú ÓÒ ´ ʵ × Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø × Ø ´ µ ¼ Ø Ø ÓÒØ Ò× Ø Ã Ð Ö ÓÒ Ã º ÆÓØ Ø Ø Ø ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ × × Ò ØÙÖ ´½ ¾´ µ ¿µ ÓÒ ½ ½´ ʵº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÔÓ× Ø Ú ÓÒ × ÓÒ Ó Ø ØÛÓ ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ׸ º º ´µ ¼ Ø ´ µº ¬Ò Ø ÓÒ ¾¿º½¿ Ä Ø Ã Ð Ö Ð ×× ÓÒ Ø ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ ¸ Ø Ò ´ µ × Ø Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ô ×Ô ÒÒ Ý ¸ Ê ´ µ¸ Ò ÁÑ´ µº Á × ÝÔ Ö Ð Ö Ñ ØÖ ÓÒ Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ö Ð Ñ Ò ÓÐ ¸ Ø Ò Û ÒÓØ Ý ´ µ Ø ×Ô ´ Á µ¸ Û Ö × ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × ××Ó Ø ØÓ º × Û Ú × Ò¸ Ø ÙÚ ÐÐ ¹ Ó ÓÑÓÐÓÚ ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ × ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒ½ ؽ Ø Ö ¹×Ô ´ µ Ò Ò Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒ Ø× ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ´ ʵ Á º ËÓÑ Ø Ñ ×¸ Û Û ÐÐ Ð×Ó ××Ó Ø ÔÓ× Ø Ú Ø Ö ¹×Ô ´ µ ØÓ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ð ×× ¾ Ò Ø × Ñ Û Ýº ËÓ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online