{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

17

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ¹ ÓÒÒ Ø ×Ù × Ø Ó Û Ø ÓÓÖ Ò Ø × ´ ½ ѵ¸ Ò Ê ¹­ Ø Ã Ð Ö Ñ ØÖ ÓÒ Û Ø Ã Ð Ö ÓÖÑ º Í× ÕÙ Ø ÓÒ× ´ µ Ò ´ µ ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø Ö Ü ×Ø× ÓÐÓÑÓÖÔ ´ ¼µ¹ ÓÖÑ ÓÒ × Ø×ÝÒ Ñ ´ ½µÑ´Ñ ½µ ¾´ ¾µÑ À ÒØ ÏÖ Ø ÙÒ Ø ÓÒ º Í× ½ ¡¡¡ Ñ ÓÖ ×ÓÑ ÓÐÓÑÓÖÔ Ø Ø Ø Ø × Ö Ð ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ × ÑÔÐݹ ÓÒÒ Ø ×Ù × Ø Ó Ñ Ò ¼¸ Ø Ò × Ø Ö Ð Ô ÖØ Ó ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ º Í Ñ Þ Þ Í Ñ Ñ ª Þ ª ª Í ª Þ Í Í ¾½ ¾º Ä Ø ¾ ¾ Ú ÓÑÔÐ Ü ÓÓÖ Ò Ø × ´ ½ ¾µ¸ Ò ¬Ò ½ · ¾ ºÄ Ø ¼ ½µ Ê ×ÑÓÓØ ÙÒ Ø ÓÒ¸ Ò ¬Ò ÐÓ× Ö Ð ´½¸½µ¹ ÓÖÑ ÓÒ ¾ Ý ´ µº ´ µ Ð ÙÐ Ø Ø ¾ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ ÓÖ ØÓ Ø Ã Ð Ö ÓÖÑ Ó Ã Ð Ö Ñ ØÖ ÓÒ º ´ ÓÙ Ò ¬Ò Ý ´ µ ´ µ¸ Ò Ò ØÓ Ò×ÙÖ Ø Ø × ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø µº ´ µ ËÙÔÔÓ× Ò × Ñ ØÖ ¸ Ð ÙÐ Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ ÓÖ ØÓ Ê ¹­ غ ÓÙ × ÓÙÐ Ø Ò Óº º º ÓÒ º Á ÝÓÙ Ò¸ ×ÓÐÚ Ø × Óº º º¸ Ò ÛÖ Ø ÓÛÒ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ã Ð Ö Ñ ØÖ × Ò ÓÓÖ Ò Ø ×º ¾ Þ Þ Ù Þ Þ Ù ÚÛ Ì Ð ÓÒ ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ó Ú ÂÛ ØÙÖ Ò Ðß٠ѹ ÓÐ × Ì Ð ÓÒ ØÙÖ ×Ô ¬ × Û ÐÓ× ´½¸½µ¹ ÓÖÑ× ÓÒ ÓÑÔ Ø Óѹ ÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ Ò Ø Ê ÓÖÑ Ó Ã Ð Ö Ñ ØÖ º ÁØ Û × ÔÓ× Ý Ð Ò ½ ¸ Ò ÔÖÓÚ Ý Ù Ò ½ º Ï × ÐÐ ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ ØÙÖ ¸ Ò × Ø Ø× ÔÖÓÓ º Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ð ÓÒ ØÙÖ × Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö× Ó Ð ß Ù Ñ Ò ÓР׺ Ï ÜÔÐ Ò ×ÓÑ Û Ý× ØÓ Ó Ø ×¸ Ù× Ò Ð Ö ÓÑ ØÖݺ ÓÓ Ò Ö Ð Ö Ö Ò ÓÖ Ø × × Ø ÓÒ × ÑÝ ÓÓ ½½ ¸ ÜÜ ¸ ² º¿ ¸ Û Ò ÐÙ × ÔÖÓÓ Ó Ø Ð ÓÒ ØÙÖ º Ì ÓÖ Ò Ð ÔÖÓÓ Ó Ø ÓÒ ØÙÖ × Ù ¾¼ º º½ Ì Ð ÓÒ ØÙÖ ÄØ´ µ ÓÑÔ Ø¸ ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ¸ Ò Ã Ð Ö Ñ ØÖ ÓÒ ¸ Û Ø Ê ¾ ÓÖÑ º ÖÓÑ Ü º ¸ × ÐÓ× Ö Ð ´½¸½µ¹ ÓÖÑ Ò ¾ ½´ µ ¾ ´ ʵº Ì Ð ÓÒ ØÙÖ ×Ô ¬ × Û ÐÓ× ´½¸½µ¹ ÓÖÑ× Ò Ø Ê ÓÖÑ× Ó Ã Ð Ö Ñ ØÖ ÓÒ º Ì Ð ÓÒ ØÙÖ Ä Ø ´ µ ÓÑÔ Ø¸ ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ¸ Ò Ã Ð Ö Ñ ØÖ ÓÒ ¸ Û ¼Ø Ã Ð Ö ÓÖÑ º ËÙÔÔÓ× Ø Ø ¼ × Ö Ð¸ ÐÓ× ´½ ½µ¹ ÓÖÑ ÓÒ Û Ø ¾ ½´ µº Ì Ò Ø Ö Ü ×Ø× Ù¾ ÕÙ Ã Ð Ö Ò Ñ ØÖ ¼ ÓÒ Û Ø¼ à ¼ Ð Ö ÓÖÑ ¼¸ ×Ù Ø Ø ¼ ¾ ´ ʵ¸ Ò Ø Ê ÓÖÑ Ó × º ÆÓØ Ø Ø ¼ × Ý× Ø Ø Ò ¼ Ö Ò Ø × Ñ Ã Ð Ö Ð ×׺ Ì ÓÒ ØÙÖ Û × ÔÓ× Ý Ð Ò ½ ¸ Ò Û × Ú ÒØÙ ÐÐÝ ÔÖÓÚ Ý Ù Ò ½ º ÁØ×¼ ÑÔÓÖØ Ò ØÓ Ù× × Ø Ø Û Ò ½ ´ µ ¼ Û Ò Ø ¼ ¼¸ Ò Ø Ò × Ê ¹­ غ Ì Ù׸ ××ÙÑ Ò Ø Ð ÓÒ ØÙÖ Û ÔÖÓÚ ÓÖÓÐÐ ÖÝ º½ Ä Ø ´ µ ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ Û Ø ½´ µ ¼ Ò ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online