Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

172

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ö Ù Ð ÓÐÓ¹ ÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × Å × Ø × Ø ´ µ ¸ Û Ö ´ µ × Ñ Ö ÖÖ¼ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ Ó Ñ Ò× ÓÒ ¾¼ Ò ×Ù ´ µ£ ´ ½ ¼ µ ¼ Ò ÓÒÐÝ Ø Ö Ü ×Ø× Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ØØ Æº Ì ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓ Ð Ô Ö Ó Ñ Ô È ´ º ¬Ò Ø ÓÒ ¾¾º½¾µ Ò Ø ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ È´ ¾´ µµ È´ ª µ Ò Ù Ý Ñ Ö Ò Ú × Ö × ØÓ Ø Ô ÖÓ Ñ Ô È ´ µ È´ ª µ ÓÖ ÒÝ Ñ Ö Ñ Ò ÓÐ ´ µº Ì Ñ × ÓÒØ Ò Ò Ò Ý Ø ÄÓ Ð ÌÓÖ ÐÐ Ì ÓÖ Ñ ¾¾º½¿ Ø Ñ Ô È ´ µ × ÐÓ Ð ×ÓÑÓÖÔ ×Ѻ Ì × ÐÓÛ× ÓÒ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ×Ô × ´ µ ÐÙ Ò Ø Ù× ¬Ò ÓÒ Å Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ó ×ÑÓÓØ ÒÓÒ¹× Ô Ö Ø ´ º º ÒÓÒ¹À Ù× ÓÖ«µ ÓÑÔÐ Ü ×Ô º Ê Ñ Ö ¾ º Ì × Ø Å × ÑÓ ÙÐ ×Ô Ó Ñ Ö ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖ¹ Ô ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ò× ÓÖ ÒÝ Ñ ÐÝ ´ µ Ó Ñ Ö ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × Ø Ö Ü ×Ø× ÙÒ ÕÙ ÐÝ ¬Ò ÓÐÓÑÓÖÔ Ñ Ô Å ×Ù Ø Ø ¾ × Ñ ÔÔ ØÓ ´ Ø Øµ ¾ Å Ò ×Ù Ø Ø ÐÓ ÐÐÝ × Ø ÔÙÐй Ó Ø ÙÒ Ú Ö× Ð Ñ¹ ÐÝ ´ µ ÙÒ Ö Ø ÓÐÓÑÓÖÔ Ñ Ô ´ µ Å ¸ Û Ö ´ µ Å × ¬Ò Ý ¼ º Ùظ Ø Ö Ó × ÒÓØ Ü ×Ø ÙÒ Ú Ö× Ð Ñ ÐÝ ÓÚ Ö Å ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÓÒ×ØÖÙ Ø ÙÒ Ú Ö× Ð Ñ Ðݼ ÓÚ Ö Å ÓÒ ÛÓÙÐ Ú ØÓ ÐÙ Ø ÙÒ Ú Ö× Ð ¼ Ñ Ð × ÓÚ Ö ´ µ ´ µ Å ÓÚ Ö Ø ÒØ Ö× ¹ Ø ÓÒ ´ µ ´ µ¸ ÙØ Ø Ö Ñ Ø « Ö ÒØ Û Ý× ØÓ Ó Ø × Ò ÓÒ Ù×Ù ÐÐÝ ÖÙÒ× ÒØÓ ÔÖÓ Ð Ñ× Ó ÓÑÔ Ø Ð ØÝ ÓÖ Ø Ö Ó Ø Ñº ÁÒ ¸ Ò ÖÖ ¹ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ Ñ Ø Ú ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ× Ø Ø Ø ØÖ Ú ÐÐÝ ÓÒ Ø × ÓÒ Ó ÓÑÓÐÓ Ýº Ò Ü ÑÔÐ ÓÖ ×Ù Ô ÒÓÑ ÒÓÒ Û × Ú Ò Ý ÙÚ ÐÐ Ò ½¾ º ÆÓØ Ø Ø Ò Ñ Ò× ÓÒ ØÛÓ¸ º º ÓÖ Ã¿ ×ÙÖ ×¸ Å × ¬Ò ¸ º º Ø Ö Ü ×Ø× ÙÒ Ú Ö× Ð Ñ ÐÝ ´Ø ÐÓ Ð ÌÓÖ ÐÐ ÓÐ × µº ¬Ò Ø ÓÒ ¾ º Ì ÐÓ Ð Ô Ö Ó Ñ Ô × Ø ÓÐÓÑÓÖÔ Ñ Ô È Å È´ ª µ Ó Ø Ò Ý ÐÙ Ò Ø ÐÓ Ð Ô Ö Ó Ñ Ô× ´ µ È´ ª µº ÓÑ Ò É È´ ª É Ü Õ Õ Ü Õ Ü Ü É É ³ À À Ø Õ Õ ³ ³ ³ Ò ³ ³ ³ ³ À ³ ³ É É ³ Ë Ø Ë Ë ³ Ë Ë ³ É É É ½ ¾ º¿ ÌÛ ×ØÓÖ Ð Ò × Ò Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô × Û ÜÔÐ Ò ÓÚ ¸ Ø Ó Ó Ã Ð Ö Ð ×× ¾ à ÓÒ ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ Ú × Ö × ØÓ ÐÓ Ð Ñ Ðݸ Ø ØÛ ×ØÓÖ ×Ô ´ µ Ƚº ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ × Ø ØÓØ Ð ×Ô × Ò ØÙÖ ÐÐÝ « ÓÑÓÖÔ ØÓ Ø ÔÖÓ Ù Ø ¢ Ƚ ¸ ÒÝ Ñ Ö Ò Ó Ò Ù × Ñ Ö Ò Ó ÐÐ ØÛ ×ØÓÖ ¬ Ö × Øº Ì Ð½ ×× Ý Ò Ñ Ô È½ Å ÓÑÔÓ× Û Ø Ø Ô Ö Ó Ñ Ô Ý Ð × ÑÓÖÔ ×Ñ È ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ × Ö × Ø × Ñ Ô Ò¬Ò Ø × Ñ ÐÐ...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online