{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

41

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ö Ò È ¾º Ê Ö × Ê Ñ ÒÒ ×ÙÖ º Ì Ò Ø Ò ÐÙ× ÓÒ× ËÒ Æ È ¾ Ö ÓÒ ÓÖÑ Ð ÖÑÓÒ Ñ Ô׺ ÆÓÛ ÖÑÓÒ Ñ Ô× ÖÓÑ Ê Ñ ÒÒ ×ÙÖ × ÒØÓ Ë Ò Ò È Ñ Ö Ò ÒØ Ö Ð ×Ý×Ø Ñº Ì Ö × ÓÑÔÐ Ø Ø ÓÖÝ ÓÖ Ð ×× Ý Ò Ø Ñ Ò Ø ÖÑ× Ó Ð ÖÓ¹ ÓÑ ØÖ ×Ô ØÖ Ð Ø ³¸ Ò ¬Ò Ò ÜÔРس ×ÓÐÙØ ÓÒ׺ ÁÒ ÔÖ Ò ÔÐ ¸ Ø × Ú × ÐÐ ÖÑÓÒ Ñ Ô× ÖÓÑ ¾ ÒØÓ Ë Ò Ò È Ñ º ËÓ¸ Ø ¬ Ð Ó ÒØ Ö Ð ×Ý×Ø Ñ× Ó« Ö× Ø ÓÔ Ó Ð ×× ¬ Ø ÓÒ Ó ÐÐ ËÄ ¾¹ ÓÒ × Ò ¿ º ÓÖ ÓÓ Ò Ö Ð ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ Ø × ¬ Ð ¸ × ÓÖ Ý Ò ÏÓÓ º Ë Ö ÔÓÚ ½ ½ Ò Å Ò Å ½ ÔÔÐÝ Ø × ÒØ Ö Ð ×Ý×Ø Ñ× Ñ Ò ÖÝ ØÓ ¾ × Ö Ñ Ò Ñ Ð Ä Ò Ö Ò ØÓÖ Ò Ë ¸ Ò Ñ Ò Ñ Ð Ä Ö Ò Ò ØÓÖ Ò È ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ Ú Ò ÜÔÐ Ø ÓÖÑÙÐ Ò Ø ÖÑ× Ó ÈÖÝÑ Ø Ø ÙÒ Ø ÓÒ׺ Å ÁÒØÓ× ½ ¿ ÔÖÓÚ × ÑÓÖ¿ Ö Òظ Ö Ð ¸ Ò ÓÑÔÐ Ø × Ù×× ÓÒ Ó ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ÓÒ ×¾ Ò ÖÓÑ Ø ÒØ Ö Ð ×Ý×Ø Ñ× Ô Ö×Ô Ø Ú º Ì Ñ Ð × Ó ËÄ ¹ ÓÒ × ÓÒ×ØÖÙ Ø Ý Í´½µ¹ ÒÚ Ö Ò Ò Ü º½¸ Ò Ý ÚÓÐÚ Ò ÕÙ Ö × Ò Ü º¾¸ Ö ÓØ Ô ÖØ Ó ÑÓÖ Ò Ö Ð¸ ÜÔРظ ÒØ ¹ Æ ¦ Æ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ì Ì Ì Æ ¦ Ö Ð ×Ý×Ø Ñ׳ Ñ ÐÝ Ó ÓÒ ÓÖÑ Ð ÖÑÓÒ Ñ Ô× Ê¾ Ë Û Ø Ä Ò Ö Ò Ñ ¸ ÒÚÓÐÚ Ò ØÛÓ ÓÑÑÙØ Ò ¸ ÒØ Ö Ð Óº º º×º¸ × Ö Ò ½¾¼ º º Ò ÐÝØ ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Í´½µ¹ ÒÚ Ö ÒØ ËÄ ¿¹ ÓÐ × Ò ¿ Æ ÜØ Û ×ÙÑÑ Ö Þ Ø ÙØ ÓÖ³× Ø Ö Ô Ô Ö× ½¾½ß½¾¿ ¸ Û ×ØÙ Ý ËÄ ¿¹ ÓÐ × Ò ¿ ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö Ø Í´½µ¹ Ø ÓÒ ´ ½ ¾ ¿µ ´ ½ ¾ ¿µ ÓÖ ¾ Í´½µº ´½ µ ÄÓ ÐÐÝ Û Ò ÛÖ Ø Ò Ø ÓÖÑ ¨´ ½ ¾ ¿ µ ¾ ¿ ½ ¾ ´ µ · ¿ · ´ µ ´¾¼µ ¾ ¾ ¾ ´ µ¾ © ½ ¾ Û Ö × ÓÑ Ò Ò Ê¾¾ ¸ ¾ Ê Ò Ê Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ׺ À ¾Ö Û Ñ Ý Ø ½ ¾ ¾ ¾ ØÓ ÓÒ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ¾ ¬Ò Ò ¾ × ½ ¾ ¾ × Ø ÑÓÑ ÒØ Ñ Ô Ó Ø Í´½µ¹ Ø ÓÒ ´½ ¿µ¸ Ò ×Ó ½ ¾ × ÓÒ×Ø ÒØ ÓÒ ÒÝ Í´½µ¹ ÒÚ Ö ÒØ Ä Ö Ò Ò ¿¹ ÓÐ Ò º « Ø Ú ÐÝ ´¾¼µ Ù×Ø Ñ Ò× Ø Ø Û Ö ÓÓ× Ò Ê ´ ¿µ Ò ÁÑ´ ½ ¾µ × ÐÓ Ð ÓÓÖ Ò Ø × ÓÒ Ø ¾¹Ñ Ò ÓÐ Í ´½µº Ì Ò Û ¬Ò ½¾½¸ ÈÖÓÔº º½ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ º½ Ä Ø Ò × ÓÚ º Ì Ò ´µÁ ¼¸ Ø Ò × ´ÔÓ×× ÐÝ × Ò ÙÐ Öµ ËÄ ¿¹ ÓÐ Ò ¿ Ö « Ö ÒØ Ð Ò × Ø × Ý Æ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Æ Æ Þ Þ Þ ÞÞ ÚÜÝ Þ Ü ÜÝ ÙÚ Þ Þ Þ Ë Þ Ý ÙÜÝ Ë Ë Þ Æ Þ Þ Ü Þ Ý Þ ÞÞ Æ Ë ÙÚ Æ Æ ÙÚ Ù Ü Ò Ú Ý ¾ ¾ · Ú Ü Ú Ý ¡ ¾½¾ ´¾½µ Ù Ý Ü ÔØ Ø ÔÓ ÒØ× ´ ¼µ Ò Û Ø ´ ¼µ ¼¸ Û Ö Ò ÒÓØ « Ö ÒØ Ð º Ì × Ò ÙÐ Ö ÔÓ ÒØ× Ó Ö Ø Ó× Ó Ø ÓÖÑ ´¼ ¼ ¿µ¸ Û Ö ¿ · ´ ¼µ ÓÖ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online