Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

199

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ñ ÒØ Ó Ò Ò Ò × ÓÙÐ ¼¼ Ã Ð Ö Ð ×× ÓÒ Ý Ø ÒÓØ Ö Ö Ø ÓÒ Ð ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ º ÁÒ Ø × ÔÓ ÒØ Ø Ø ÓÖÝ Ö × Ñ Ð × Ø Ø ÓÖÝ Ó Ð ¹ Ù Ø Ö ÓÐ × ½¾ º Ï Û ÐÐ Ú ÓÑ ØÖ × Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ö Ø ÓÒ Ð Ã Ð Ö ÓÒ Ò Ð¹ Ó ÓÙ× ØÓ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º¾º Ì Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ × Ö Ö ÔÐ Ý ÙÒ ÖÙÐ ¹ Ú ×ÓÖ׺ Ì Ö × Ð×Ó ÓÖѳ¹ × Ö ÔØ ÓÒ Û Û ÐÐ ÒÓØ ØÖ Ø Ö ´ º ½¼ µº ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º Ä Ø ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ º Ì Ò Ð ×× ¾ ½ ½ ´ ʵ × Ò Ø ÐÓ×ÙÖ Ã Ó Ø Ö Ø ÓÒ Ð Ã Ð Ö ÓÒ Ã Ò ÓÒÐÝ ¾ Ò ´ µ ¼ ÓÖ ÐÐ ÙÒ ÖÙÐ Ú ×ÓÖ× º ÈÖÓÓ º Ì Ó Ø ÔÖÓÓ × Ú ÖÝ × ÑÔÐ Ò × Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÔÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ¹ × Ø ÓÒ ¾ º¾º Ï Û ÐÐ × Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ ÙÒ Ö × ÑÔÐ Ý Ò ××ÙÑÔØ ÓÒ Ò Ö Ö ØÓ ½¼ ÓÖ Ø ÑÓ×Ø Ò Ö Ð × º Ç ÓÙÖ× ¸ ¾ à ¸ Ø Ò ´ µ ¼ ÓÖ ÒÝ Ú ×ÓÖº Ì ¼ × × Ù ØÓ Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖ ¼ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ¢ ØÑ × Ù×Ø Ø Ñ Ó ÙÒ Ö Ø Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô Ã ¼º À Ò ¸ ¼ Ý £ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º½ ÓÒ × ´ µ ´ £ ´ µ £ µ ´ £´ µ µ Ò Ø Ð ØØ Ö × ÔÓ× Ø Ú £´ µ ¾ à ¼ º ÓÖ Ø ÓØ Ö Ö Ø ÓÒ¸ Û Ð Ø ¾ Ò Ö Ð Ð ×× ×Ù Ø Ø ´ µ ¼ ÓÖ ÒÝ ÙÒ ÖÙÐ Ú ×ÓÖ Èº ÔÔÐÝ Ò ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º Ò ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾ º Û Ó Ø¼ Ò Ý Ð · ¢ ¼ÛØ £´ µ ¾ à ¼ º × Ù×٠и ¢ × Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ò Ø Ö ÖÖ Ù ¼ Ð Ü ÔØ ÓÒ Ð¸ Ò Ø Ù× ÙÒ ÖÙÐ ¸ Ú ×ÓÖ× Ó Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ô Ã º ÁØ ½ ¾ « « « « « « À « Õ « « Õ« Õ« Õ « Õ « « « Õ« « ¾½ ×ÙÆ × ØÓ × ÓÛ Ø Ø £ ´ µ ¼º Ì Ò £´ µ £´ µ ¾ à ¼ Ò ¸ Ò ¸ ¾ à º Ï ÔÖÓÚ Ø × ÙÒ Ö Ø ××ÙÑÔØ ÓÒ Ø ¼ Ø Ø Ö × ÓÒÐÝ ¼× ÓÒ Ü ÔØ ÓÒ Ð Ú ×ÓÖ¸ º º · ºÁ Ø Ñ Ó Ó Ó Ñ Ò× ÓÒ Ø Ð ×Ø ØÛÓ¸ Ø Ò £´ µ ¼º ¼ Ä Ø Ù× ××ÙÑ Ø Ø ¼ × Ú ×ÓÖº Á Ø ØÛÓ ÔÖÓ Ø ÓÒ× ÛÖ Ø ×Ñ¸Ø Ö¹ Ø ÓÒ Ð Ñ Ô Ã ¼ ÓÙÐ ÜØ Ò ÓÚ Ö Ð Ö Ö ÓÔ Ò ×Ù × Ø Ò Ø Ú ×ÓÖ ÓÙÐ ÚÓ ÐØÓ Ø Öº À Ò ¸ Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ× Ö « Ö ÒØ Ò ¸ Ø Ö ÓÖ ¸ Ò ¼ Ö ÙÒ ÖÙÐ Ú ×ÓÖ׺ Ð×Ó ÒÓØ Ø Ø ¼ × Ø Ñ Ó ÙÒ Ö Ø Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ¼ º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ £ ´ ¼¼ µ ¼ ¸ Û Ö ¼ × Ø ¼ Ò Ö Ð ¬ Ö Ó º Ë Ò × Ü ÔØ ÓÒ Ð¸ ´ µ ¼º Ë Ñ Ð ÖÐݸ £ ´ µ Û Ø ´ µ ¼º ÓÒØÖ Ø ÓÒ × Ó Ø Ò × ÓÐÐÓÛ× ´ µ ´ £´ µ £ µ ´ £´ µ £ µ · ´ ¼ µ ´ £´ µ ¼ µ ´ £´ µ¼ £ µ¸ × Ò ¼ £´ µ × Ã Ð Öº Ì Ð ×Ø Ø ÖÑ ÕÙ Ð× ´ £ £´ µ £ µ ´ £ µ · ´ µ ´ µ¸ Û Ò ÓÙÒ ÖÓÑ ÓÚ Ý ´ µ¸ × Ò × ÔÓ× Ø Ú ÓÒ ÙÒ ÖÙÐ ¹ Ú ×ÓÖ׺ £ ...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online