{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

166

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ý Á  à ´×оµ × Ø Ä Ð Ö Ò Ù Ý Ø ØÛ ×ØÓÖ ×Ô È ´ º Ë Ø ÓÒ ¾ º¿µ Ò ÓÛ Û Ø Ø ÒÓÒ Ð ¾Ó Ó½ Ã Ð Ö Ð ×× ÓÒ Ø ¬ Ö ÓÚ Ö ÒÝ · · ¾ Ⱥ ÄØ Ù Ð Ò Ú ØÓÖ ×Ô Û Ø Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð À ¹ Ø ÓÒ × Ò Ë ¹ Ø ÓÒ ¾¿º¾º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÓÒ × Ø Ø¾ Ö £ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × ¸ ¸ Ò Ø Ø Ö Ö Ð ØÛÓ¹ ÓÖÑ× Á  à ¾ º Ý ¬Ò Ø ÓÒ Ø Ä × ØÞ ÓÔ Ö ¹ ØÓÖ× Ö ½ Ú Ò Ý ´ µ ÓÖ Ò Ø× Ó ÒØ ÓÔ Ö ØÓÖ× Ö £ £º ÌÓ ÒÝ ÓÒ × Ø Ò ØÙÖ Ð ×о ¹ Ð Ö Ò Ö Ø Ý º Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ × Ø ÕÙ Ø ÖÒ ÓÒ Ú Ö× ÓÒ Ó Ø ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ×о ´Êµ ×Ó´¾ ½µº ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º¾ Ä Ø Ò ´ £ £µ Ø Ä Ð Ö Ò Ö Ø Ý Ø ÓÔ Ö ØÓÖ× × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ×Ó´ ½µº Á  ú Ì Ò ÈÖÓÓ º Ì ÕÙ Ø ÖÒ ÓÒ Ú ØÓÖ ×Ô Ò ÄÛÖ ØØ Ò × Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ö Ø ×ÙÑ Ó ÓÙÖ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÒ ×¸ º º ÛØ À º Ì ×¹ × ÓÖØ ÓÒ Ø Ù× Ö Ù × ØÓ Ø × ½º Ì Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ £À ×ÔоØ× ÒØÓ À¸ Ê ¨ Á  à ¨ ʸ Ò Ø ØÖ Ú Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ ´ À µÔÖ Ñ Ó ÐÐ ØÛÓ¹ ÓÖÑ× ÒÒ Ð Ø Ý ÐÐ º Ì Ú ØÓÖ ×Ô × Ò ÓÛ Û Ø ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ Ó Ò Ü ´ ½µ × ÓÐÐÓÛ× ÇÒ Ê ¨ Ê ÓÒ Ø × Ø Ý¹ Ô Ö ÓÐ ÓÖÑ Ò ÓÒ Á  à ÓÒ Ð Ö × Ø × × Á  à ØÓ ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ðº Ý ÔÔÐÝ Ò ØÓ ½ ¸ Ò ÚÓи Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ ÓÒ ×¹ ÐÝ × Ø Ø ¾ ×Ó´ µº Ë Ò ×Ø Ó Òظ Ø × × ÓÛ× Ø Ø Ø ÑÓ Ò ´ µ × ÓÒØ Ò Ò ×Ó´ µ ×Ó´ ½µº ̾ Ä Ð Ö ×Ó´ µ × Ø Ò¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ´ º º Ù× Ø × Ö ÔØ ÓÒ ×Ó´ µ µº ÓÒ× Ö Ø Ð Ñ ÒØ× Á  à Á  à Á Á Áà Á ø À À ³ Á Â Ã Ë Î Á  à £Î Ä £ « « Ä Ä £ ÁÂà ÁÂà À £Î Ä £ À Î Î Î Î Ò £ £ Ï £ Ä Ä Ä Ï « Ï £ Ï Ï Ï Ï ÀÄ Ä Ä £ £ £ Ã Ä £ £Ï Ã Ä £ ½¿ Ò ÂÃ × Ó Ö ¾¸ × Ó Ö Â Ã Ó º ÆÓØ Ø Ø ¾¸ Ò × Ó Ö Þ ÖÓ Û Ø º º Á ´ Á µ ¾  ¸ Á ´  µ ¾ Á ¸ ¼º Í× Ò Ø ×¸ ÓÒ × ÐÝ Ú Ö ¬ × Ø Ø Ø × Ø Ò ÓÔ Ö ØÓÖ× Ö Á ´ à µ Ð Ò ÖÐÝ Ò Ô Ò ÒØ ÓÒ º Ì Ù׸ ×Ó´ µ × ×ÙÖ Ø Ú º Ú ÒØÙ ÐÐݸ ÓÒ × Ø Ø × Ð×Ó Ò Ö Ø Ý Ø × ÓÔ Ö ØÓÖ× Ý × ÓÛ Ò Ò Ø ÓÒ ØÓ Ø ×Ø Ò Ö ÓÑÑÙØ ØÓÖ Ö Ð Ø ÓÒ× ÓÖ Ò Ø Ø º º  Âà ¾ à º Ì × Ý Ð × Ø Ò Ø Ú ØÝ Ó Ø Ñ Ô ×Ó´ µº £ ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾ º¿ Ä Ø Á  ¸ Ò Ã Ø Ø Ö Ã Ð Ö Ð ×× × Ò Ù Ý ÝÔ Ö Ð Ö Ñ£ ØÖ ÓÒ ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ ºÁ Ò ´ ´ ʵµ × Ø Ä Ð Ö Ø Ø × Ò Ö Ø Ý Ø Ø Ö ××Ó Ø ×о¹Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ׸ Ø Ò × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ×Ó´ ½µº ½ ¾ ÈÖÓÓ º Ì ÖÙ Ð ÔÓ ÒØ Ö ×¸ Ø Ø ÐÐ Ó...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}