{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

31

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ñ Ð Ø × Ñ Ü Ñ Ð Û Ø ³ ³¼ º Å ³ ³ Î ³ ³ ³ Î Æ ³ ³ ÌÆ ³ ³ ³ ³ ³ ¿ Ö ×Ô Ø ØÓ Ø × Ô ÖØ Ð ÓÖ Öº Ñ Ü Ñ Ð Ð Ö Ø ÓÒ × ÓÒ Ò Û ³× × Ð Ö × ÔÓ×× Ð º ÁØ × Ò ÒØ Ö ×Ø Ò ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ñ Ü Ñ Ð Ð Ö Ø ÓÒ× ÓÒ ÊÒ º Ì ×ÝÑÑ ØÖÝ ÖÓÙÔ Ç´ µ Ó Ñ Ü Ñ Ð Ð Ö Ø ÓÒ × Ù×Ù ÐÐÝ ÕÙ Ø Ð Ö º Ì × × Ù× ¾ ³ Ò ¾ Ø Ò ¡ ¾ ³¸ Ø Ø ×¸ Ø× ÓÒ × Û ÜÔ Ø ³ ØÓ ØÓÓº ËÝÑÑ ØÖÝ ÖÓÙÔ× Ó Ñ Ü Ñ Ð ³ º ËÓ Ð Ö Ø ÓÒ× Ö Ó Ø Ò ÔÓ×× Ð ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ× Ó Ê Ñ ÒÒ Ò Ñ ØÖ ×¸ Ò Ø Ð ×× ¬ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ñ Ü Ñ Ð Ð Ö Ø ÓÒ× Ò × Ò × Ò ×ÓÑ Û Ý× Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø Ð ×× ¬ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ê Ñ ÒÒ Ò ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ׺ ³ ³ Ò Î º ­ ­ Ð Ö Ø ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò ×Ô Ð ÓÐÓÒÓÑÝ Æ ÜØ Û ÜÔÐ Ò Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ Û Ø Ê Ñ ÒÒ Ò ÓÐÓÒÓÑݺ Ä Ø Ç´ µ ÔÓ×× Ð ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ Ó Ê Ñ ÒÒ Ò Ñ ØÖ º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Û Ò Ø ØÓ ÓÒ Ó Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ× Í´ µ¸ ËÍ´ µ¸ ËÔ´ µ¸ Ò ¾£ ÓÖ ËÔÒÒ´ µ ÖÓÑ Ö Ö³× Ð ×× ¬ Ø ÓÒº Ì Ò Ø× ÓÒ Ø ¹ ÓÖÑ× ´Ê µ ÓÒ Ê ¸ ×Ó Û Ò ÐÓÓ ÓÖ ¹ ÒÚ Ö ÒØ ¹ ÓÖÑ× ÓÒ ÊÒ º ËÙÔÔÓ× ¼ × ÒÓÒÞ ÖÓ¸ ¹ ÒÚ Ö ÒØ ¹ ÓÖÑÒÓÒ ÊÒ º Ý Ö × Ð Ò ¼ Û Ò ÖÖ Ò Ø Ø ÓÖ ÓÖ ÒØ ¹ÔÐ Ò Ê Û Ú ¼ Í ÚÓÐÍ ¸ Ò Ø Ø ¼ Í ÚÓÐÍ ÓÖ Ø Ð ×Ø ÓÒ ×Ù º Ì Ù× ³ × ÒÓÒ ÑÔØݺ Ë Ò ¼ × ¹ ÒÚ Ö Òظ ¾ ³ Ø Ò ¡ ¾ ³ ÓÖ ÐÐ ¾ º Ò Ö ÐÐÝ Ø × Ñ Ò× Ø Ø ³ × Ö ×ÓÒ ÐÝ Ð Ö ³º ÄØ Ñ Ò ÓÐ Ó Ñ Ò× ÓÒ ¸ Ò Ñ ØÖ ÓÒ Û Ø Ä Ú ¹ Ú Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö Ò ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ º Ì Ò Ý Ì ÓÖ Ñ ¾º¿ Ø Ö × ¹ ÓÖÑ ÓÒ Û Ø Ö ¼¸ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ ¼ º À Ò ¼¸ Ò × ÐÓ× º Ð×Ó¸ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ¼ Í ÚÓÐÍ ÓÖ ÐÐ ÓÖ ÒØ ¹ÔÐ Ò × Ò ÊÒ ÑÔÐ × Ø Ø Î ÚÓÐÎ ÓÖ ÐÐ ÓÖ ÒØ Ø Ò ÒØ ¹ÔÐ Ò × Ò º Ì Ù× × Ð Ö Ø ÓÒ ÓÒ º Ø ÔÓ ÒØ ¾ Ø Ñ ÐÝ Ó ÓÖ ÒØ Ø Ò ÒØ ¹ÔÐ Ò × Û Ø ÚÓÐÎ × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ³ ¸ Û × Ö ×ÓÒ ÐÝ Ð Ö ³º Ì × ×Ù ×Ø× Î Ø Ø ÐÓ ÐÐÝ Ø Ö × ÓÙÐ Ü ×Ø Ñ ÒÝ ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò ¸ ×Ó Ø Ð Ö Ø ÓÑ ØÖÝ Ó ÓÒ ´ µ × ÒÓÒØÖ Ú Ðº Ì × Ú × Ù× Ò Ö Ð Ñ Ø Ó ÓÖ ¬Ò Ò ÒØ Ö ×Ø Ò Ð Ö Ø ÓÒ× ÓÒ Ñ Ò ÓÐ × Û Ø Ö Ù ÓÐÓÒÓÑݺ À Ö Ö Ø ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ü ÑÔÐ × Ó Ø ×º ¯ÄØ Í´ µ Ç´¾ µº Ì Ò ÔÖ × ÖÚ × ¾¹ ÓÖÑ ¼ ÓÒ Ê¾Ñ º Á × Ñ ØÖ ÓÒ Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ Í´ µ Ø Ò × Ã Ð Ö Û Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ Ò Ø ¾¹ ÓÖÑ ÓÒ ××Ó Ø ØÓ ¼ × Ø Ã Ð Ö ÓÖÑ Óº ÇÒ Ò × ÓÛ Ø Ø × Ð Ö Ø ÓÒ ÓÒ ´ µ¸ Ò Ø Ð Ö Ø ×Ù...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}