Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

178

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó Ø Ô Ö Ó Û × ÓÒ×ØÖÙ Ø Û Ø ÓÙØ Ô Ý Ò ØØ ÒØ ÓÒ ØÓ Ø Ã Ð Ö ÓÒ ×º ÁÒ Ø¸ Æ Ñ Û Ð×Ó ÔÖÓ Ù Ò Ü ÑÔÐ Ó ÔÖÓ Ø Ú ÒÓÒ¹ Ö Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ð Þ ÃÙÑÑ Ö Ú Ö Ø × ××Ó Ø ØÓ Ò Ð Ò ×ÙÖ Ò Ø× Ù Ð ØÓ Ø Ö Û Ø Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó Ø Ö Ô Ö Ó × Ø Ø Ñ Ô× Ò ÑÔÐ Ð ×× ØÓ Ò ÑÔÐ Ð ×׺ ËÓ¸ Ú ÒØÙ ÐÐÝ ÓÒ Ò ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ì ÓÖ Ñ ¾ º½¿ Ó × ÒÓØ ÓÐ ÐÖ Ý Ò Ñ Ò× ÓÒ ÓÙÖº ÇÒ ÓÙÐ Ð×Ó Ù× Ö ×ÙÐØ× Û Û ÐÐ × Ù×× Ò Ë Ø ÓÒ ¾ º¾ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÓÒ×ØÖÙ Ø ØÓ ÒÝ Ü ÑÔÐ Ó ÒÓÒ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × Û Ø ×ÓÑÓÖÔ Ô Ö Ó × ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Ó ÒÓÒ¹ Ö Ø ÓÒ Ð ÖÖ Ù Ð ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × Û Ó× Ô Ö Ó × Ñ Ø Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ø Ø Ñ Ô× Ã Ð Ö Ð ×× ØÓ Ã Ð Ö Ð ×׺ Ì À Ì Ì À Ì À £À Ì À Ì À Ì £À Ì À À Æ Õ À Ì Ì À Õ Ì Ì Æ Ì Æ Æ Ì Ì Ì Ì Ì Ë Ì Ì Ë Ì ½ ¾º ÜÖ ×× ÜÖ ÓØ ÜÖ ¾ º½ ÜÖ ×¿ ÙÒÓ ×¿ ×Ò ×¿ ¾ Í× Ø Ü ×Ø Ò Ó Ø ØÛ ×ØÓÖ ×Ô ØÓ Ú Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú ÔÖÓÓ ×ØÖÙ Ø Ò ×× Ó ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓР׺ Î Ö Ý Ø Ø Ø ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ¾´ µ ¾´ £ µ Ò Ü ÑÔÐ ÓÑÔ Ø Ð Û Ø Ø ÀÓ ×ØÖÙ ØÙÖ ×º ÈÖÓÚ Ø ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Ó Ø Ô Ö Ó ÓÑ Ò ÜÔÐ ØÐÝ ´ º ½½ µº ÈÖÓ À Ø Ú ØÝ Ó ÝÔ Ö Ì À Ì Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × ÆÓØ ÐÐ ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Ö ÔÖÓ Ø Ú º ÁÒ Ø¸ Ø Ú ÖÝ Ò¹ Ö Ð ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × ÒÓØ ÔÖÓ Ø Ú º ´ ÒÝ ÔÓ ÒØ Ò Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÓÙÒØ Ð ÙÒ ÓÒ Ó ÔÖÓÔ Ö Ò ÐÝØ ×Ù × Ø× × ÐÐ Ú ÖÝ Ò Ö Ðºµ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ × Û Û ÐÐ × ¸ Ø ÔÖÓ Ø Ú ÓÒ × Ö Ò× Ò Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô º × ÔÖÓ Ø Ú ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Ò ×ØÙ Ý Ñ Ò× Ó Ö Ñ Ò× ÓÒ Ð Ð Ö ÓÑ ØÖݸ Ø × ÛÓÖØ Û Ð ØÓ ×ØÙ Ý Ò Ø Ð Û Ý¹ Ô Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Ö ÔÖÓ Ø Ú Ò Û Ø Ø ×Ù × Ø Ó ÔÖÓ Ø Ú ÓÒ × ÐÓÓ × Ð º ¾ º½ ÈÖÓ Ø Ú ØÝ Ø Ö ×Ñ ÐÐ ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÄØ ÓÑÔ Ø Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ º Å ÔÔ Ò Ð Ò ÙÒ Ð ØÓ Ø× ¬Ö×Ø ÖÒ Ð ×× ½´ µ ¬Ò × ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ È ´ µ ½ ½ ´ µ ¾ ´ µ ½ ½ µ Ù ØÓ Ø Ä × ØÞ Ø ÓÖ Ñ ÓÒ ´½ ½µ¹ Ð ×× × Ø × Ñ Ô × ×ÙÖ Ø Ú ´Ù× Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð × ÕÙ Ò µº Á ½´ µ ¼ Ø ¬Ò × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ È ´ µ ½ ½´ µº ½ ½ Ä Øà ´ µ ¾ ´ ʵ Ø Ã Ð Ö ÓÒ Ó º Á × ÔÖÓ Ø Ú Ò × Ò ÑÔÐ Ð Ò ÙÒ Ð ÓÒ ¸ Ø Ò Ø Ö ×ØÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ù Ò ¹ËØÙ Ý Ñ ØÖ Ò ÓÛ× Û Ø ÖÑ Ø Ò ÔÖÓ Ù Ø Û Ó× ÙÖÚ ØÙÖ Ú × Ø Ù Ò ¹ËØÙ Ý Ã Ð Ö ÓÖÑ ÓÒ º À Ò ¸ ½´ µ Ò Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ã Ð Ö ÓÖѸ º º ½...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online