Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

49

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Þ ÖÓ¸ Ø Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Æ ¼ ÓÐ × ÙØÓÑ Ø ÐÐݺ Ì Ù׸ Ø Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ø Æ ÁÑ Ø Æ ¼ Ò Ì ÓÖ Ñ ½¼º Ö ØÙ¹ ÐÐÝ ÖÐÝ Ñ Ð Ö ×ØÖ Ø ÓÒ׸ Ò ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ¹ ÓÐ × × ÓÙÐ Ø ÓÙ Ø Ó × ÔÖ ØØÝ ×Ø Ð ÙÒ Ö ×Ñ ÐÐ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó Ø Ð ß Ù ×ØÖÙ ØÙÖ º ÊÑ Ö ºÌ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ó ÓÑÔ Ø ×Ô Ð Ä ¹ Ö Ò Ò ¹ ÓÐ × Ö ÜØÖ Ñ ÐÝ Û Ðй Ú ÓÑÔ Ö ØÓ Ñ ÒÝ ÓØ Ö ÑÓ ÙÐ ×Ô ÔÖÓ Ð Ñ× Ò « Ö ÒØ Ð ÓÑ ØÖݺ ÁÒ ÓØ Ö ÓÑ ØÖ ÔÖÓ Ð Ñ× ´×Ù × Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÓÑÔÐ Ü ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÒ ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ¸ ÓÖ Ô× Ù Ó¹ ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÖÚ × Ò Ò ÐÑÓ×Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ¸ ÓÖ Ò×Ø ÒØÓÒ× ÓÒ Ê ¹ Ñ ÒÒ Ò ¹Ñ Ò ÓÐ ¸ Ò ×Ó ÓÒµ¸ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ó Ø Ò × Ø Óй ÐÓÛ Ò Ò Ö Ð ×ØÖÙ ØÙÖ º Ì Ö Ö Ú ½ ÙÒ Ð × ½ ÓÚ Ö ÓÑÔ Ø Ñ Ò ÓÐ ¸ Ò Ò ÐÐ ÔØ ØÓÖ ÓÔ Ö ØÓÖ ´µ ´ µ¸ Ù×Ù ÐÐÝ ¬Ö×عÓÖ Öº Ì ÖÒ Ð Ã Ö × Ø × Ø Ó Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Ò Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ö Ø × Ø Ó Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ׺ Ì ØÙ Ð ÑÓ ÙÐ ×Ô Å × ÐÓ ÐÐÝ Ø Þ ÖÓ× Ó ÒÓÒÐ Ò Ö ÑÔ ÃÖ ÓÖº ÁÒ Ò Ö × ¸ Ó Ö ¼¸ Ò Ø Ò Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô Å × ÐÓ ÐÐÝ ×ÓÑÓÖÔ ØÓ Ã Ö ¸ Ò ×Ó × ÐÓ ÐÐÝ Ñ Ò ÓÐ Û Ø Ñ Ò× ÓÒ Ò ´ µº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò ÒÓÒ Ò Ö × ØÙ Ø ÓÒ× Ó Ö Ñ Ý ÒÓÒÞ ÖÓ¸ Ò Ø Ò Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô Å Ñ Ý ÒÓÒ× Ò ÙÐ Ö¸ ÓÖ Ú Ò ÙÒ ÜÔ Ø Ñ Ò× ÓÒº ÀÓÛ Ú Ö¸ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ó ÒÓØ ÓÐÐÓÛ Ø × Ô ØØ ÖÒº ÁÒ¹ ×Ø ¸ Ø Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ× Ö ØÓÔÓÐÓ ÐÐÝ Ø ÖÑ Ò ¸ Ò Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô × ÐÛ Ý× ×ÑÓÓØ ¸ Û Ø Ñ Ò× ÓÒ Ú Ò Ý ØÓÔÓÐÓ Ð ÓÖÑÙÐ º Ì × × ÓÙÐ Ö Ö × Ñ ÒÓÖ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ñ Ö Ð º Ñ ª Å À ¼ ª Ø Æ Ñ Å À ¼ Æ Ø ¯¯ Æ Æ ÆÆ Æ ¯ Æ ª ª Ø ¼ ª À Æ À Å ¼ ª ¼ Ñ Ñ Å È È È © È È È È È È ½¼º Æ ØÙÖ Ð ÓÓÖ Ò Ø × ÓÒ Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô ÅÆ ÄØ ÓÑÔ Ø ËÄ ¹ ÓÐ Ò Ð ß Ù ¹ ÓÐ ´ µº Ì ÓÖ Ñ ½¼º × ÓÛ× Ø Ø Ø Ñ ½ ÙÐ ×Ô ÅÆ × Ñ Ò× ÓÒ ½´ µº Ý ÈÓ Ò Ö ÑÓ Ù Ð ØÝ ½´ µ ´ µº Ì Ù× ÅÆ × Ø × Ñ Ñ Ò× ÓÒ × Ø Ê Ñ Ó ÓÑÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ× ½´ ʵ Ò Ñ ½´ ʵº ½´ Ï × ÐÐ ÓÒ×ØÖÙ Ø Ò ØÙÖ Ð ÐÓ Ð « ÓÑÓÖÔ ×Ñ× ÅÆ Êµ Ò ÅÆ Ñ ½´ ʵº Ì × Ò Ù ØÛÓ Ò ØÙÖ Ð ÆÒ ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÒ ÅÆ ¸ Ò Ò Ø ÓÙ Ø Ó × ØÛÓ Ò ØÙÖ Ð ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ× ÓÒ ÅÆ º Ì Ñ Ø Ö Ð Ó Ø × × Ø ÓÒ Ò ÓÙÒ Ò À Ø Ò ¸ Ü º Æ Ñ Ñ Å ª Æ Æ Æ À Å À Å ¨ © À Æ À Æ À Ö × ÓÛ ØÓ ¬Ò º Ä Ø ÓÒÒ Ø Ò × ÑÔÐݹ ÓÒÒ Ø ÓÔ½ Ò Ò ÓÙÖ ÓÓ Ó Ñ ½ÅÆ ...
View Full Document

This document was uploaded on 09/28/2013.

Ask a homework question - tutors are online