{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

174

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: º µ¸ ÙØ ÓÒÐÝ ÓÖ ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × ×ÓÑ Ó Ø Ñ Ò ØÙÖ ÐÐÝ ÐÓ Ð Þ ØÓ Óѹ ÔÐ Ø Ñ½Ð ×º Ì × × Ù ØÓ Ø Ü ×Ø Ò Ó Ø ØÛ ×ØÓÖ ×Ô ´ µ ´ µ È ÓÖ ÒÝ Ã Ð Ö Ð ×× ¾ à ÓÒ Ò ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×Ýѹ ÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ º Ì × Û ÐÐ ÖÙ Ð Ò Ø ÔÖÓÓ Ó Ø ×ÙÖ Ø Ú ØÝ Ó Ø Ô Ö Ó Ñ Ô È Å º × Û Ú × Ò ÓÚ ¸ Ø Ô Ö Ó Ñ Ô ÒØ ¬ × Ø × ×Ô ´ µ Ó Ø ØÛ ×ØÓÖ ×Ô Û Ø Ø ÕÙ Ö È´ ´ ´ µ µµ¸ Û ¼Ö × Ñ Ö Ò Ó º Ì ×× ÒØ Ð × ØÓ × ÓÛ Ø Ø ÒÝ ØÛÓ ÔÓ ÒØ× ¾ Ò ÓÒÒ Ø Ý × ÕÙ Ò Ó ÙÖÚ × Ó Ø × ÓÖѺ Ï ¬Ö×Ø ×ØÙ Ý Ø × ×Ô Ø Ó Ø Ô Ö Ó ÓÑ Ò × Ô Ö Ø ÐÝ ÖÓÑ Ø Ô Ö Ó Ñ Ôº ÅÓ×Ø Ó Û Ø Û ÐÐ × ÓÙØ × ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Û Ðй ÒÓÛÒ Ö ×ÙÐØ× Ò Ø × Ó Ã¿ ×ÙÖ ×º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º Ì Ñ Ô ´ µ Ê ´ µ ÁÑ´ µ ¬Ò × Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø Ô Ö Ó ÓÑ Ò Ò Ø ×Ô ÖÔÓ´ ʵ Ó ÓÖ ÒØ ÔÓ× Ø Ú ¾ ÔÐ Ò × Ò Ø Ö Ð Ú ØÓÖ ×Ô Êº ÈÖÓÓ º ÓÖ ¾ ÓÒ × ´ µ ¼ Ò ´ · µ ¼º À Ò ¸ Ê ´ µ Ò ÁÑ´ µ ÓÖÑ Ò ÓÖ ÒØ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð × Ó Ø ÔÓ× Ø ÚÔÓ ×Ô ´ µº ÓÖ Ø ÒÚ Ö× Ñ Ô ÓÓ× ×Ù × × ´ ½ ¾ µ Ó ¾ Ö¾ ´ ʵ Ò ¬Ò · ¾º × ÔÓ ÒØ Ò È´ µ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ø ½ Ó Ó Ø × × ´ ½ ¾µ º £ ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾ º Ì Ô Ö Ó ÓÑ Ò × Ò ØÙÖ ÐÐÝ ×ÓÑÓÖÔ ØÓ Ø Ó¹ ÑÓ Ò ÓÙ× ×Ô Ç´ ʵ ´ËÇ´¾µ ¢ Ç´½ ¿µµº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ × × ÑÔÐݹ ÓÒÒ Ø º ÈÖÓÓ º Ü ÔÐ Ò ¼ ¾ ÖÔÓ´ ʵº ÒÝ ÓØ Ö ÔÐ Ò ¾ ÖÔÓ´ ʵ Ò ¾ ¾ Ó Ø Ò Ý Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ¾ Ç´ ʵº Ì ×Ø Ð Þ Ö Ó ¼ × Ò ØÙÖ ÐÐÝ ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ËÇ´ ¼ µ ¢ Ç´ ¼ µº Ì Ò Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð ×× Ð Ö ×ÙÐØ× ÓÒ Ø ÓÑÓØÓÔÝ ÖÓÙÔ× Ó Ç´¿ ¿µ¸ ËÇ´¾µ¸ Ò Ç´½ ¿µ ´× º º ½ ¼ µ Ì ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÖÓÙÔ× Ç´¿ ¿µ Ò Ç´½ ¿µ ÓØ Ú ÓÙÖ ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ׸ Û ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ Ó ÓØ Ö Ú Ø Ò ØÙÖ Ð Ò ÐÙ× ÓÒº Ì Ù׸ Ø ÕÙÓØ ÒØ × ÓÒÒ Ø º Ä Ø ËÇ´ µ ÒÓØ Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÒØ ØÝ Ó Ç´ µº Ì Ù׸ Ç´ ʵ ´ËÇ´¾µ ¢ Ç´½ ¿µµ ËÇ´ ÊµÓ ´ËÇ´¾µ ¢ ËÇ´½ ¿µÓµº Ì Ò ÓÒ Ù× × ½ ´ËÇ´ µÓµ ½ ´ËÇ´ µµ ¢ ¾ ÓÖ ¿º Ì Ù¸ ½ ´Ç´ ʵµ ¾ ¢ ¾ ½ ´ËÇ´ µµ Ò ½ ´ËÇ´ µµ Ò ½ ´ËÇ´¾µ ¢ Ç´½ ¿µµ ¢ ¾ º Ì Ñ Ô ½ ´ËÇ´¾µ ¢ Ç´½ ¿µµ « Ì« « É Ì« É ³ « ³ ÜÜ É É Ü ÈÜ Ü Ü É Ü É Õ Ü Õ Ü Ü Ü Ü ÈÜ Ú Ü Ú Ú Ú È Ú Ú É É È È È È È Ö× Ö× Ö× × Ö Ö Ö ½½ Ý Ø Ò ÐÙ× ÓÒ × Ø Ò ØÙÖ Ð ÓÒ Ò Ø Ù× ×ÙÖ Ø Ú º ½ ´Ç´ ʵµ Ò Ù Ì × × ÓÛ× Ø Ø Ø Ô...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online