{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

46

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÙÐ Ö Ø Þ ¾ Ò ÓÒÐÝ Þ × ×ÙÖ ¹ Ø Ú º À Ò Ø ÖÑ Ò Û Ó Ø Ö × Ò ÙÐ Ö¸ Ò ¬Ò Ø Ö × Ò ÙÐ Ö ÔÓ ÒØ׺ ª Ñ Ñ Ü Ü Ü Ä Ñ Ñ Ä Ñ Ä Ñ Ä Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Æ Þ Æ Þ ÞÞÞ Æ Þ Æ Æ ¼ ´ µ Á Þ × ÒÓÒ× Ò ÙÐ Ö ÔÓ ÒØ Ó ¸Ø Ò Þ Ã Ö Þº Ø Ö¹ Ñ Ò Ã Ö ¿Þ Ò Ø × × ¸ Ò × ÓÛ Ø Ø Ø × ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¿¹ÔÐ Ò Ò º À Ò ÔÖÓÚ Ø Ø × ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¿¹ ÓÐ Û Ö Ú Ö Ø × ÒÓÒ× Ò ÙÐ Ö¸ Ò Ø Ø ¿ Ê¿ × ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¬ Ö Ø ÓÒº ´ µ Ç × ÖÚ Ø Ø × ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö Ø Ä ÖÓÙÔ Í´½µ¾¸ Ø Ò Ý ´ µ ´ ½ ¾ ¿µ ´ ½ ¾ ¿µ ÀÓÛ × Ø ÓÖÑ Ó Ö Ð Ø ØÓ Ø × Ó ÕÙ ×Ø ÓÒ º½ ÀÓÛ Ñ Ø ¹ ÒÚ Ö Ò Ú Ò Ù× ØÓ ÓÒ×ØÖÙ Ø Ø ¬ Ö Ø ÓÒ ´ Úµ × Ö Ø ØÓÔÓÐÓ Ý Ó ¸ ×Ø Ò Ù × Ò « Ö ÒØ × × ÓÖ Ò ØÓ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø ×º Æ ÌÆ Æ Æ ½ ¾ Þ Þ ½Þ Þ ¾Þ ½ ¾Þ Æ ½¼ ÓÑÔ Ø Ð Ö Ø Ò Ñ Ò ÓÐ × Ó ×Ô ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ð ÓÐÓÒÓÑÝ ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û × ÐÐ × Ù×× ÓÑÔ Ø Ð Ö Ø ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò ×Ô Ð ÓÐÓÒÓÑÝ Ñ Ò ÓР׸ Ó Ù×× Ò Ñ ÒÐÝ ÓÒ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò Ð ß Ù Ñ Ò ÓР׺ À Ö Ö Ø Ö ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ ×Ø ÓÒ× Û ÑÓØ Ú Ø ÛÓÖ Ò Ø × Ö º ½º Ä Ø ÓÑÔ Ø ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¹ ÓÐ Ò ¬Ü Ð ß Ù ¹ ÓÐ ´ µº Ä Ø ÅÆ Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô Ó ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¸ Ø Ø ×¸ Ø ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø × Ø Ó ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¹ ÓÐ × ÓÒØ Ò Ò º Ï Ø Ò Û × Ý ÓÙØ ÅÆ ÓÖ Ò×Ø ¨ ¸ × Ø ×ÑÓÓØ Ñ Ò ÓÐ ¸© Ò Ó Û Ø Ñ Ò× ÓÒ Ò ¾º Ä Ø ´ Ø Ø Øµ ¾ ´ µ ×ÑÓÓØ ½¹Ô Ö Ñ Ø Ö Ñ ÐÝ Ó Ð ß Ù ¹ ÓР׺ ËÙÔÔÓ× ¼ × Ò ËÄ ¹ ÓÐ Ò ´ ¼ ¼ ¼µº ÍÒ¹ Ö Û Ø ÓÒ Ø ÓÒ× Ò Û ÜØ Ò ¼ ØÓ ×ÑÓÓØ Ñ ÐÝ Ó ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¹ Ó × Ø Ò ´ Ø Ø Øµ ÓÖ ¾ ´ µ ¿º ÁÒ Ò Ö Ð Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô ÅÆ Ò ÉÙ ×Ø ÓÒ ½ Û ÐÐ ÒÓÒ ÓÑÔ Øº Ò Û ÒÐ Ö ÅÆ ØÓ ÓÑÔ Ø ×Ô ÅÆ Ý Ò ÓÙÒ Öݳ ÓÒ× ×Ø Ò Ó × Ò ÙÐ Ö ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¹ ÓÐ × Á ×Ó¸ Û Ø × Ø Ò ØÙÖ Ó Ø × Ò ÙÐ Ö Ø × Ø Ø Ú ÐÓÔ Ö ­Ý¸ Ø × ÕÙ ×Ø ÓÒ× ÓÒ ÖÒ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¹ ÓР׸ Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ× ØÓ Ø Ö Ü ×Ø Ò ¸ Ò Ø Ö × Ò ÙÐ Ö Ø × Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì ÐÓ Ð Ò×Û Ö× ØÓ ÉÙ ×Ø ÓÒ× ½ Ò ¾ Ö Û ÐÐ ÙÒ Ö×ØÓÓ ¸ Ò Û × ÐÐ × Ù×× Ø Ñ Ò Ø × × Ø ÓÒº ÉÙ ×Ø ÓÒ ¿ × Ø ×Ù Ø Ó Ü½½ßܽ¾º Æ Ñ Ñ Å ª Æ Ñ ÅÂ Æ ª Ø Ñ ¯¯ Æ Ñ ÅÂ Æ Ñ Æ Å ª Ø Ñ Ñ ¯¯ ª ½ ½¼º½ ËÄ Ñ¹ ÓÐ × Ò Ð ß Ù Ñ¹ ÓÐ × À Ö ×Ø ¬Ò Ø ÓÒº ¬Ò Ø ÓÒ ½¼º½ Ä Ø ´ µ Ð ß Ù ¹ ÓÐ º Ì Ò Ê × Ð Ö Ø ÓÒ ÓÒ ´ µº Ò ÓÖ ÒØ Ö Ð ¹×Ù Ñ Ò Ó...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}