Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

175

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ö Ó ÓÑ Ò × × ÑÔÐݹ ÓÒÒ Ø º £ ¬Ò Ø ÓÒ ¾ º½¼ ÌÛÓ ÔÓ ÒØ× ¼ ¾ Ö ÐÐ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ø Ö Ü ×Ø× ¼¾ × ÕÙ Ò ½ ×Ù Ø Ø Ø ×Ô × ´ µ ´ ·½ µ Ê Ö ÔÓ× Ø Ú Ø Ö ¹×Ô ×º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ØÛÓ ÔÓ ÒØ× Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ Ø Ý Ò ÓÒÒ Ø Ý Ò Ó ÙÖÚ × Ó Ø ÓÖÑ È´ µ Û Ø Ê ÔÓ× Ø Ú Ø Ö ¹×Ô º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º½½ ÒÝ ØÛÓ ÔÓ ÒØ× Ò Ö ÕÙ Ú Ð Òغ ÈÖÓÓ º ÁØ ×ÙÆ × ØÓ × ÓÛ Ø Ø ÒÝ ÕÙ Ú Ð Ò Ð ×× × ÓÔ Ò¸ ÓÖ × ÓÒ¹ Ò Ø ºÄ Ø ÓÓ× ¾ Ê ×Ù Ø Ø ½ ¾ ½ · ¾ ¾ º Ê× ÔÓ× Ø Ú Ø Ö ¹×Ô º Ì Ò Ø Ö Ü ×Ø× Ò ÓÔ Ò Ò ÓÙÖ ÓÓ Ó ¾ ×Ù Ø Ø ÓÖ ÒÝ Ò ½· ¾ ¾ Ø ØÛÓ ×Ô × ½ ¾ Ö ÓØ ÔÓ× Ø Ú Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ðº Ì Ò¸ ´ ½ · µ ½¾ ´ ¾· µ º £ Ä Ø Ù× ÒÓÛ ÓÑ ØÓ Ø Ô Ö Ó Ñ Ô È Å º Ï ÒÓÛ Ø Ø ØÛ ×ØÓÖ ×Ô × ´ µ ´ µ Ƚ Ò Ù ÔÓ× Ø Ú Ø Ö ¹×Ô × ´ µ Ò Û Ú × Ò Ø Ø ØÛÓ ÔÓ ÒØ× Ò Ø Ô Ö Ó ÓÑ Ò Ò ÓÒÒ Ø Ý × ÕÙ Ò Ó ÙÖÚ × Ó Ø ÓÖÑ È´ µ Û Ø Ê ÔÓ× Ø Ú Ø Ö ¹×Ô º Ùظ ÒÓØ Ú ÖÝ ÔÓ× Ø Ú Ø Ö ¹×Ô Ù× ØÓ ÓÒÒ Ø ØÛÓ ÔÓ ÒØ× Ò ×× Ö ÐÝ ÓÑ × ÖÓÑ ØÛ ×ØÓÖ ×Ô º ËÓ Û Ú ØÓ ÑÓ Ý Ø × ÔÔÖÓ ×Ð ØÐݺ Ì ÓØ Ö Ö ×ÙÐØ Ø Ø × Ù× × Ø × Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ã Ð Ö ÓÒ Ó Ú ÖÝ Ò Ö Ð ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ Û Û ÐÐ × Ù×× Ò Ë Ø ÓÒ ¾ º¿º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º½¾ Ä Ø ÅÓ ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô Å º Ì Ò Ø Ô Ö Ó Ñ Ô È ÅÓ × ×ÙÖ Ø Ú º ÈÖÓÓ º ÁØ ×ÙÆ × ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ ÒÝ ØÛÓ ÔÓ ÒØ× ¼ Ó¾ ×Ù Ø Ø ¾ È ´Å µ Ò ÓÒÐÝ ´ µ ´ ¼µ Ê × ÔÓ× Ø Ú Ø Ö ¹×Ô ¼ ¾ È ´ÅÓ µº Ä Ø È´ µº ÓÖ ÒÝ ÓÖÑ Ø ÓÒ ´ Ø µ ¼Ó ´ µ Û Ø ¾ ´ µ ÐÓ× ØÓ ¼ ¾ ´ µ Ø ×Ô ´È ´ Ø µµ ´ µ × ×Ø ÐÐ ÔÓ×¹ Ø Ú Ò Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ðº Ì Ù׸ ´È ´ Ø µµ ´ ¼ µ ´È ´ Ø µµ ÓÖ ×ÓÑ ¾ Ø º Á × Ó× Ò Ú¼ ÖÝ Ò Ö Ð¸ Ø Ò Ã Ø Ø Ý ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ ¼ º½¾º À Ò ¸ ´È ´ Ø µµ ´ µ ´ µ ÓÖ ×ÓÑ Ã Ð Ö Ð ×× º À Ò ¸ ¾ È ´ ´ µµº £ ÜÜ Ü Ü Ü Ü É É ÈÜ ÈÜ É É É Ü Ü Ü É Þ Ü Ü Þ Í Ý Ü Ý Ý Ý Ý Í É Ý Þ Ü Þ Ü Ý É Þ Ü Þ Ý É « Ì« « É É ÜÜ ÈÜ ÈÜ Ü Ü ³ ³ Ø È È « ³ ³ ÈÜ ³ ÈÜ È ³ « Ø È Ü É Ü ³ ÈÜ « « « ¾º ÐÓ Ð ÌÓÖ ÐÐ Ø ÓÖ Ñ Ø Ö ÚÒ × Ò Ø Ø Ø ÐÓ ÐÐÝ Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ѹ ÓÒ ÓÖ ¾ º Ù ØÓ Ø ÛÓÖ Ø ÐÓ Ð ÌÓÖ ÐÐ Ø ÓÖ Ñ Ü Ô Ö Ó Ñ Ô È Å × ×ÙÖ Ø Ú Ò ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ó ÓÒ Ò ×ØÙ Ý Ø ¬ Ö × È ½´ µ Ó Ñ ÒÝ Ô ÓÔÐ ´× ½½ ÓÖ ¿ µ ÓÒ ÒÓÛ× Ø Ø ÓÐ × ÓÖ Ã¿ ×ÙÖ ×º É Ü ½¾ Ì ÓÖ Ñ ¾ º½¿ ´ ÐÓ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online