Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

160

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ó ÙÒ Øݺ Ë Ò ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò ´ µ ¾ ʸ Ø × ÖÓÓØ ÑÙ×Ø Ö Ð¸ º º ÕÙ Ð ¦½º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ñ Ý ÙÖØ Ö Ö × Ð ØÓ Ñ Ø ÔÖ Ñ Ø Ú º £ Ê Ñ Ö ¾¿º½ µ Ê ÐÐ Ø Ø Û × ÒØÖÓ Ù ÓÒ ¬Ü ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ´ µ Û Ø ÓÙØ Ù× Ò Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ ØÖ ¸ ÙØ Ö Ø Ö Ý Ñ Ò× Ó Ø ÓÐÓÑÓÖÔ ØÛÓ¹ ÓÖÑ Á º Ý ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾¿º Û ÒÓÛ ´ µ ´Å µ´ µ ÓÖ ÐÐ ÔÖ Ñ Ø Ú ´½ ½µ¹ Ð ×× × ÓÒ Ò Ò Ö ØÖ ÖÝ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ¾ØÙÖ · · º ÌÓ Ø Ö Û Ø ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾¿º Ò Ø Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ê Á Ò Õ Õ Ò « Ò « « Ò « Ò Ò Ò ¬ ¬ « « Õ ¬ ¬ Õ « « « ¬ « ¬ À ¬ À ¬ À Á Õ Â ¬ à ¬ ¬ Õ Õ À ¬ Õ ¬ ¬ « ¬ « « Õ Õ Õ « À ¬ ¬ À À À Ò « Ò Õ Õ « Õ Õ ÅÁ Õ « Á  à « Õ « ½ ¾ ¾Ò ¾ÒÒ¡ ÔÖ × ÒØ Ò Ø ÔÖÓÓ ÓÚ ¸ ÓÒ ¬Ò × Ø Ø Ó × Ò Ø ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ Ø Ö¸ º º Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ× ÓÒ ´ µ Ò ´ µ ¬Ò Ò Ø ÖÑ× Ó Â Ò Ã ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ ÓÒ ÛØ º µÄ Ø Ø ÓÚ ÔÖ Ñ Ø Ú ÒØ Ö Ð ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ ÓÒ ¾´ Ò × µ ÓÚ¾Ò Ò Ð Ø ÒÓØ Ö ×Ù ÕÙ Ö Ø¾ ÓÖÑ Û Ð×Ó × Ø ×¬ × ´ µ Ê ÓÖ ×ÓÑ ¾ Ê ¼ Ò ÐÐ ¾ ´ µº Ì Ò ¦ º ÁÒ ¸ × Ò Ò Ò ÓÖ ×ÓÑ ¾ É ¼ ¸ ÓÒ × ½ Ò ½ Ò ÓÖ ×ÓÑ ¹Ø ÖÓÓØ Ó º Ë Ò Ò Ö ÒØ Ö Ð¸ Ø × Ý Ð × ¦½º ÆÓØ Ø Ø ÓÖ ¾ ¿Ø Ñ ÒÙ× × Ò ÒÒÓØ Ó ÙÖ Ø × Ò ØÙÖ Ó × Ð×Ó ´¿ ¾´ µ ¿µº Ì Ù׸ Ø ÔÖ Ñ Ø Ú ÙÚ ÐÐ ¹ Ó ÓÑÓÐÓÚ ÓÖÑ × ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ø ÖÑ Ò ¸ ÙÔ ØÓÒ ÔÓ×× Ð ØÓÖ ½ Ò Ø × ¾¾ ¸ Ý Ø× ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø ´ µÒ Ê ¾ ÓÖ ×ÓÑ ¾Ê ¼ Ò ÐÐ ¾ ´ µº µ Ä Ø Ö Û Û ÐÐ Ö Ù Ø Ø Ø ÒÓÖÑ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÙÚ ÐÐ ¹ Ó ÓÑÓÐÓÚ ÓÖÑ ØÓ ÔÖ Ñ Ø Ú ÓÖÑ Ñ Ý ÒÓظ Ø Ö Ðи Ø ×Ø Ó º ÁÒ Ø¸ Ò Ø Ü ÑÔÐ × Ø ÔÖ Ñ Ø Ú ÓÖÑ × ÒÓØ ÙÒ ÑÓ ÙÐ Ö¸ ×Ó Ð ×× ¬ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ó ÙÒ ÑÓ ÙÐ Ö Ð ØØ × ÒÒÓØ ÔÔÐ º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ù× Ò Ò ØÙÖ Ð ÕÙ Ö Ø Ð ×× ÓÒ Ø Ñ Ò ÓÐ Ú × Ö × ØÓ ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ Ø Ø × × Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ó Ø ÓÚ ¸ ÙØ × ÒÓØ ÔÖ Ñ Ø Ú ÔÖ ÓÖ º Ì Ò Ô Ò Ò Ó Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × Ù× ØÓ ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ö ×ÙÐØ× ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾¿º½ ÓÖ ÒÝ ¾ ½ ½´ µ Ò ¼ ÓÒ × ´ µÔ Ô ¾Ô´ Á Á µÒ Ô Õ Á Å ÅÃ Õ Õ À Ô Ô« « « Ô Õ À Ô Ô Ô Õ Õ Ò Õ Ô Õ « « Ô « Ò À Õ « Õ ÛÖ × ¬Ò Õ À « « × Ò ¬Ò Ø ÓÒ ¾¾º½¼ Ò Ô Ò¡ Ò Ô¡ Ò¡ º Ô ÒÔ Ô ¾ ¾ ¾ ¾ ½ ÈÖÓÓÔº Í× ´ · Á · Á µÒ Ê ´ · Á · Á µ¾Ò Ò ÓÑÔ Ö Ø Ó Æ ÒØ× Ó ¾º £ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÙÐظ ÐØ ÓÙ ÒÓØ ÕÙ Ø Ò Ø × Ò Ö Ð Øݸ Û × ÔÖÓÚ Ý Ù Ò ÑÓÖ Ö ÒØÐÝ Ý ÄÙÒØ× Ò ÄÓÓ Ò ½ Ù× Ò Ö ×ÙÐØ× Ø Ø Û ÐÐ ×Ö Ð...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online