{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

200

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÖÓÐÐ ÖÝ ¾ º Á × ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ ÒÓØ ÓÒØ Ò Ò ÒÝ ÙÒ ÖÙÐ Ú ×ÓÖ¸ Ø Ò Ã × Ò× Ò º £ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÙÐØ × Ù ØÓ ÓÙ ×ÓÑ ¾ º ÁØ ÔÖ Ø× Û Ú ×ÓÖ× Ö ÙÒ ÖÙÐ º ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾ º Ä Ø Ò ÖÖ Ù Ð Ú ×ÓÖ Ò Û Ø ´ µ ¼º Ì Ò × ÙÒ ÖÙÐ º ÈÖÓÓ º È Ú ÖÝ Ò Ö Ð Ð ×× ¾ Û Ø ´ µ ¼º Ì Ò Ø Ö Ü ×Ø×¼ Ý ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾ º Ò ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾ º Ý Ð ¼ ·È ¢ ÛØ ¼ Ù×Ù ¢ × Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ¹ £ ´ µ ¾ à ¼ º × È Ð¸ Ò º Ì Ù׸ £´ µ ¼ ÙÚ ÐÐ ¹ £ ´ µº Ë Ò £ Ö ×Ô Ø× Ø Ó ÓÑÓÐÓÚ ÓÖѸ ÓÒ È ¼ ´ µ ´ £´ ¼ µ ¼ µ ´ ¼ ¼ µ × È ´ £´ µ ¼ µ ´ £´ µ ¼ µ¸ Û Ö × Ø Ñ Ó ÙÒ¹ Ö Ø Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò º Ì Ù׸ Ø Ö Ü ×Ø× Ø Ð ×Ø ÓÒ Û Ø ´ £´ µ ¼ µ ¼º Ý ÓÒ×ØÖ٠ؼ ÓÒ¸ Ø Ö Ü ÔØ ÓÒ Ð Ú ×ÓÖ×¼ Ó Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ã º Ì Ù׸ Ø Ö Ø Ñ Ó ×Ó Ó Ñ Ò× ÓÒ Ø Ð ×Ø ØÛÓ¸ Ò Ò £´ µ ¼¸ ÓÖ Ø × ÙÒ ÖÙÐ Ú ×ÓÖ ¼ º ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ò Ø Ð ØØ Ö × ØÙ Ø ÓÒ £´ µ × Ò Ø Ú ÑÙÐØ ÔÐ Ó º ÁÒ ¸ Ø × × Ú Ö× ÓÒ Ó ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ¼ ¾ º ÔÔÐ ØÓ Ã ¼ º Á Û Ö ÔÓ× Ø Ú ÓÒ Ø Ò Ö Ð ¬ Ö Ó Û Ø Ó Ñ Ò× ÓÒ ÓÒ Ñ ¸ Ø Ò Û ÛÓÙÐ ÒÓØ Ú¼ ØÓ ÐÓÛ¹ÙÔ Ò Ø × ÐÓ Ù× Ò ÓÖ Ö ØÓ Ñ ÔÓ× ¹ Ø Ú º À¼ Ò ¸ ´ µ ¼¸ Û Ö × × ÓÚ º¼ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ò Ö ×Ø Ò Ø ÖÖ Ù Ð Ú ×ÓÖ× Ø Ò × Ú Ò Ý Ø ÓÑÔÓ¹ Ò ÒØ× Ó Ø Ö Ó Ñ Ò× ÓÒ ØÛÓ ÒØ Ö× Ø ÓÒ ´Û Ø ÔÓ×Ê Ø Ú ÑÙÐØ ÔÐ Ò Ø½ ×µº Ì × × ÓÛ׸ × Ò × ÔÓ× Ø Ú ÓÖѸ ØÊ Ø Ø ¼ÒØ Ö ÒÐ ½ ¼ ´ µ ÑÙ×Ø ÒÓÒ¹Ò Ø Ú º Ë Ò ´ ¼ ¼ µ ´ µ ÙÔ ØÓ ÔÓ× Ø Ú × Ð Ö¸ Ø × × ÓÛ× Ø Ø º À Ò ¸ × ÙÒ ÖÙÐ º £ « « « « « Õ« Õ « Õ Õ « Õ « Õ « « « Õ« Õ« Õ« « Õ « Õ« « « « Õ« Õ Õ « Õ Õ « Õ « « « « « « Õ Õ ¾½ ¾º Ü Ö × Ë ÓÛ Ø Ø Ã × ÔÖÓ Ø Ú Ò Ø È Ö ÒÙÑ Ö × ÓÒ º ÜÖ × ÓÙÐ Ø Ø Ø ÓÖ ÙÒ ÖÙÐ ÖÖ Ù Ð Ú ×ÓÖ ÓÒ × ´µ¼ Ó Õ ÜÖ ×× Ê ½º ¾º ¿º º º º º º º ½¼º ½½º ½¾º ½¿º ½º ½º ½º ½º ½º ½º ¾¼º ¾½º ¾¾º ÖÒ × ÑÓÖÓ׸ º Ø Ðº ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÖÓÙÔ× Ó ÓÑÔ Ø Ã Ð Ö Ñ Ò ÓР׺ ÅË Å Ø º ËÙÖÚº ÅÓÒº ´½ µº Ö ÒÒ ÓÚ¸ ˺¸ ÃÓÒØ× Ú ¸ ź º ÖØ ¸ Ϻ¸ È Ø Ö׸ º¸ Î Ò Î Ò¸ º ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü ËÙÖ ×º Ö º Å Ø º¸ ¿º ÓÐ ¸ Ò ´½ µ¸ ËÔÖ Ò Ö Î ÖÐ ÖÐ Òº ØÝÖ Ú¸ κ¸ Ù Ð ÔÓÐÝ Ö Ò Ñ ÖÖÓÖ ×ÝÑÑ ØÖÝ ÓÖ Ð ¹ Ù ÝÔ Ö×ÙÖ¹ × Ò ØÓÖ Ú Ö Ø ×¸ º Ð Ö ÓѺ ¿ ´½ µ¸ ¿ß ¿ º ØÝÖ Ú¸ κ ËØÖ Ò Ý ÀÓ ÒÙÑ Ö× Ó Ú Ö Ø × Û Ø ÓÖ Ò×...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}