{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

33

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ¹Ñ Ò ÓÐ × ´ µ Û Ø ÀÓд µ º Ì Ö Ñ Ò Ö Ó Ø × Ô ÖØ Ó Ø ÓÓ Û ÐÐ ×ØÙ Ý ×Ô Ð Ä ¹ Ö Ò Ò ¹ ÓÐ × Û Ò ¾ Ò ËÍ´ µ¸ Ò Ð×Ó ××Ó Ø Ú ¿¹ ÓÐ × Ò Ó ××Ó Ø Ú ¹ ÓÐ × Û Ò Ò ÝÐ Ý ¹ ÓÐ × Û Ò ¾¸ Ò Ò ËÔ Ò´ µº Ò ³ Ñ Ò Ò Ñ Ñ Ò Ò Å ¿ Ï Û ÐÐ ÓÒ ÒØÖ Ø ÑÓ×ØÐÝ ÓÒ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓР׸ Ò Ø Ò ÜÔÐ Ò Ö ­Ý ÓÛ ØÓ Ò Ö Ð Þ Ø Ñ Ø Ö Ð ØÓ Ø ××Ó Ø Ú ¸ Ó ××Ó Ø Ú Ò ÝÐ Ý × ×º Ì × × Ø ÓÒ × Ù×× × Ø × Ø ÓÖÝ Ó Ø × ×Ù Ñ Ò ¹ ÓÐ × Ò ÊÒ º º½ ËÔ Ð Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò Ñ Ï ÒÓÛ × Ù×× ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò Ñ º Ö Ö Ò ÓÖ Ø × × Ø ÓÒ × À ÖÚ Ý Ò Ä Û×ÓÒ ¸ ÜÁÁÁº½ßÜÁÁÁº¾ º ¬Ò Ø ÓÒ º½ Ä Ø Ñ Ê¾Ñ Ú ÓÑÔÐ Ü ÓÓÖ Ò Ø × ´ ½ ѵ Ò ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ Ñ Ò ¬Ò Ñ ØÖ ¸ Ã Ð Ö ÓÖÑ Ò ÓÑÔÐ Ü ¸ ÚÓÐÙÑ ÓÖÑ ÓÒ Ý ¾ ¾ ½ ·¡¡¡ · Ñ ¾ ´ ½ ½ · ¡ ¡ ¡ · Ñ Ñ µ ´½ µ Ò ½ ¡¡¡ Ñ Ì Ò Ê Ò ÁÑ Ö Ö Ð ¹ ÓÖÑ× ÓÒ Ñ º Ä Ø Ò ÓÖ ÒØ Ö Ð ×Ù Ñ Ò ÓÐ Ó ÑÑ Ó Ö Ð Ñ Ò× ÓÒ º Ï ÐÐ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓÐ Ó ¸ ÓÖ ËÄ ¹ ÓÐ ÓÖ × ÓÖظ × Ð Ö Ø Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ê ¸ Ò Ø × Ò× Ó Ü º¾º ÁÒ Ø Ø Ö × ÑÓÖ Ò Ö Ð ¬Ò Ø ÓÒ ÒÚÓÐÚ Ò Ô × ¾ ¼ ¾ µ¸ Û × Ý Ø Ø × ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò Û Ø Ô × Ø× Ð ÖØ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ó× Ê · × Ò ÁÑ º ÙØ Û Û ÐÐ ÒÓØ Ù×Ñ Ø ×º Ï × ÐÐ ÒØ Ý Ø Ñ ÐÝ Ó Ø Ò ÒØ ¹ÔÐ Ò × Ò Ð Ö Ø ÛØ Ö ×Ô Ø ØÓ Ê º Ì ×Ù ÖÓÙÔ Ó Ä´¾ ʵ ÔÖ × ÖÚ Ò Ò ×Ø Ä ÖÓÙÔ ËÍ´ µ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÙÒ Ø ÖÝ Ñ ØÖ × Û Ø Ø ÖÑ Ò ÒØ ½º ¬Ò Ö Ð Ü Ú ØÓÖ ×Ù ×Ô Ò ØÓ ¨´ ½ ѵ ¾ Ê© Ñ ´½ µ Ò Ð Ø Ú Ø Ù×Ù Ð ÓÖ ÒØ Ø ÓÒº Ì Ò × Ð Ö Ø Ñۺֺغ Ê º ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ ÒÝ ÓÖ ÒØ Ö Ð Ú ØÓÖ ×Ù ×Ô Ò Ð Ö Ø ÛºÖºØº Ê × Ó Ø ÓÖÑ ¡ ÓÖ ×ÓÑ ¾ ËÍ´ µº Ì Ö ÓÖ ËÍ´ µ Ø× ØÖ Ò× Ø Ú ÐÝ ÓÒ º Ì ×Ø Ð Þ Ö ×Ù ÖÓÙÔ Ó Ò ËÍ´ µ × Ø ×Ù × Ø Ó Ñ ¹ ØÖ × Ò ËÍ´ µ Û Ø Ö Ð ÒØÖ ×¸ Û × ËÇ´ µº Ì Ù× ËÍ´ µ ËÇ´ µ¸ Ò Û ÔÖÓÚ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ñº¾ Ì Ñ ÐÝ Ó ÓÖ ÒØ Ö Ð ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ØÓÖ ×Ù ¹ ×Ô × Ò ½ Û Ø¾ Ê Î ÚÓÐÎ × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ËÍ´ µ ËÇ´ µ¸ Ò × Ñ Ò× ÓÒ ¾ ´ · ¾µº Ì Ñ Ò× ÓÒ ÓÐÐÓÛ× Ù× ÑËÍ´ µ ¾ ½ Ò ÑËÇ´ µ ½ ´ ½µº ÁØ × ×Ý ØÓ × Ø Ø Í ÁÑ Í ¼º × ËÍ´ µ ÔÖ × ÖÚ × ¾ Ò ÁÑ Ò Ø× ØÖ Ò× Ø Ú ÐÝ ÓÒ ¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Î ÁÑ Î ¼ ÓÖ Þ Þ Á ª Þ Þ Þ ª ª ª Þ Þ Þ Þ Þ Ñ Ä Ñ Ä Ñ Ä ª Ä ª ª Ñ ª Ñ ª Ñ Í Í Ü Ü Ü Í Í ª Î ª Î ­ Í ­ Ñ Í Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Î ª Ñ Ñ Ñ ÑÑ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online