{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

164

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ½ ÓÒ ÐÙ Ø Ø ¾Ò ½ Ò ´ µÒ ½ Ö Ð Ò ÖÐÝ Ô Ò ÒØ ÓÖ ÐÐ ¾ ½ ½´ µº Ü Ö£× ¾ Ä Ø ÑÓÖÔ ×Ñ Û Ø Ñ Ñ º Ë ÓÛ Ø Ø ´ µ ¼ ÓÖ ÐÐ ¾ ¾´ µº ÜÖ × ¾ ÄØ ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ Ò Ð Ø Ã ÐÖ Ð ×׺ ÈÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×× ÖØ ÓÒ× ÓÖ Ð ×× ¾ ½ ½´ ʵ Û Ø Ê ¾Ò ¼ ´ º Ê µ¾Ò ½ ½ µ Á Ê ¾Ò ½ ¼¸ Ø Ò ¼º µÁ ¼¸ Ø Ò ´ µ ¼ Ò Ê Ñ ¾Ò Ñ ¼ ÓÖ ÖØ Ò Ò ÔÓ× Ø Ú ÓØ ÖÛ × º ´À ÒØ ÓÑÔÙØ ´ · µ Ò Ù× ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¿º½ ºµ Ü Ö × ¾ Ò Ò Û ÔÖÓÓ ÓÖ Ø Ø Ø Ø Ø Ò Ü Ó À ´ ʵ × ´½ ¾´ µ ¿µ Ý Ù×Ø Ù× Ò ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¿º½ Ò ´ µ ¼ ÓÖ Ã Ð Ö Ð ×× º ´À ÒØ ÓÑÔÙØ ´ · µ ÓÖ Ð ×× ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ ºµ Ü Ö × ¾¿¼ Í× ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¿º½ Ò Ü Ö × ¾ ØÓ × ÓÛ Ø Ø ÓÖ ÒÝ ¾ ´ ʵ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐ × « « ¬ ¬ Õ ¬ Õ À Õ «¬ ¬ ¬ À Õ ¬ ¬ «¬ Õ «¬ « « Õ « À Õ « « ¬ « « « À « « À À « « « Õ« « Ò Ñ Õ Ø « ½½ Õ Õ Õ «¬ Ø« « À ¾Ò « ¾ Õ ´µ ¬ Õ ´ µ ´¾ « Ò ½µ ¾Ò ¾ ¾ « ¬ ´¾ ¾µ Ò ¾Ò ½ ¾ ¬« ´Ì × ÓÖÑÙÐ Û × ¬Ö×Ø ÔÖÓÚ Ý ÙÚ ÐÐ Ò ½¼ º À Ø Ò Ù× Ø ØÓ ¹ Ù ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¿º½ º ËÓ¸ Ø ÓÚ ÔÔÖÓ Ö Ú Ö× × Ø ÓÖ Ö Ó Ø Ö ÙÑ ÒØ׺µ ¾ Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ó ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Ì Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ö Ò Ó Ò Ö ØÖ ÖÝ ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Ö Ø ÑÝ×Ø Öݺ Ú Ò Ò Ø × Ó Ø À Ð ÖØ × Ñ Ó Ã¿ ×ÙÖ ÓÑÔÐ Ø × Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ö Ò ×ØÖÙ ØÙÖ Û × ÓÒÐÝ Ú Ò Ö ÒØÐÝ Ý Ä Ò Ò ËÓÖ Ö ½ ½ º Ì ØØ Ò ÀÓ ÒÙÑ Ö× Ó Ø ØÛÓ ×Ø Ò Ö × Ö ×¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ú Ò ÒÓÛÒ ÓÖ ÕÙ Ø ×ÓÑ Ø Ñ Ý Ø ÛÓÖ Ó ÓØØ× Ò ËÓ Ö Ð º ½½ ¾ º½ Ì ×Ù Ö Ò Ý À¾ ÒÖØ ÓÖ Ò Ö Ð ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ Î Ö Ø× Ý × × ÓÛÒ Ø Ø Ø ×Ù Ð Ö Ò Ö Ø Ý ÐÐ Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ð ×× × Ó Ö ØÛÓ Ò ÜÔÐ ØÐÝ × Ö º Ï ÓÐÐÓÛ Ó ÓÑÓÐÓÚ³× ÜÔÓ× Ø ÓÒ Ò ¾¿ º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º½ Ä Ø ¾ Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ Ó Ñ Ò× ÓÒ ¾ Ò Ð ¾Ø ËÀ ´ µ£ ¾ £´ µ Ò·½Ø ×Ù Ð Ö Ò Ö Ø Ý ¾´ µº Ì Ò ËÀ ´ µ ´µ ´ µ ¼º Ò À À ËÀ « Õ « ¾´ ÈÖÓÓ º Á Ò·½ ¾ ¼´ Ø µ µ¸ Û Ö Ø × ×Ñ ÐÐ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø¾ ¸Ø Ò Ø ¼º Ý Ø ÄÓ Ð ÌÓÖ ÐÐ Ø ÓÖ Ñ ¾¾º½¿ Ò·½ ÐÓ Ð Ô Ö Ó Ø ÑÔ ´ µ × Ò ÓÔ Ò Ñ Ò Ò Ò ¼ ÓÖ Ò ÓÔ Ò ×Ù × Ø £Ó ¾Ø ÕÙ Ö ¾ ´ µ ¼ º Ì Ù׸ Ø ÒÓÒ Ð ÓÑÓ¹ ÑÓÖÔ ×Ñ ´ µ ËÀ ´ µ ØÓÖ Þ × Ø ÖÓÙ Ø ÕÙÓØ ÒØ Ý Ø Ð Ò·½ ´ µ ¼ º Ì Ö × Ò Ö Ð Ø ÖÓÑ Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ø Ø × Ý× Ø Ø × ÓÑÔÐ Ü Ú£ ØÓÖ ×Ô·½ Û Ø ÒÓÒ¹ Ò Ö Ø...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online