Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÔÖÓÚ Ø × Ò Ø ÓÑÔ Ø × ¸ ÙØ Ø × ØÖÙ ÓÖ ÒÓÒ ÓÑÔ Ø ×Ù Ñ Ò ÓÐ × × Û Ðк Å Î Î ÌÅ Å Å Î Î Å Î Î Î ³ Å Î « Å ³ « Å ³ Ü Æ Å ³ ³ Æ ÌÆ Æ ³ Î Ü Æ ³ « ¿ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ º½ Ä Ø ´ µ Ê Ñ ÒÒ Ò Ñ Ò ÓÐ ¸ Ð Ö Ø ÓÒ ÓÒ ¸Ò ÓÑÔ Ø ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ Ò º Ì Ò × ÚÓÐÙÑ ¹Ñ Ò Ñ Þ Ò Ò Ø× ÓÑÓÐÓ Ý Ð ×׺ ÈÖÓÓ º Ä Ø Ñ ¸ Ò Ð Ø ¾ ´ ʵ Ò ¾ ´ ʵ Ø ÓÑÓÐÓ Ý Ò Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ð ×× × Ó Ò º Ì Ò ¬¬ ¡ ÚÓÐÌÜÆ ÎÓд µ ÌÜ Æ Ü¾Æ Ü¾Æ × Ò¼ ÌÜÆ ÚÓÐÌÜÆ ÓÖ ¾ ¸× × Ð Ö Ø ×Ù Ñ Ò ÓÐ º Á × ÒÝ ÓØ Ö ÓÑÔ Ø ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ Ó Û Ø ¼ Ò ´ ʵ¸ ØÒ ¬¬ ¼ ¼ ¡ ¡ ÚÓÐÌÜÆ ¼ ÎÓд ¼ µ ÌÜ Æ Ü¾Æ ¼ Ü¾Æ ¼ × Ò ÌÜÆ ¼ ÚÓÐÌÜ Æ ¼ Ù× × Ð Ö Ø ÓÒº Ì Ð ×Ø ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ× Ú ÎÓд µ ÎÓд ¼µº Ì Ù× × ÚÓÐÙÑ ¹Ñ Ò Ñ Þ Ò Ò Ø× ÓÑÓÐÓ Ý Ð ×׺ £ ÆÓÛ Ð Ø ´ µ Ê Ñ ÒÒ Ò Ñ Ò ÓÐ Û Ø Ð Ö Ø ÓÒ ¸ Ò Ð Ø Ò ÑÑ Ö× ×Ù Ñ Ò ÓÐ º Ï Ø Ö × ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ Ô Ò × ÙÔÓÒ Ø Ø Ò ÒØ ×Ô × Ó º Ì Ø ×¸ Ø Ô Ò × ÓÒ Ò Ø× ¬Ö×Ø Ö Ú Ø Ú º ËÓ¸ ØÓ Ð Ö Ø Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ × ¬Ö×عÓÖ Ö ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ º ÙØ × Ð Ö Ø Ø Ò × Ñ Ò Ñ Ð¸ Ò Û × Û Ò Ü º½ Ø Ø ØÓ Ñ Ò Ñ Ð × × ÓÒ ¹ÓÖ Ö ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ º ÇÒ ÑÓÖ Ð × Ø Ø Ø Ð Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ׸ Ò ¬Ö×عÓÖ Ö¸ Ö Ó Ø Ò ×¹ Ö ØÓ ×ÓÐÚ Ø Ò Ø Ñ Ò Ñ Ð ×Ù Ñ Ò ÓÐ ÕÙ Ø ÓÒ׸ Û Ö × ÓÒ ¹ÓÖ Öº ËÓ Ð Ö Ø ÓÑ ØÖÝ × ÖØ Ð ×ÓÙÖ Ó Ü ÑÔÐ × Ó Ñ Ò Ñ Ð ×Ù Ñ Ò ¹ ÓР׺ Å Å Æ ³ ³ Å Æ Æ À Æ Å ³ Æ ³ Æ ³ ³ Ü Æ Æ Å Æ ³ Å Æ Æ ³ À ³ Æ Æ Æ À ³ ³ Æ ³ Æ Æ Æ Å Æ Å ³ Å Æ ³ Æ ³ Æ º¿ Æ Ð Ö Ø ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ó ÊÒ ÇÒ × ÑÔÐ Ð ×× Ó Ð Ö Ø ÓÒ× × ØÓ Ø ´ Ò µ ØÓ ÊÒ Û Ø Ø Ù Ð Ò Ñ ØÖ ¸ Ò ØÓ ÓÒ×Ø ÒØ ¹ ÓÖÑ ÓÒ Ê ¸ ×Ù Ø Ø Î ÚÓÐÎ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÖ ÒØ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ØÓÖ ×Ù ×Ô ÊÒ º ×Ù ¬Ò × Ð ×× Ò º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × Ð ×× Ñ Ý Ó Ñ Ò Ñ Ð ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò Ê Ú ÖÝ ×Ñ Ðи ÓÖ Ú Ò ÑÔØݺ ÓÖ Ò×Ø Ò ¸ ¼ × Ð Ö Ø ÓÒ ÓÒ ÊÒ ¸ ÙØ × ÒÓ Ð Ö Ø ×Ù Ñ Ò ÓР׺ ÓÖ ÓÒ×Ø ÒØ Ð Ö Ø ÓÒ ¹ ÓÖÑ ÓÒ ÊÒ ¸ ¬Ò ³ ØÓ Ø × Ø Ó ÓÖ ÒØ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ØÓÖ ×Ù ×Ô × Ó ÊÒ ×Ù Ø Ø Î ÚÓÐÎ º Ì Ò Ò ÓÖ ÒØ ×Ù Ñ Ò ÓÐ Ó ÊÒ × ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ Ò ÓÒÐÝ Ø Ò ÒØ ×Ô Ü Ð × Ò ³º ÌÓ ÒØ Ö ×Ø Ò ¸ Ð Ö Ø ÓÒ × ÓÙÐ ¬Ò ÖÐÝ ÙÒ ÒØ Ð ×× Ó Ð Ö Ø ×Ù Ñ Ò ÓР׸ Ò Ø × Û ÐÐ ÓÒÐÝ ÔÔ Ò ³ × Ö ×ÓÒ ÐÝ Ð Ö º ¬Ò Ô¼ ÖØ Ð ÓÖ Ö ÓÒ Ø × Ø Ó ÓÒ×Ø ÒØ Ð Ö Ø ÓÒ ¹ ÓÖÑ× ÓÒ ÊÒ Ý Ð Ö Ø ÓÒ × Ñ Ü...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online