{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

176

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÌÓÖ ÐÐ µ Ä Ø Ò ¼ ØÛÓ Ã¿ ×ÙÖ × Ò Ð Ø ´ µ ´ µ Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Û Ö ×Ô Ø× ÀÓ ×ØÖÙ ØÙÖ Ò ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ô Ö Ò ¸ Ò Ñ Ô× Ã Ð Ö Ð ×× ÓÒ ¼ ¼ ØÓ Ã £ Ð Ö Ð ×× ÓÒ º Ì Ò Ø Ö Ü ×Ø× ÙÒ ÕÙ ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ÛØ º£ Ï Ø Ó × Ø ÐÓ Ð ÌÓÖ ÐÐ Ø ÓÖ Ñ × Ý ÓÖ Ø ¬ Ö × Ó Ø Ô Ö Ó Ñ Ô È Å × Ø Ã¿ Ð ØØ ¾´ µ ¨ ¿ Ö×Ø Ó Ðи È ´ µ ¸ Û Ö È ´ ¼ ¼ µ¸ Ø Ò Ò ¼ Ö ×ÓÑÓÖÔ Ã¿ ×ÙÖ ×º ÁÒ ¸ ½ Æ ¼ ¬Ò × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó Ø × ÓÒ Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ø Ø Ö ×Ô Ø× Ø ÀÓ ×ØÖÙ ØÙÖ º ÔÖ ÓÖ ¸ Ø × ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ñ Ø ÒÓØ ÓÑÔ Ø Ð Û Ø Ø Ã Ð Ö ÓÒ ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × Û Ðй ÒÓÛÒ ÓÖ Ã¿ ×ÙÖ ×¸ Ò Û ÐÐ × Ù×× Ò Ö Ø Ö Ò Ö Ð ØÝ Ð Ø Ö¸ Ø Ø Ø Ò Ö Ð Ã¿¼×ÙÖ¼ × Ñ Ü Ñ Ð Ã Ð Ö ÓÒ ¸ º º à º Ì Ù׸ È ´ µ È ´ µ × Ò Ö Ð¸ Ø Ò ´ ½ Æ ¼µ´Ã ¼ µ ¦ ¦Ã º ÓÖ Ö ØÖ ÖÝ Ã¿ ×ÙÖ × ÓÒ Ò ÐÛ Ý× ¬Ò Ò Ø ÓÒ Ð ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó ¾´ µ¸ ×Ù Ø Ø Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Û Ø ½ Æ ¼ Ñ Ô× ÒÝ Ã Ð Ö Ð ×× ØÓ Ã Ð Ö Ð ×׺ Ì × ÜØÖ ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ× Ö Ð Ø ÔÓ ÒØ× Ò ÓÒ ¬ Ö ¸ Û Ö¾ ÐÐ ÒÓÒ¹× Ô Ö Ø ÖÓÑ ÓØ Öº ÓÒ Ö Ø Ðݸ Ø Ï Ð ÖÓÙÔ ÙØ´ ´ µµ¸ Û × Ò Ö Ø Ý Ö ­ Ø ÓÒ× Ò ÝÔ ÖÔÐ Ò × ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ ´ ¾µ¹ Ð ×× × Ó ØÝÔ ´½ ½µ¸ Ø× Ö ÐÝ Ò ØÖ Ò× Ø Ú ÐÝ ÓÒ ¼Ø ¬ ½Ö ׺ ÁØ ØÙÖÒ× ÓÙØ Ø Ø Å × ØÛÓ ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Å Å ÅÛ Ö ÒØ ¬ Ý ´ µ ´ µº À Ò ¸ È Å × Ò Ö ÐÐÝ Ò Ø Ú Ø Ð Ñ Ôº × Ø ÄÓ Ð ÌÓÖ ÐÐ Ø ÓÖ Ñ Ò Ø ×ÙÖ Ø Ú ØÝ Ó Ø Ô Ö Ó Ñ Ô Ò¹ Ö Ð Þ Ò ÐÝ ØÓ Ö Ñ Ò× ÓÒ׸ ÓÒ ÛÓÙÐ ÓÔ Ø Ø ×ÓÑ Ò Ó ÐÓ Ð ÌÓÖ ÐÐ Ø ÓÖ Ñ Ð×Ó ÓÐ × Ò Ö ØÖ ÖÝ Ñ Ò× ÓÒº ÁÒ ½¾ ÙÚ ÐÐ × ÓÛ Ø Ø ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ× Ñ Ý Ø ØÖ Ú ÐÐÝ ÓÒ Ø × ÓÒ Ó ÓÑÓÐÓ Ýº ÖÖ Ì Ù׸ Ø ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó × ÒÓØ Ò Ö Ð Þ º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ ÐÖ Ý Ò ½ Ó × ÖÚ Ø Ø ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × Û Ø ×ÓÑÓÖÔ Ô Ö Ó × Ò ÒÓØ ×ÓÑÓÖÔ º Ê Ðи Ø Ø ÖÖ ÓÒ×ØÖÙ Ø ´ º Ü ÑÔÐ ¾½º µ ØÛÓ Ö Ø ÓÒ Ð ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × Û Ö ÒÓØ ×ÓÑÓÖÔ º Ì Ù׸ ÓÙÒØ Ö Ü ÑÔÐ ØÓ Ø ÐÓ Ð ÌÓÖ ÐÐ Ø ¹ ÓÖ Ñ Ò Ö Ñ Ò× ÓÒ × Ó Ø Ò Ý ÔÔÐÝ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ¸ ÔÖÓÓ Ó Û ¸ ØÓ Ø Ö Û Ø ÑÓÖ Ò Ö Ð Ö ×ÙÐØ׸ Û ÐÐ × Ù×× Ò Ë Ø ÓÒ ¾ º½º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º½ ÒÝ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÛ Ò ØÛÓ ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ ¾Ò ÓÐ × Ò ¼ ¬Ò × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó Ð Ø¹ Ø × ´ ¾´ µ µ ´ ´ ¼ µ ¼µ Û ×...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online