Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

194

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÒØÖ Ø Ý ¸ ×Ù Ø Ø ¼ ¼ £ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ×£ ¬Ò ؼ º Ë Ò ¸ Ø × Ý Ð × Ø ÓÒØÖ Ø ÓÒ ¼ ¼º Ò ÐÓ ÓÙ×Ðݸ ÓÒ Ü ÐÙ × Ø × Ø Ø Ø Ö ¼ Ü ×Ø× Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ ÓÒØÖ Ø Ý ¼ Û Ø ¬Ò Ø º × Ø ¬ Ö × Ó Ò Ö ÓÚ Ö Ý Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ ×¸ Ø × × ÓÛ× Ø Ø Ø ØÛÓ ÔÖÓ Ø ÓÒ× Ó Ó Ò º £ Ò Ö Ð Þ Ò Ø Ö ×ÙÐØ ÓÙØ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ Ú Ð Ò Ó ØÛÓ ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Ö Ð Ø Ý ÅÙ ­ÓÔ ´ º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾¾º µ Û Ò ÒÓÛ ÔÖÓÚ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ Ú Ð Ò Ó ØÛÓ Ö ØÖ ÖÝ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓР׺ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º Ä Ø Ò ¼ ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Ò Ð Ø « « « « ¼ Ã Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ôº Ì Ò Ø Ö Ü ×Ø ×ÑÓÓØ ÔÖÓÔ Ö Ñ Ð × Ò ÓÚ Ö ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð × ¼ Û Ø ¼Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ × ¹ Ì ×Ô Ð ¬ Ö × Ö ¼ Ò ¼¼ º ¹ Ì Ö Ü ×Ø× ¼ Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô ÃÛ × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ÓÚ Ö Ò ¼¸ºº ¸ Ò Û Ó Ò × Û Ø ÓÒ Ø ×Ô Ð ËÒ ¼ ËÒ ¼ ¬Ö¸ ºº ¼ º ÈÖÓÓ º Ï Û ÐÐ ÓÒÐÝ × Ø Ø Ñ Ò × Ó Ø ÔÖÓÓ Ò Ö Ö ØÓ ½¼ ÓÖ Ø Ð׺ Ö×ظ ÓÓ× Ú ÖÝ Ò Ö Ð Ð ×× ¾ Ø Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ú ÖÝ Ò Ö Ð Ð ×× ¼ ¾ à ¼ ÙÒ Ö Ø ×ÓÑÓÖÔ Ê ×Ñ ¼ ½ ½´ µ ½ ½´ ¼µ Ò Ù Ý¼ Ø ¼Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ôº ÐÐ Û Û ÐÐ Ò × ¼ ¼ ÓÖ ÒÝ ´Ö Ø ÓÒ Ðµ ÙÖÚ º Æ ÜØ ÔÔÐÝ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º ´ Ò Ø× ÔÖÓÓ µ ØÓ Ò º Ì Ù׸ ¼ Ë Ë Ë Ë « « À À « « ¾½¼ Ø ×ÙÆ × ØÓ × ÓÛ Ø Ø ¼¼ ¼ Ò Ø Ø ÙÒ Ö Ø × ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ¼ Ò ÓÒ º ÄØ ¢Ë ¼ Ø Ö Ô Ó Ø Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô¸ º º Ø ÐÓ×ÙÖ Ó Ø Ö Ô Ó Ø ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ÈËÒ¼ ¼ ËÒ¼ º Ì Ý Ð ¼ Ñ´ ¼ ¢ ¼¼ µ ÓÑÔÓ× × ÒØÓ · ¸ Û ¼Ö Ø ¢ ¼ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ Ø ¼Ò ¼ Ü ÔØ ÓÒ Ð Ú ×ÓÖ× Ó Ö Ø ÓÒ ¼Ð ¼× ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò º Á Ø ¼ Ó Ñ Ò× ÓÒ Ó ¾Ø Ñ Ó¾ ¼ ÙÒ Ö ¼ ¼ ´ ¼ µ × ØÖ Ú Ðº Á Ø × × × Ø Ð ×Ø ØÛÓ Ò ¼¸ Ø Ò £ ´ µ Ø × ÓÖ ÐÐ ¸ ¼Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ð £´ µ £ ´ µº À Ò ¸ ÙÒ Ö Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ¼ ¼ à ¼ Ø Ð ×× ¼ ÓÒ ¼ × Ñ ÔÔ ØÓ Ø Ã ¼ Ð Ö Ð ¼ ×× ÓÒ ¼ º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º Ø Ò × ÓÛ× Ø Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô Ã Ò ÜØ Ò ØÓ Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ѻ ¼ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø Ñ Ó Ò ¼¼ × Ó Ó Ñ Ò× ÓÒ Ø Ð ×Ø ØÛÓ¸ ¼ÓÒ Ö Ù × ÖÓÙ ÐÝ × ÓÐÐÓÛ׺ Á Ø Ö Ü ×Ø× Ú ×ÓÖ Û Ó× Ñ Ò ¼ × Ú ×ÓÖ¸ Ø Ò Ð×Ó Ø× Ñ Ò × Ú ×ÓÖº Ì × × ÔÖÓÚ Ò Ý Ù× Ò Ø ÓÐÓÑÓÖÔ ×ÝÑÔÐ Ø ÓÖÑ× ÓÒ ¼¼ Ò Û Ó Ò ÓÒ Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó Ñ Ò× ÓÒ ØÛÓ ×Ù × Øº ÓÖ Ó Ñ Ò× ÓÒ Ö ×ÓÒ׸ Ò Ö Ð ÖÖ Ù Ð Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ Ò Ø ¬ Ö Ó¼ Ö Ê ¼¼ Û ÐÐ Ò...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online