Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

206

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: º ½¼ ´½ µ¸ ¿ ¹ º º À Ø Ò¸ ƺ¸ Ë ÛÓÒ¸ º ÙÖÚ ØÙÖ Ò Ö Ø Ö ×Ø ÒÙÑ Ö× Ó ÝÔ Ö¹Ã Ð Ö Ñ Ò ÓР׺ Ù Å Ø º º ½¼ ´¾¼¼½µ¸ ¹ ½ º º ÀÙ × ¸ ̺¸ Ð ¹ Ù Ñ Ò ÓР׺ ×Ø ÖÝ ÓÖ Ô Ý× ×Ø׺ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ¬ ÈÙ Ð × Ò Óº¸ ÁÒ º¸ Æ Û Â Ö× Ý¸ ½ ¾º ½¼¼º ÀÙÝ Ö Ø׸ º¸ Ä Ò¸ ź Ì ÓÑ ØÖÝ Ó ÅÓ ÙÐ ËÔ × Ó Ë Ú ×º ×Ô Ø× Ó Å Ø Ñ Ø × ¿½¸ Î Û Î ÖÐ ´½ µº ½¼½º ÀÙÝ Ö Ø׸ º Ö Ø ÓÒ Ð ×ÝÑÔÐ Ø Ñ Ò ÓÐ × Ò Ø Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ׺ º «º ÓѺ ´½ µ¸ ¹ ½¿º ½¼¾º ÀÙÝ Ö Ø׸ º ÓÑÔ Ø ÀÝÔ Ö Ð Ö Å Ò ÓÐ × × Ê ×ÙÐØ׺ ÁÒÚ Òغ Ñ Ø º ½¿ ´½ µ¸ ¿¹½½¿º ½¼¿º ÀÙÝ Ö Ø׸ º ÖÖ ØÙÑ ØÓ Ø Ô Ô Ö ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ × × Ö ×ÙÐØ׺ Ñ Ø º »¼½¼ ¼½ º ½¼ º ÀÙÝ Ö Ø׸ º ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓР׺ À Ð Ø Ø ÓÒ ´½ µº ØØÔ »»ÛÛÛºÑ ºÙÒ ¹ Ó ÐÒº » ÙÝ Ö » ÖØ Ðº ØÑ»Àà ÑÓ ºÔ׺ ½¼ º ÀÙÝ Ö Ø׸ º Ì Ã Ð Ö ÓÒ Ó ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓÐ º Å Ø º ÒÒº ØÓ ÔÔ Öº ½¼ º ÀÙÝ Ö Ø׸ º ÈÖÓ Ù Ø× Ó ÖÑÓÒ ÓÖÑ× Ò Ö Ø ÓÒ Ð ÙÖÚ ×º Ó ÙÑ ÒØ Ñ Ø º ´¾¼¼½µ¸ ¾¾ ¹¾¿ º ½¼ º ÀÙÝ Ö Ø׸ º Ò Ø Ò ×× Ö ×ÙÐØ× ÓÖ ÓÑÔ Ø ÝÔ Ö Ð Ö Ñ Ò ÓР׺º Ê Ò Ò Ûº Å Ø º ØÓ ÔÔ Öº ½¼ º  ¸ ˺¸ Ë «Ñ Ò¸ º ÈÖÓÔ ÖØ × Ó ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ × ÖÖÝ Ò ÐÓ× ÔÓ× Ø Ú ÙÖÖ ÒØ׺ º ÓѺ Ò Ðº ¿ ´½ ¿µ¸ ¿ ¹ ½º ½¼ º º º ÂÓÝ ¸ ÓÑÔ Ø Ê Ñ ÒÒ Ò ¹Ñ Ò ÓÐ × Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ¾ º Á¸ º «º ÓѺ ¿ ´½ µ¸ ¾ ½¹¿¾ º ½½¼º º º ÂÓÝ ¸ ÓÑÔ Ø Ê Ñ ÒÒ Ò ¹Ñ Ò ÓÐ × Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ¾ º ÁÁ¸ º «º ÓѺ ¿ ´½ µ¸ ¿¾ ¹¿ º ½½½º º º ÂÓÝ ¸ ÓÑÔ Ø Ê Ñ ÒÒ Ò ¹Ñ Ò ÓÐ × Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ËÔ Ò´ µ¸ ÁÒÚ Òغ Ñ Ø º ½¾¿ ´½ µ¸ ¼ ¹ ¾º ½½¾º º º ÂÓÝ ¸ Ò Û ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ × Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ËÔ Ò´ µ¸ º «º ÓѺ ¿ ´½ µ¸ ¹½¿¼º Ñ Ø º » ½¼¼¼¾º ½½¿º º º ÂÓÝ ¸ ÇÒ ÓÙÒØ Ò ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ÓÑÓÐÓ Ý ¿¹×Ô Ö ×¸ Ô¹Ø » ¼ ¼½¿¸ Ú Ö× ÓÒ ¾¸ ¾¼¼½º ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ø ÈÖÓ Ò × Ó Ø Ë Ò ÔÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ËÝÑÔÓ× ÙÑ Ò ÓÑ ØÖÝ Ò ÌÓÔÓÐÓ Ý¸ ÂÙÐÝ ¾¼¼½¸ ØÓÖ× ºÂº ÖÖ ¸ ź º Ä ÙÒ Ò ºÏº Ù¸ ºÅºËº ÓÒØ ÑÔÓÖ ÖÝ Å Ø Ñ Ø × × Ö ×º ½½ º º º ÂÓÝ ¸ ÓÑÔ Ø Å Ò ÓÐ × Û Ø ËÔ ÐÑÀÓÐÓÒÓÑݸ ÇÍȸ ÇÜ ÓÖ ¸ ¾¼¼¼º ½½ º º º ÂÓÝ ¸ ËÔ Ð Ä Ö Ò Ò Ñ¹ ÓÐ × Ò Û Ø ×ÝÑÑ ØÖ ×¸ Ñ Ø º »¼¼¼ ¼¾½¸ ¾¼¼¼º ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ø Ù Å Ø Ñ Ø Ð ÂÓÙÖÒ...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online