{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calabi-Yau Manifolds and Related Geometries

53

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Æ Ò ´ Æ µ Ø Ò Ü Ó Æ º ÁØ × ØÓÔÓÐÓ Ð ÒÚ Ö Òظ Ú Ò Ò Ø ÖÑ× Ó Ö Ø Ö ×Ø Ð ×× × Ý Ø Ø Ý ßË Ò Ö ÁÒ Ü Ì ÓÖ Ñº ÁÒ Ø ××Ó Ø Ú × Û Ú ¸ Ò Æ × ÒØ ¹× Ð ¹ Ó Òظ ×Ó Ø Ø Ã Ö´ Æ µ Ó Ö´ Æ µ Ò Ò ´ Æ µ ¼ ÙØÓÑ Ø ÐÐݺ ÁÒ Ø ÝÐ Ý × Û Ú Ò ´ Ƶ ´ µ ½ ´ µ ½ ¡ ¾ ¾ Å ³ Å Å ª Å Æ Å Æ Æ Å Æ Æ Æ Æ Æ Æ Û Ö ´ µ × Ø × Ò ØÙÖ ¸ ´ µ Ø ÙÐ Ö Ö Ø Ö ×Ø Ò ¡ Ø × Ð ¹ ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó º ÁÒ Ò Ö × ØÙ Ø ÓÒ Û ÜÔ Ø Ó Ö Æ ¼¸ Ò Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó Û ÐÐ ÙÒÓ ×ØÖÙ Ø ¸ ×Ó Ø Ø Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô MÆ Ó ××Ó Ø Ú ÓÖ ÝÐ Ý ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó Û ÐÐ ÐÓ ÐÐÝ ×ÑÓÓØ Ñ Ò ÓÐ Ó Ñ Ò× ÓÒ Ò ´ Æ µº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò ÒÓÒ Ò Ö × ØÙ Ø ÓÒ× Ø Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ ×Ô Ñ Ý ÒÓÒÞ ÖÓ¸ Ò Ø Ò Û ÒÒÓØ ÔÖ Ø Ñ Ò× ÓÒ Ó Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô º Ì × Ò Ö Ð ×ØÖÙ ØÙÖ × ÓÙÒ Ò Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ó Ñ ÒÝ ÓØ Ö ÑÔÓÖØ ÒØ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ó Ø× ÓÖ Ò×Ø Ò ¸ Ô× Ù Ó¹ ÓÐÓÑÓÖÔ ÙÖÚ × Ò ÐÑÓ×Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓР׸ Ò Ò×Ø ÒØÓÒ× Ò Ë Ö ßÏ ØØ Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÒ ¹Ñ Ò ÓР׺ ÁÒ × ¸ Û Ò ÓÒÐÝ ÔÖ Ø Ø Ñ Ò× ÓÒ Ó Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô ÙÒ Ö Ò Ö ØÝ ××ÙÑÔØ ÓÒ Û ÓÖ × Ø Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ× ØÓ Ú Ò × º ÀÓÛ Ú Ö¸ ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò Ò Ó ××Ó Ø Ú ×Ù Ñ Ò ÓÐ × Ó ÒÓØ Óй ÐÓÛ Ø × Ô ØØ ÖÒº ÁÒ×Ø ¸ Ø Ö Ö ÒÓ Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ׸ Ò Ø Ñ Ò× ÓÒ Ó Ø ÑÓ ÙÐ ×Ô × ÐÛ Ý× Ú Ò Ý ØÓÔÓÐÓ Ð ÓÖÑÙÐ º Ì × × ÓÙÐ Ö Ö × Ñ ÒÓÖ Ñ Ø Ñ Ø Ð Ñ Ö Ð º Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ½¼º Ü Ö × × ½º Ë ÓÛ Ø Ø Ø Ñ Ô× ØÛ Ò ×Ô Ð Ä Ö Ò Ò ÑÓ ÙÐ ×Ô ÅÆ Ò ½´ ʵ¸ Ñ ½´ ʵ ¬Ò Ò Ü½¼º Ö Û Ðй ¬Ò Ò Ò ¹ Ô Ò ÒØ Ó Ó ×º ÈÖÓÚ Ð×Ó Ø Ø Ò Ö ÐÓ Ð « ÓÑÓÖÔ ×Ñ×½¸ Ø Ø ×¸ Ø Ñ Ø½ Æ ¼ Ò ´ ʵ¸ ´ ʵ ÓÖ Æ ¼ Ö ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ× ØÛ Ò Æ ¼ ÅÆ Ò ¼¾ º ¾º ÈÙØØ Ò ØÓ Ø Ö Ø Ñ Ô× Ó ÉÙ ×Ø ÓÒ ½¼º½ Ú × Ñ Ô ¢ ½´ ʵ ¢ Ñ ½ ´ ʵº ÆÓÛ ½ ´ ʵ Ò Ñ ½ ´ ʵ Ö Ù Ð Ý ÈÓ Ò Ö Ù Ð Øݸ ×Ó ½´ ʵ ¢ Ñ ½´ ʵ × Ò ØÙÖ Ð ×ÝÑÔÐ ¹ Ø ½ ×ØÖÙ ØÙÖ º ËÑ ½ Ø Ø Ø Ñ Ó × Ä Ö Ò Ò ×Ù Ñ Ò ÓÐ Ò ÓÛ ´ ʵ ¢ ´ ʵº À ÒØ ÖÓÑ Ø ÔÖÓÓ Ó Å Ä Ò³× Ø ÓÖ Ñ Ò Ü½¼º¾¸ Ø Ø Ò ÒØ ×Ô ØÓ Ø Ú ØÓÖ ×Ô Ó ½¹ ÓÖÑ× Û Ø ´£ µ Æ ÅÆ × ×ÓÑÓÖÔ ¼º Ñ ½ Ò Æ Æ Å ½´ ʵ Ø × Ì ¸ Ò Æ ÆÅ ´ ʵ Ø × £ º Í× Ø Ø Ø Ø ÓÖ ½¹ ÓÖÑ× ÓÒ Ò ÓÖ ÒØ Ê Ñ ÒÒ Ò Ñ Ò ÓÐ Û Ú ´£ µ ´£ µº À Æ ¨© À Æ ¨ © ¨ © Ì Æ À Æ À Æ Í ¨© Í À Æ À Æ ¨ À À Æ Æ À À © Æ Æ Í À Æ À Æ Ì « ¨ À Å Ì À « Å « Ë Ò ÙÐ Ö Ø...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online