Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

32

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ¹ Ñ Ò ÓÐ × Ö Ü ØÐÝ Ø ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÖÚ × Ò ´ µº ÅÓÖ Ò Ö¹ ÐÐÝ × Ð Ö Ø ÓÒ ÓÒ ÓÖ ½ ¸ Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ ¹ Ò Ð Ö Ø ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ö Ø ÓÑÔÐ Ü ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ó ´ µº Ò Ñ Ñ Ñ £ ³ ³ Í ³ ³ Í Í ­ ¼ Í ³ ¼ ­ ¼ ¼ Å Ò ³ Å Å ³ ³ ³ ³ ³ Í ³ Å ³ Å Ü Å Î ³ ¼ ³ ³ Æ Å Å Ñ Ñ Å Ñ Â Å Å Å ŠÅÂ Ñ ¿ ÄØ ËÍ´ µ Ç´¾ µº ÓÑÔ Ø Ñ Ò ÓÐ × ´ µ Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ËÍ´ µ ÜØ Ò ØÓ Ð ß Ù ¹ ÓÐ × ´ µ¸ × Ò Ü º º Ì Ö Ð Ô ÖØ Ê × Ð Ö Ø ÓÒ ÓÒ ¸ Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ð Ö Ø ×Ù ¹ Ñ Ò ÓÐ × Ö ÐÐ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓР׺ ¯Ì ÖÓÙÔ ¾ Ç´ µ ÔÖ × ÖÚ × ¿¹ ÓÖÑ ¼ Ò ¹ ÓÖÑ £ ¼ ÓÒ Ê º Ì Ù× Ê Ñ ÒÒ Ò ¹Ñ Ò ÓÐ ´ µ Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ¾ ÓÑ × Û Ø ¿¹ ÓÖÑ Ò ¹ ÓÖÑ £ ¸ Û Ö ÓØ Ð Ö Ø ÓÒ׺ Ì ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ð Ö Ø ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ö ÐÐ ××Ó Ø Ú ¿¹ ÓÐ × Ò Ó ××Ó Ø Ú ¹ ÓР׺ ¯Ì ÖÓÙÔ ËÔ Ò´ µ Ç´ µ ÔÖ × ÖÚ × ¹ ÓÖÑ ¼ ÓÒ Ê º Ì Ù× Ê Ñ Ò¹ Ò Ò ¹Ñ Ò ÓÐ ´ µ Û Ø ÓÐÓÒÓÑÝ ËÔ Ò´ µ × ¹ ÓÖÑ ¸ Û × Ð Ö Ø ÓÒº Ï ÐÐ ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ × ÝÐ Ý ¹ ÓР׺ ÁØ × Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ö Ð ÔÖ Ò ÔÐ Ø Ø ØÓ Ð Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ò ¹Ñ Ò ÓÐ ´ µ Û Ø ×Ô Ð ÓÐÓÒÓÑÝ Û ÓÒ×ØÖÙ Ø Ò Ø × Û Ý¸ Ø Ö ÓÖ¹ Ö ×ÔÓÒ × ÓÒ×Ø ÒØ Ð Ö Ø ÓÒ ¼ ÓÒ ÊÒ º ÄÓ ÐÐݸ ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò Û ÐÐ ÐÓÓ Ú ÖÝ Ð ¼¹×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò ÊÒ ¸ Ò Ú Ñ ÒÝ Ó Ø × Ñ ÔÖÓÔ ÖØ ×º Ì Ù׸ ØÓ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø Ð Ö Ø ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò Ñ Ò ÓÐ Û Ø ×Ô Ð ÓÐÓÒÓÑݸ Ø × Ó Ø Ò ÓÓ Ò ØÓ ×Ø ÖØ Ý ×ØÙ Ý Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ð Ö Ø ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ó Ê º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ × Ò ÙÐ Ö Ø × Ó ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò Û ÐÐ ÐÓ ÐÐÝ ÑÓ ÐÐ ÓÒ × Ò ÙÐ Ö Ø × Ó ¼ ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò ÊÒ º ´ÁÒ Ø × Ò× Ó ÓÑ ØÖ Å ×ÙÖ Ì ÓÖݸ Ø Ø Ò ÒØ ÓÒ ØÒ × Ò ÙÐ Ö ÔÓ ÒØ Ó ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ Ò × ÓÒ Ð ¼ ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ Ò Ê ºµ ËÓ Ý ×ØÙ Ý Ò × Ò ÙÐ Ö ¼¹×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò ÊÒ ¸ Û Ñ Ý ÙÒ Ö×Ø Ò Ø × Ò ÙÐ Ö Ú ÓÙÖ Ó ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò º ¯ Ñ Ñ Å Ñ Ñ ª Å ª Å ³ ³ Å ³ ³ ª Å ª ª ³ Ò Å ³ ³ ³ Å Å ³ ³ ³ ³ Å ³ ³ º Å ÜÖ ×× ½º Ì Ñ ØÖ Ò Ã Ð Ö ÓÖÑ ÓÒ Ñ Ö Ú Ò Ý ¾ ¾ Ò ½ ·¡¡¡· Ñ ¾ ´ ½ ½ · ¡ ¡ ¡ · Ñ Ñµ Ë ÓÛ Ø Ø Ø Ò ÒØ ¾¹ÔÐ Ò Ò Ñ × Ð Ö Ø ÛºÖºØº Ò ÓÒÐÝ ½ Ø × º ÓÑÔÐ Ü Ð Ò Ò Ñ º ´À Ö Öµ Ò Ö Ð Þ ØÓ Ø Ò ÒØ ¾ ¹ÔÐ Ò × Ò Þ Þ Þ Þ Þ Þ ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò Ê Ò Ð ÖØ ÁÒ Ü º Û × Û Ø Ø Ê Ñ ÒÒÒ Ò ÓÐÓÒÓÑÝ ÖÓÙÔ× Ç´ µ Ý Ð ÒØ Ö ×ع Ò Ð Ö Ø ÓÒ× ¸ ÓØ ÓÒ Ê Ò ÓÒ Ê Ñ ÒÒ Ò...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online