{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

201

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ø Ò ÒÓÒ Ð × Ò¹ ÙÐ Ö Ø ×º Ò ÁÒØ Ö Ð ×Ý×Ø Ñ× Ò Ð º ÓѺ ´ÃÓ »ÃÝÓØÓ¸ ½ µ¸ ´½ µº ØÝÖ Ú¸ κ ÇÒ Ø ØØ ÒÙÑ Ö× Ó Ö Ø ÓÒ ÐÐÝ ×ÓÑÓÖÔ ÔÖÓ Ø Ú Ú Ö Ø × Û Ø ØÖ Ú Ð ÒÓÒ Ð ÙÒ Ð º ÄÓÒ ÓÒ Å Ø º ËÓ º Ä Øº ÆÓØ Ë Öº ¾ ´½ µº ØÝÖ Ú¸ κ¸ ÓÖ ×ÓÚ¸ ĺ¸ ÇÒ Ð ¹ Ù ÓÑÔÐ Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ× Ò ØÓÖ Ú Ö ¹ Ø ×¸ À Ö¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü Ú Ö Ø × ´ÌÖ ÒØÓ¸ ½ µ¸ ¿ ß ¸ ÖÙÝØ Ö¸ ÖÐ Ò¸ ½ º ØÝÖ Ú¸ κ¸ Ó Ò¹ ÓÒØ Ò Ò ¸ Áº¸ à Ѹ º¸ Ú Ò ËØÖ Ø Ò¸ º¸ ÓÒ ÓÐ ØÖ Ò¹ × Ø ÓÒ× Ò Ñ ÖÖÓÖ ×ÝÑÑ ØÖÝ ÓÖ Ð ¹ Ù ÓÑÔÐ Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ× Ò Ö ××¹ Ñ ÒÒ Ò׸ ÆÙ Ð Ö È Ý׺ ½ ´½ µ¸ ¼ß º ØÝÖ Ú¸ κ¸ Ó Ò¹ ÓÒØ Ò Ò ¸ Áº¸ à Ѹ º¸ Ú Ò ËØÖ Ø Ò¸ º¸ Å ÖÖÓÖ ×ÝÑÑ ØÖÝ Ò ØÓÖ Ò Ö Ø ÓÒ× Ó Ô ÖØ Ð ­ Ñ Ò ÓР׸ Ø Å Ø º ½ ´¾¼¼¼µ¸ ½ß¿ º ÙÚ ÐÐ ¸ º Î Ö Ø × Ã Ð Ö ÒÒ × ÓÒØ Ð ÔÖ Ñ Ö Ð ×× ÖÒ ×Ø ÒÙÐÐ º º «º ÓѺ ½ ´½ ¿µ¸ ¹ ¾º º ÙÚ ÐÐ ¸ º¹Èº ÓÙÖ Ù ÒÓÒ Ò Åº Ñ ÞÙÖ ¸ ØÓÖ׸ ÓÑ ØÖ × ×ÙÖ¹ × Ã¿ ÑÓ ÙÐ × Ø Ô Ö Ó ×¸ ×Ø Ö ×ÕÙ ½¾ ´½ µº ÙÚ ÐÐ ¸ º ËÓÑ Ö Ñ Ö × ÓÒ Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Û Ø ½ ¼º Ò Ð ×× ¬ Ø ÓÒ Ó Ð Ö Ò Ò ÐÝØ Ñ Ò ÓР׺ ÈÖ Öº Å Ø º ¿ ´½ ¿µ¸ ½¹¾ º ÙÚ ÐÐ ¸ º¸ ÓÒ ¸ ʺ Ä Ú Ö Ø × ÖÓ Ø× ³ÙÒ ÝÔ Ö×ÙÖ Ù ÕÙ Ñ Ò× ÓÒ º º ʺ º Ë º È Ö × ¿¼½ ´½ µ¸ ¼¿¹ ¼ º ÙÚ ÐÐ ¸ º ËÝ×Ø Ñ × Ñ ÐØÓÒ Ò× ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÒØ Ö Ð × ××Ó × ÙÜ ×ÙÖ¹ × Ã¿º ÈÖÓ Ð Ñ× Ò Ø Ø ÓÖÝ Ó ×ÙÖ × Ò Ø Ö Ð ×× ¬ Ø ÓÒ ´ ÓÖØÓÒ ¸ ½ µ¸ ËÝÑÔÓ׺ Å Ø º¸ ÁÁ ´½ ½µ¸ ¾ ¹¿½º ÙÚ ÐÐ ¸ º Ê Ñ ÒÒ Ò ÓÐÓÒÓÑÝ Ò Ð Ö ÓÑ ØÖݺ Ñ Ø º » ¼¾½½¼º ÙÚ ÐÐ ¸ º ÓÙÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ × ÓÒ Ã¿ ×ÙÖ ×º Ù Å Ø º º ´½ µ¸ ¹½¼ º ź Ö Ö¸ ËÙÖ Ð × ÖÓÙÔ × ³ ÓÐÓÒÓÑ ÓÑÓ Ò × Ú Ö Ø × ÓÒÒ Ü ÓÒ ÆÒ Ø × Ú Ö Ø × Ö Ñ ÒÒ ÒÒ ×¸ ÙÐк ËÓ º Å Ø º Ö Ò ¿ ´½ µ¸ ¾¾ ß ¾¿ º ÖØÖ Ñ¸ º¸ ÒÓØ Ö Û Ý ØÓ ÒÙÑ Ö Ø Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ × Û Ø ØÓÖÙ× Ø ÓÒ׸ ÁÒÚ Òغ Å Ø º ½ ¾ ´¾¼¼¼µ¸ ß ½¾º ×× ¸ º Ò×Ø Ò Å Ò ÓР׺ ËÔÖ Ò Ö¸ ÖÐ Ò ´½ µº Ó ÓÑÓÐÓÚ¸ º À Ñ ÐØÓÒ Ò Ã Ð Ö Ñ Ò ÓР׺ Ó Ðº º Æ Ù ËËËÊ ¾ ¿ ´½ µº Ó ÓÑÓÐÓÚ¸ º º ÇÒ Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ã Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × Û Ø ØÖ Ú Ð ÒÓÒ¹ Ð Ð ×׺ Å Ø º ÍËËÊ¹Ë º ¾¾ ´½ µ¸ ¼¹ ¿º Ó ÓÑÓÐÓÚ¸ º ÇÒ Ù Ò³× Ü ÑÔÐ Ó × ÑÔÐÝ ÓÒÒ Ø ÒÓÒ¹Ã Ð Ö ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓР׺ Ѻ º Å Ø ½½ ´½...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online