Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ö × ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ ÓÒ Ö Ð Ú ØÓÖ ×Ô º ÇÒ Û Ý ØÓ × ÓÛ Ø Ø × ØÙ ÐÐÝ ÒØ Ö Ð ÓÒ ¾´ µ ´ÙÔ ØÓ × Ð Ö ØÓÖµ × Ý ÓÑÔ Ö Ò Û Ø Ø ØÓÔ ÒØ Ö× Ø ÓÒ ÓÖѺ Ì × Û ÐÐ ÓÒ Ò Üغ Õ À À Õ À Õ À À À Õ £ Î « Õ Õ À « Õ « Õ « Õ À « « « « Á À « « Õ Õ À Õ ¾¿º ÙÚ ÐÐ ¹ Ù Ö Ð Ø ÓÒ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¿º½ Ä Ø Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ¹ ÓÐ º Ì Ò Ø ¾Ö Ü ×Ø× ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø ÒØ ¾ Ê ×Ù Ø Ø ´ µÒ Ê ¾Ò Ò Ö ÒÓÖÑ Ð Þ ×Ù Ø Ø × ÓÖ ÐÐ ¾ ´ µº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÔÖ Ñ Ø Ú ÒØ Ö Ð ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ ÓÒ ¾´ µº ½¼¸ ¸ ¿ Õ « À Õ « « Õ À ½ ÈÖÓÓ º Ä Ø Ù× ¬Ü ÝÔ Ö Ð Ö Ñ ØÖ ÓÒ Ò ÐÊØ Ù× ××ÙÑ Ø Ø Ø Ò Ù ÓÐÓÑÓÖÔ ØÛÓ¹ ÓÖÑ Á  · Ã × Ø ×¬ × ´ Á Á µÒ ½¸ º º Ø Ø Ø ××ÙÑÔØ ÓÒ ÓÖ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ò Ø ÖÑ× Ó Á ÓÐ × ØÖÙ º ÆÓØ Ø Ø Ò Û Ù× Á Ö Ø Ö Ø Ò Û Ò Ú Ö ÝÔ Ö Ð Ö ×ØÖÙ ØÙÖ × Ó× Òº ¾ Ý ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾¿º Û Ú Á¾´ Á Á µÒ ½ ¾¾Ò ¾ Ò ¾ÒÒ¡ ½ Á¾Òº À Ò ½ ¾Ò ´ µ ¾ ¾ ´ Á Á µÒ ½ ¾¾Ò ¾ ¾ ½ ¾Ò ÓÖ Á º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ £½ ´¾Òµ Á ¸ ÙØ Ð×Ó ½ ¾Ò ½ ¾ ¾Ò´ Á · Á µ¾Ò ¾ÒÒ¡¾ ¾Ò ´ Á Á µÒ £½ ´¾ µ  ´¾ µ ´¾ µ Ê Á¾Ò ¾ ¾Ò ¾Ò¡Ê ´ Á Á µÒ ¾ ¾Ò ¾Ò¡º Ì Ù׸ ÆÓÛ¸ ÒÝ Ã Ð Ö ÒÐ ×× ¾ Ã × Ó Ø Ò ÓÖÑ Û Ø ¾ Ê ¼ ¸ ×Ù Ø Ø × Ö ÔÖ × ÒØ Ê Ý Ò Ö Ð Ö ÓÖÑ Á ¸ Û Ó× ××Ó Ø ÓÐÓÑÓÖÔ ÝÔ ØÛÓ¹ ÓÖÑ × Ø ×¬ × ´ µ ½º Ì Ö ÓÖ ¸ ´ µÒ ´ Ò Ê ¾ ´ Á Á¡µ Ò½ ½ µÒ ¾Ò ´ µÒ ¡ ¾ Ò ´¾¾Ò ¾ ¾ ¡¾ÒÒ ÊµÒ´Ê ¾Ò µÒ ´¾¾ ¾Ò ¾ÒÒ µ ¡Ò ½¾Ê ´Ê ¾Ò µ´Ê ¾ÒµÒ ½ ¾Ò Ò ¾Ò¡ Ò ½ ¾Ò ¾Ò ´¾¾ ¾Ò Ò µ ´ ¾Ò µ´¾ ¾Ò Ò µ Ò ½ ½´ Ë Ò Ø½ ½ Ã Ð Ö ÓÒ Ã Êµ × ÓÔ Ò¸ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÓÐ × ÓÖ ÐÐ ¾ ´ ʵº ÆÓÛ Û Ù× µ Ó Ø Ö Ñ Ö ÓÐÐÓÛ Ò Ø × ÔÖÓÓ ¸ Û ÓÒÐÝ Ô Ò × ÓÒ Û Ø × ¾ Ò × ×Ó Ö¸ ØÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø ×× ÖØ ÕÙ Ð ØÝ ÓÐ × ÓÖ ÐÐ ¾ ´ ʵº ÁÒ ¸ Ø Ã Ð Ö ÓÒ × Ã´ ¾µ ÓÖ ÐÐ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × ¡ · Ê · ×Û Ô ÓÙØ Ò ÓÔ Ò ×Ù × Ø Ó ´ ʵº Ì Ö ÓÖ ¸ ´ µÒ ¾ÒÒ ½ ¾Ò ÓÖ ÐÐ ¾ ¾´ Ê Êµº ÅÓÖ¾Ò¡ Ö ØÐݸ ÓÒ Ð×Ó × × Ø Ø ÓÖ ¡ ½ Ê ÓÒ × ´ µ ¸ ¾Ò Ò ´ µÒ¸ Ò ¸ · ¾Ò Ò Ø Ö ÓÖ ¸ ´ µ Ò Ò Ê ¾Ò ¾Ò ÓÖ ÐÐ ¾ ´¾ ¾ ¼ ¨ ¼ ¾µ´ µ¸ × Û Ðк Á ÒÓÛ ´ µ ÓÖ ÐÐ ¾ ´ ʵ Ò ×ÓÑ ¼¸ Ø Ò ½ Ò Ø ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ ¸ ÓÖ ÔÓ× Ø Ú Ö Ð ¹Ø ÖÓÓØ ½ Ò Ó ¸ × ÒØ Ö Ðº Ì × × Ò Ö Ð Ø¸ Û Ê ¾ÒÒ Ý ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Ö ÙÑ Òغ ÁÒ ¸ × Ò ´ µÒ × ÒØ Ö Ð¸ Ø ÓÖÑ × ÒØ Ö Ð ÙÔ ØÓ Ò ¹Ø ÖÓÓØ...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online