Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

34

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ª ª Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ª ¿ ÒÝ ¾ º ÓÒÚ Ö× Ðݸ × Ö Ð ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ØÓÖ ×Ù ×Ô Ó Ñ Ò Î ÁÑ Î ¼¸ Ø Ò Ð × Ò ¸ Û Ø ×ÓÑ ÓÖ ÒØ Ø ÓÒº Ì × ÑÔÐ × Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú Ö Ø Ö Þ Ø ÓÒ Ó ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓÐ × ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ º¿ Ä Ø Ö Ð ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ù Ñ Ò ÓÐ Ó Ñ º Ì Ò Ñ Ø× Ò ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ Ò Ø ÒØÓ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓÐ Ó Ñ Ò ÓÒÐÝ Ä ¼ Ò ÁÑ Ä ¼º ÆÓØ Ø Ø Ò ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ù Ñ Ò ÓÐ Ò Ñ × ÐÐ Ä Ö Ò Ò ¼º ´Ì × × Ø ÖÑ ÖÓÑ ×ÝÑÔÐ Ø ÓÑ ØÖݸ Ò × ×ÝÑÔÐ Ø Ä ×ØÖÙ ØÙÖ ºµ Ì Ù× ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ö Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ¹ ÓÐ × × Ø × Ý Ò Ø ÜØÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÁÑ Ä ¼¸ Û × ÓÛ Ø Ý Ø Ø ÖÒ Ñ º Î Î ª Ñ Î Ä Ñ Ä ª Ñ Ä ª º¾ ËÔ Ð Ä Ö Ò Ò ¾¹ ÓÐ × Ò Ò Ø ÕÙ Ø ÖÒ ÓÒ× ¾ Ì ×Ñ ÐÐ ×Ø ÒØ Ö ×Ø Ò Ñ Ò× ÓÒ¸ ¾¸ × ×Ô Ð × º Ä Ø ¾ Ú ÓÑÔÐ Ü ÓÓÖ Ò Ø × ´ ½ ¾µ¸ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ Ò Ñ ØÖ ¸ Ã Ð Ö ÓÖÑ Ò ÓÐÓÑÓÖÔ ¾¹ ÓÖÑ × Ò ´½ µº ¬Ò Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø × ´ ¼ ½ ¾ ¿ µ ÓÒ ¾ Ê Ý ¼ ¼ · ½¸ ½ ¾ · ¿º Ì Ò ¾ ¾ ¼ ½· ¾ ¿ ¿ ¼ ·¡¡¡· Ê ½ Ò ÁÑ ·½ ¾ ¼ ¾ ¿ ¼ ¿ ÆÓÛ ¬Ò « Ö ÒØ × Ø Ó ÓÑÔÐ Ü ÓÓÖ Ò Ø × ´ ½ ¾ µ ÓÒ ¾ Ê Ý ½ · ¿ º Ì Ò · ÁÑ ½ ¼· ¾ Ò ¾ ½ ¾º ÙØ Ý ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ º¿¸ Ö Ð ¾¹×Ù Ñ Ò ÓÐ Ê × ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò Ò ÓÒÐÝ Ä ÁÑ Ä ¼º Ì Ù׸ × ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò Ò ÓÒÐÝ ´ ½ ¾ µ Ä ¼º ÙØ Ø × ÓÐ × Ò ÓÒÐÝ × ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÖÚ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø ÓÑÔÐ Ü ÓÓÖ Ò Ø × ´ ½ ¾ µº À Ö × ÒÓØ Ö Û Ý ØÓ × Ý Ø ×º Ì Ö Ö ØÛÓ « Ö ÒØ ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × Ò ÒÚÓÐÚ Ò Ø × ÔÖÓ Ð Ñ¸ ××Ó Ø ØÓ Ø ØÛÓ « Ö ÒØ ÓÑÔÐ Ü Ó¹ ÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ× ´ ½ ¾µ Ò ´ ½ ¾ µ ÓÒ Ê º ÁÒ Ø ÓÓÖ Ò Ø × ´ ¼ ¿ µ¸ Ò Ö ÚÒ Ý Ñ Þ Þ Á ª Þ Ü Ü ª Ü Ü Þ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Û Ü Ü Ü Ü ª Ü Ü Ü Û Û Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ª Û Û Û Ä ª Û Ä Û Ä Û Á Û Â Þ Á ¡ Ü¡ Þ Â Á  ¼ ܽ Á ܼ ܾ Â Û ¡ Ü¡ Û Ü ½ ܼ Á ܽ Ü¿  ¡ Ü¡ ¾ ܾ Ü¿ Á ܼ  ¡ Ü¡ ¿ Ü¿ Ü Ü¾ ܽ Ì Ù×Ù Ð ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ ¾ × ¸ ÙØ ¾¹ ÓÐ Ò ¾ × ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò Ò ÓÒÐÝ Ø × ÓÐÓÑÓÖÔ ÛºÖºØº Ø ÐØ ÖÒ Ø Ú ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ º Ì × Ñ Ò× Ø Ø ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¾¹ ÓÐ × Ö ÐÖ Ý Ú ÖÝ Û ÐÐ ÙÒ Ö×ØÓÓ ¸ ×Ó Û Ò Ö ÐÐÝ Ó Ù× ÓÙÖ ØØ ÒØ ÓÒ ÓÒ Ñ Ò× ÓÒ× ¿º Ï Ò ÜÔÖ ×× ÐÐ Ø × Ò Ø ÖÑ× Ó Ø ÕÙ Ø ÖÒ ÓÒ× À º Ì ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × ÒØ ÓÑÑÙØ ¸ ×Ó Ø Ø ¸Ò × Ð×Ó ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Ê ¸ Ò ½ × Ò Ð Ö Ó ÙØÓÑÓÖÔ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online