Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

171

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Û × Ã Ð Ö Ñ ØÖ º Ì ××Ó Ø Ã Ð Ö ÓÖÑ ´ µ × ÒÓØ º Ì Ù׸ ÝÔ Ö Ð Ö Ñ ØÖ ¬Ò × Ñ ÐÝ Ó ÓÑÔÐ Ü Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × ´ µ¸ Û Ö ¾ ¾ Ƚº Ì × Ò ØÙÖÒ ÒØÓ Ø ÓÒ Ôؽ Ó Ø ØÛ ×ØÓÖ ×Ô Ó ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ ÓÒ× Ö Ø ÔÖÓ Ù Ø ¢ È Ò ¬Ò ½ Á Ñ ¨ Ƚ ´ µ ´ ´ µ È ´ µµ Ñ¨È Û Ö ¾ Ƚ ¾ × ÓÚ º Ç Ú ÓÙ×Ðݸ Á × Ò ÐÑÓ×Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ ÙØ Ò Ø ´ º µ Ä ÑÑ ¾ º½ Ì ÐÑÓ×Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ Á ÓÒ ¢ Ƚ × ÒØ Ö Ð º £ Ì Ù׸ Û ½Ó½ Ø Ò ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ´ µ ´ ¢ Ƚ Áµ ÓÖ ÒÝ Ã Ð Ö Ð ×× ¾ ´´ µµº ÕÙ Ú Ð ÒØÐݸ ÓÒ ÓÙÐ × Ý Ø Ø ´ µ × ××Ó Ø Û Ø Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ ØÖ º Ì Ð ×× × Ø Ã Ð Ö ½ Ð ×× Ó Ø Ã Ð Ö ÓÖÑ Á º Ý ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ ´µ È ´ µ × ÓÐÓ¹ ÑÓÖÔ Ò Ø ¬ Ö ÓÚ Ö ¾ Ƚ × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ´ µº Ì ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ´ µ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø × ÔÖÓ Ø ÓÒ × ÐÐ Ø ØÛ ×ØÓÖ ×Ô Ó Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ º Ê Ñ Ö ¾ º¾ ÐØ ÓÙ ÒÝ ¬ Ö Ó ´ µ ´ µ × Ò ØÙÖ Ð Ã Ð Ö ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ Ø ØÛ ×ØÓÖ ×Ô ´ µ × ÒÓØ Ã Ð Öº ÁÒ ¸ Û Ö Ã Ð Ö ÓÖÑ ÓÒ Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ´ µ¸ Ø Ò Ø Ö ×ØÖ Ø ÓÒ ØÓ ÒÝ ¬ Ö ´ µ ÛÓÙÐ Ò½ à Рֺ Ë Ò Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ö Ð Ñ Ò ÓÐ Ó ´½ ½µ × Ý ¬¹ Ò Ø¾ ÓÒ ¢È ¸ Ø ××Ó Ø Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ð ×× ´´ µµ ´ µ¾ ´ µ Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ º Á ´ µ × Ø Ê ÒÓÒÒ ½Ð Ã Ð Ö ÓÖÑ ÓÒ ´ µ Ò Ù Ý Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ ØÖ ¸ Ø Ò ½ ¾ ¼º Ùظ × Ò Á Á ¸ Ø Ò ÕÙ Ð ØÝ ÒÒÓØ ÓÐ ÓÖ ¾ È Ø Ø × Ñ Ø Ñ º Ì × Ý Ð × ÓÒØÖ Ø ÓÒº « Á  à à Á  Á ÂÁ Ã Ë Ì Ì Ì Ì ÚÛ Ú ½Û Á Ë « « À Á « « « Ì« « « « Ì« « « « ­ À À ­ ÁÁ ¾ º¾ ÐÓ Ð Ô Ö Ó Ñ Ô ÌÓ ÒÝ ÖÖ¾ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ ÓÒ ××Ó ¾ Ø × Ø Ð ØØ ´ ´ µ µ ØÓ Ø Ö¾Û Ø Ø ÀÓ ¹ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ó ¼ ¾ ´ µº Ì Ð ØØ Ö × Ú Ò Ý ´ µ ª ¸ × Ò ¾ ¼´ µ Ò ´µÖ ÓØ ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ðº Ì × ØÙÑ × ÐÐ Ø Ô Ö Ó Ó º À Õ À À À À ½ ¬Ò Ø ÓÒ ¾ º¿ ÓÖ Ð ØØ ´ ¬Ò × Ø Ô Ö Ó µ Ó Ò Ü ´¿ ¿µ ÓÒ µ ×Ø × Ø ¾ È´ ª µ ´ µ ¼ ´ · µ ¼ ËÓ × Ò ÓÔ Ò ×Ù × Ø Ó ×ÑÓÓØ ÕÙ Ö ÝÔ Ö×ÙÖ Ò È´ ª µº ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¾¾ Û Ú ÓÒ× Ö Ø Ô Ö Ó Ñ Ô È ´ µ È´ ¾´ µµ Ø ÛÖ ´ µ × Ø ÙÒ Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ¼ º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ñ Ø Ø Ö Ø Ò Ô Ò ÒØ Ó ¸ ÓÒ × ØÓ ÒØÖÓ Ù Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô Ó Ñ Ö Ñ Ò ÓР׺ ¬Ò Ø ÓÒ ¾ º Ñ Ö Ò Ó Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ¹ ÓÐ × Ð ØØ ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ´ ¾´ µ µ ´ µº Ì Ô Ö ´ µ × ÐÐ Ñ Ö Ñ Ò ÓÐ º Ì ÑÓ ÙÐ ×Ô Ó Ñ Ö...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online