Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

24

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ò Ù ¿¹ ÓÖѸ ´ µ Ö ¼£ ÓÒ ¸ Û Ö Ö × Ø Ä Ú ¹ Ú Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ¸ Ò ´µ ¼ ÓÒ º Á ´ µß´ µ ÓÐ ¸ Ø Ò × Ê ¹­ غ Ï ÐÐ Ö Ø ØÓÖ× ÓÒ Ó Ø ¾ ¹×ØÖÙ ØÙÖ ´ µ¸ Ò Û Ò Ö ¼ Ø ¹×ØÖÙ ØÙÖ × ØÓÖ× ÓÒ¹ Ö º ØÖ ÔÐ ´ µ × ÐÐ ¾ ¾ ¹Ñ Ò ÓÐ × ¹Ñ Ò ÓÐ Ò ´ µ ØÓÖ× ÓÒ¹ Ö ¾ ¹×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ º Ý ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ º½¸ ´ µ × ¾¹Ñ Ò ÓÐ Ø Ò ÀÓд µ ¾ º À Ö × ØÓÔÓÐÓ Ð Ö Ø Ö ÓÒ ½½ ¸ ÈÖÓÔº ½¼º¾º¾ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ò ÀÓд µ ¾º Ì ÓÖ Ñ º¾ Ä Ø ´ µ ÓÑÔ Ø ¾¹Ñ Ò ÓÐ º Ì Ò ÀÓд µ ¾ Ò ÓÒÐÝ ½ ´ µ × ¬Ò Ø º Ý ½½ ¸ Ì º ½¼º º ¸ Ñ ØÖ × Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ¾ ÓÒ ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ × Ó ÙÖ Ò ×ÑÓÓØ ¸ ¬Ò Ø ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÑÓ ÙÐ ×Ô ×º Ì ÓÖ Ñ º¿ Ä Ø ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ ¸ X Ø Ñ ÐÝ Ó ØÓÖ× ÓÒ¹ Ö ¾¹×ØÖÙ ØÙÖ × ´ µ ÓÒ ¸ Ò D Ø ÖÓÙÔ Ó « ÓÑÓÖÔ ×Ñ× Ó ×ÓØÓÔ ØÓ Ø ÒØ Øݺ Ì Ò M X D × ×ÑÓÓØ Ñ Ò ÓÐ Ó Ñ Ò× ÓÒ ¿ ´ µ¸ Ò Ø ¿´ ÔÖÓ Ø ÓÒ M ʵ Ú Ò Ý ´ µD × ÐÓ Ð « ÓÑÓÖÔ ×Ѻ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ º½ Ä Ø Å ³ Å ³ ³ Å ³ ³ Å ³ ³ ³ ų Å ³ Šų ų Å Å ³ Å Å Å À º¾ Ì Ä ØÊ Å ³ ³ ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ ËÔ Ò´ µ Ú ÓÓÖ Ò Ø × ´ ½ µº ¬Ò ¹ ÓÖÑ ¼ ÓÒ Ê Ý Ü½¾¿ · ܽ¾ · ܽ¾ · ܽ¿ ܽ¿ ܽ ܽ ´½ µ ¼ ܾ¿ ܾ¿ ܾ · ܾ · Ü¿ · Ü¿ · Ü Ì ×Ù ÖÓÙÔ Ó Ä´ ʵ ÔÖ × ÖÚ Ò ¼ × Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ ËÔ Ò´ µº ÁØ Ð×Ó ÔÖ ¾× ÖÚ × Ø ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÒ Ê Ò Ø Ù Ð Ò Ñ ØÖ ¼ ¾ · ½ ¡¡¡· º ÁØ × ÓÑÔ Ø¸ × Ñ × ÑÔÐ ¸ ¾½¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ä ÖÓÙÔ¸ ×Ù ÖÓÙÔ Ó ËÇ´ µº ËÔ Ò´ µ¹×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Ò ¹Ñ Ò ÓÐ Ú × Ö × ØÓ ¹ ÓÖÑ Ò Ñ ØÖ ÓÒ ¸ ×Ù Ø Ø Ø Ò ÒØ ×Ô Ó Ñ Ø× Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Û Ø Ê ÒØ Ý Ò Ò Û Ø ¼ Ò ¼ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ý Ò Ù× Ó ÒÓØ Ø ÓÒ Û Û ÐÐ Ö Ö ØÓ Ø Ô Ö ´ µ × ËÔ Ò´ µ¹×ØÖÙ ØÙÖ º À Ö Ö ×ÓÑ × Ø× ÓÙØ ËÔ Ò´ µ¹×ØÖÙ ØÙÖ ×¸ ½½ ¸ ÈÖÓÔº ½¼º º¿ º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ º Ä Ø Ò ¹Ñ Ò ÓÐ Ò ´ µ ËÔ Ò´ µ¹×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ º Ì Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ Ü Ü ª ª ª Ü Ü Å Å ª Å ª ª ª Å Å ª ¾ ´ µ ÀÓд µ ËÔ Ò´ µ¸ Ò × Ø Ò Ù ¹ ÓÖѸ ´ µ Ö ¼ ÓÒ ¸ Û Ö Ö × Ø Ä Ú ¹ Ú Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ¸ Ò ´µ ¼ ÓÒ º Á ´ µß´ µ ÓÐ ¸ Ø Ò × Ê ¹­ غ Ï ÐÐ Ö Ø ØÓÖ× ÓÒ Ó Ø ËÔ Ò´ µ¹×ØÖÙ ØÙÖ ´ µ¸ Ò ´ µ ØÓÖ× ÓÒ¹ Ö Ö ¼º ØÖ ÔÐ ´ µ × ÐÐ ËÔ Ò´ µ¹Ñ Ò ÓÐ ×Ò ¹Ñ Ò ÓÐ Ò ´ µ ØÓÖ× ÓÒ¹ Ö ËÔ Ò´ µ¹×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ º Ý ÈÖÓÔÓ× ¹ Ø ÓÒ º ¸ ´ µ × ËÔ Ò´ µ¹Ñ Ò ÓÐ Ø Ò ÀÓд µ ËÔ Ò´ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online