Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

177

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÓÑÔ Ø Ð Û Ø Ø ÀÓ ×ØÖÙ ØÙÖ ×º Ê Ñ Ö ¾ º½ µ Ï Û ÐÐ × Ø Ø Ó Ø Ò Ø Ö Ü ×Ø ÓØ Ö ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ× Ó Ø × ÓÒ Ó ÓÑÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ× Ó Ö Ø ÓÒ Ð ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓР׸ Û Ö Ú Ò Ý Ø Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÓÑÔÓ× Û Ø Ö Ñ Ò× ÓÒ Ð Ò ÐÓ Ù Ó Ø Ö ­ Ø ÓÒ× ¬Ò Ý ´ ¾µ¹ Ð ×× ×º µ ÆÓØ Ø Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ò Ú Ö × Ò × Ã Ð Ö Ð ×× ØÓ Ã Ð Ö Ð ×׸ Ü ÔØ Û Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô ÜØ Ò × ØÓ Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ¼ ¾ À ¾ À É Í ³ ³ ³ ³ ³ ³ À Ï ³ ³ ³ À ³ À ³ Õ À ³ Õ É ½¿ ´ Ò ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º µº ÁÒ Ø × × Ò× ¸ Ø ÓÚ Ü ÑÔÐ × ×Ø ÐÐ ÒÓØ ÓÙÒØ Ö Ü ÑÔÐ ØÓ Ø ÐÓ Ð ÌÓÖ ÐÐ Ø ÓÖ Ñ × ÓÖÑÙÐ Ø Ò Ì ÓÖ Ñ ¾ º½¿º ÓÖ ÕÙ Ø ×ÓÑ Ø Ñ Ø Û × ÐØ Ø Ø Ø ÓÖÖ Ø ÐÓ Ð ÌÓÖ ÐÐ Ø ÓÖ Ñ Ò Ö Ñ Ò× ÓÒ × ÓÙÐ × Ý Ø Ø ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò¹ ÓÐ × Û Ø ×ÓÑÓÖÔ Ô Ö Ó × Ö Ö Ø ÓÒ Ðº ÇÒÐÝ Ú ÖÝ Ö ÒØÐݸ ØÙ ÐÐÝ Ø Ö Ø × Ð ØÙÖ × Ò Ð Ú Ö ¸ Æ Ñ Û ½ × ÓÛ Ø Ø Ð×Ó Ø × Ú Ö× ÓÒ ÒÒÓØ ÓÐ ØÖÙ º À × Ü ÑÔÐ × ×ÙÖÔÖ × Ò ÐÝ × ÑÔÐ Ò Ú ÖÝ Ò º ËÓ Û ÒÒÓØ Ö × ×Ø ØÓ ÓÙØÐ Ò Ø Ö º Ü ÑÔÐ ¾ º½ Ì × ØÓ ÓÒ×ØÖÙ Ø ×ÓÑÓÖÔ Ô Ö Ó × Ó × ØÓ Ë Ó ½ ¾º Ä Ø Ò £ ÓÑÔÐ Ü ØÛÓ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ØÓÖÙ× Ò Ø× Ù Ðº Ï Ñ Ý ¾××ÙÑ Ø Ø ¾Ø £Ý Ö ÒÓØ ×ÓÑÓÖÔ º Ì Ò Ø Ö Ü ×Ø× Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ´ µ ´ µ Û Ö ×Ô Ø× ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ô Ö Ò Ò ÀÓ ½ £ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒº ÁÒ £¸ Ø Ñ¾ Ô £× Ú Ò Ý ¾´ µ ¾ ½´ µ ¾ ´ µ£ ¾´ £ µ ´ µ¸ Û Ö Ø ¼ Ð ×Ø ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ × Ú Ò Ý ÈÓ Ò Ö Ù Ð Øݺ ÆÓÛ¸ Ð Ø Ã¾´ µ Ò Ã¾´ £µº Ì Ò ´ ¾´ µ µ ´ ¾´ µ µ ¨ Ò × Ñ Ð ÖÐÝ ´ ¾ ´ ¼ µ ¼µ ´ ¾ ´ £ µ µ ¨ ¼ Û Ø ¾ ¼¾ ´ º Ü ÑÔÐ ¾¿º¾¼µº À Ò ¸ Ò ¼ Ú ×ÓÑÓÖ¹ Ô Ô Ö Ó ×º ÁØ Ö Ñ Ò× ØÓ × ÓÛ Ø Ø ÓÖ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø ØÛÓ ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × Ò ¼ ÒÒÓØ ¼ Ö Ø ÓÒ Ðº Ä ¼Ø Ù× ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ø Ö Ü ×Ø× Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô ¿ à º Ý £ Ò ¿ Û ÒÓØ Ø Ü ÔØ ÓÒ Ð Ú ×ÓÖ× ÓÖ Ã¾´ µ ´ µ Ò Ã¾´ µ ´ £µ¸ Ö £×Ô Ø¼ Ú Ðݺ Á È ´ µ ¼¸ Ø Ò È ´ µ ª É × Ò Ö Ø Ý Ç´ µº À Ò ¸ Ç´ µ × ÑÙÐØ ÔÐ Ó Ç´ µº Ë Ò × Ü ÔØ ÓÒ Ð Ò Ò Ù × Ò ×Ó¹ ÑÓÖÔ ×Ñ Ò Ó ¼ Ñ Ò× ÓÒ ØÛÓ ´ º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾½º µ¸ Û Ó Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ð ÑÔ Ã º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ø Ð Ò × × Ö Ø ÓÒ Ð ÒÚ Ö Òغ Ì Ù׸ Ð ´ µ Ð ´ ¼ µ £º Ì × Ý Ð × ÓÒØÖ Ø ÓÒº Ê Ñ Ö ¾ º½ Ä Ø Ù× ÓÑ ØÓ µ Ó Ê Ñ Ö ¾ º½ º ÁÒ Ø ÓÚ Ü ÑÔÐ Ò...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online