Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

213

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ô Ö Ó Ñ Ô¸ ½ ¸ ½ ß ×ÙÖ Ø Ú Øݸ ½ ¼ ÕÙ Ø ÖÒ ÓÒ׸ ½ ¸ ¾¼¸ ¿ ÕÙ ÒØ ¸ ¾ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ¸ ¾ ß Ö Ô Òظ ¾ Ê ÙÖÚ ØÙÖ ¸ ½ Ê ÓÖѸ ½ Ê Ñ ÒÒ ÙÖÚ ØÙÖ ¸ ½¼ Ê Ñ ÒÒ Ò Ñ ØÖ ¸ × Ñ ØÖ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò Ñ¹ ÓР׸ ¿ ß ¼ ß ÆÒ ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÒ ÑÓ ÙÐ ×Ô ¸ ¿ß ß ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ÓÒ Ð¸ ß ÓÑÔ Ø¸ ½ß ß ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ׸ ¾ß ß ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ ¿ ß ¼¸ ¼ß ¾¸ ß ¼ ß Ü ÑÔР׸ ß ß Ò ÐÑÓ×Ø Ð ß Ù Ñ¹ ÓР׸ ß Ò Ü Ó × Ò ÙÐ Ö Ø ×¸ ¾¸ ß Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ׸ ¼¸ ¾ß ¿ ß ÖÙÐ ¸ ß × Ò ÙÐ Ö Ø ×¸ ¼¸ ß ¿ ß ×ØÖÓÒ ÐÝ ¸ ß Û ÐÝ ¸ ß ÛØ Ô × ¸¿ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ÓÒ ×¸ ¾¸ ß ½ ß × Ò ÒØ Ö Ð ×Ý×Ø Ñ¸ ß Ü ÑÔР׸ ¸ ßÖ ¸ ½ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¬ Ö Ø ÓÒ¸ ¼ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¬ Ö Ø ÓÒ׸ ß ß × Ö Ñ Ò Òظ ¸ ß × Ò ÙÐ Ö Ø ×¸ ß ËÔ Ò´ µ¸ ½ ¸ ¾ ß¾ ËÔ Ò´ µ¹Ñ Ò ÓÐ ¸ ¾ ËÔ Ò´ µ¹×ØÖÙ ØÙÖ ¸ ¾ ËØÖ Ò Ì ÓÖݸ ×ÝÑÑ ØÖ ×Ô ¸ ½¾ Ë ÓÒ ØÙÖ ¸ ¿ß Ø Ò ÒØ ÓÒ ¸ ¿ ¸ Ø Ò×ÓÖ׸ ß ÓÒ×Ø Òظ ¸ ½½ ß Ò×Ø Ò ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ¸ ß Ò Ü ÒÓØ Ø ÓÒ¸ ÌÓÖ ÐÐ Ø ÓÖ Ñ ß ÐÓ Ð¸ ½ ¾ ß ß ÓÙÒØ Ö Ü ÑÔÐ ¸ ½ ¿ ß ß ÓÖ Ã¿ ×ÙÖ ×¸ ½ ¾ ß ÐÓ Ð¸ ½ ØÓÖ Ú Ö Øݸ ¾ ØÓÖ× ÓÒ¸ ØÛ ×ØÓÖ ×Ô ¸ ½ Ú ØÓÖ ÙÒ Ð ×¸...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online