Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

47

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ð Ò × ÐÐ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓÐ ´ËÄ ¹ ÓÐ µ Ø × Ð Ö Ø Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ê º ÖÓÑ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ º¿ Û Ù Ò ÐØ ÖÒ Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒ Ó ËÄ ¹ ÓР׺ ÁØ × Ó Ø Ò ÑÓÖ Ù× ÙÐ Ø Ò ¬Ò Ø ÓÒ ½¼º½º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ½¼º¾ Ä Ø ´ µ Ð ß Ù ¹ ÓÐ ¸ Û Ø Ã Ð Ö ÓÖÑ ¸ Ò Ö Ð ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ù Ñ Ò ÓÐ Ò º Ì Ò Ñ Ø× Ò ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ñ Ò Ø ÒØÓ Ò ËÄ ¹ ÓÐ Ò Ò ÓÒÐÝ Æ ¼ Ò ÁÑ Æ ¼º ÊÖ × Ò ÑÑ Ö× ×Ù Ñ Ò ÓÐ ¸ Û Ø ÑÑ Ö× ÓÒ º Ì Ò Æ Ò ÁÑ Æ Ö ÙÒ Ò ÙÒ Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ú Ö Ø ÓÒ× Ó Ø ÑÑ Ö× ÓÒ º Ì Ù׸ Æ ÁÑ Æ ¼ × Ò ×× ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ ÒÓØ ¼Ù×Ø ÓÖ ØÓ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò¸ ÙØ Ð×Ó ÓÖ ÒÝ ×ÓØÓÔ ×Ù Ñ Ò ÓÐ Ò ØÓ ×Ô Ð Ä Ö Ò Òº Ì × ÔÖÓÚ × ÓÖÓÐÐ ÖÝ ½¼º¿ Ä Ø ´ µ Ð ß Ù ¹ ÓÐ ¸ Ò ÓÑÔ Ø Ö Ð ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ Ò º Ì Ò Ò ¼ ×× ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ØÓ ¾×ÓØÓÔ ØÓ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò Ñ Ñ Ò ÓÐ ×Ù Ò × Ø Ø Æ ¼ Ò ´ ʵ Ò ÁÑ Æ ¼ Ò ´ ʵº Ì × Ú × × ÑÔÐ ¸ Ò ×× ÖÝ ØÓÔÓÐÓ Ð ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ò ×ÓØÓÔÝ Ð ×× Ó ¹×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ò Ð ß Ù ¹ ÓÐ ØÓ ÓÒØ Ò ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓÐ º Å ª Ñ Å Ñ ª Æ Å Ñ ª Ñ ÅÂ Ä ª Ñ Ñ Å Ñ Æ Å ª Æ Æ Å ª ª Æ Æ ÅÂ Ñ ª Ñ Æ Æ À Å À Æ Æ Ñ ½¼º¾ Æ Å ª Å Ñ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÓÑÔ Ø ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò Ñ¹ ÓÐ × Ì ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ó ÓÑÔ Ø ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò Ñ Ò ÓÐ × Û × ×ØÙ Ý Å Ä Ò¸ Û Ó ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÙÐØ ½ ¸ Ì º ¿º º Ì ÓÖ Ñ ½¼º Ä Ø ´ µ Ð ß Ù ¹ ÓÐ ¸ Ò ÓÑÔ Ø ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¹ ÓÐ Ò º Ì Ò Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô ÅÆ Ó ×Ô Ð Ä ¹ Ö Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó × ×ÑÓÓØ Ñ Ò ÓÐ Ó Ñ Ò× ÓÒ ½´ µ¸ Ø ¬Ö×Ø ØØ ÒÙÑ Ö Ó º ÅÂ Ñ ª Ñ Æ Å Æ Æ Æ Ë Ø ÔÖÓÓ º ËÙÔÔÓ× ÓÖ × ÑÔÐ ØÝ Ø Ø × Ò Ñ ×Ù Ñ Ò ÓÐ º Ì Ö × Ò ØÙÖ Ð ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Æ ¨ ¸Û Ö × Ø ÒÓÖÑ Ð ÙÒ Ð Ó Ò º × × Ä Ö Ò Ò¸ Ø ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ Ú × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ º ÙØ Ø Ñ ØÖ Ú × Ò Æ ÌÅ Æ Â ÌÅ ÌÅ Å Æ Â ÌÆ ÌÆ Æ ¾ £ º ÓÑÔÓ× Ò Ø × ØÛÓ Ú × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ £º ÄØ ×Ñ ÐÐ ØÙ ÙÐ Ö Ò ÓÙÖ ÓÓ Ó Ò º Ì Ò Û Ò ÒØ Ý Û Ø £ Ò ÓÙÖ ÓÓ Ó Ø Þ ÖÓ × Ø ÓÒ Ò º Í× Ò Ø ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ¸ Û Ú Ò ÒØ ¬ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ò Ò ÓÙÖ ÓÓ Ó Ø Þ ÖÓ × Ø ÓÒ Ò £ º Ì × Ò Ó× Ò ØÓ ÒØ Ý Ø Ã Ð Ö ÓÖÑ ÓÒ Û Ø Ø Ò ØÙÖ Ð ×ÝÑÔÐ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ £ º Ä Ø Ø Ó Ú ÓÙ× ÔÖÓ Ø ÓÒº ÍÒ Ö Ø × ÒØ ¬ Ø ÓÒ¸ ×Ù Ñ Ò ÓÐ × ¼ Ò Û Ö £ ½ ÐÓ× ØÓ Ö ÒØ ¬ Û Ø Ø Ö Ô × Ó ×Ñ ÐÐ ×ÑÓÓØ × Ø ÓÒ× Ó º Ì Ø ×¸ ×Ù Ñ Ò ÓÐ × ¼ Ó ÐÓ× ØÓ Ö ÒØ ¬ Û...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online